UNIT 6 – CÁC TIPS VÀ BẪY TRONG DẠNG ĐỀ MAP/PLAN/DIAGRAM LABELLING