IELTS SPEAKING SAMPLE – CHỦ ĐỀ TECHNOLOGY FULL 3 PARTS

IELTS-speaking-sample

Công nghệ – Technology là sự phát minh, sự thay đổi, việc sử dụng, và kiến thức về các công cụ, máy móc, kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp, hệ thống, và phương pháp tổ chức, nhằm giải quyết một vấn đề, cải tiến một giải pháp đã tồn tại, đạt một mục đích, hay thực hiện một chức năng cụ thể đòi hỏi hàm lượng chất xám cao 

Để trả lời một cách trôi chảy và bày tỏ cảm xúc của bản thân về gia đình thì phải làm cách nào? Vì vậy đến với chuỗi  Series WISE IELTS Speaking Sample  của trung tâm tiếng Anh WISE sẽ giúp bạn chinh phục chủ đề khó “nhằn” này siêu nhanh gọn và cùng nâng điểm IELTS Speaking bạn nhé.

Cùng tìm hiểu IELTS SPEAKING SAMPLE hôm nay qua chủ đề TECHNOLOGY nào!

I. IELTS Speaking Sample Part 1

IELTS-speaking-sample3

Question

Do you own a computer? If so, how often do you use it and for what purposes?

Sample answer

Absolutely yes, I possess several gadgets including personal computer and laptop. Actually, I use a PC, which has a large screen and fashionable keyboard, for word processing and web browsing on a regular basis. This is mainly because I have worked from home since the beginning of Covid 19 pandemic. 

However, I did use a laptop for my education quite often a few years ago, because it is very light and portable. Even though it is old, it is very convenient and still well-oiled to take it with me to the workplace.

Dịch

Câu hỏi 

Bạn có máy tính không? Nếu có, bạn sử dụng nó thường xuyên như thế nào và cho những mục đích gì?

Câu trả lời mẫu

Hoàn toàn có, tôi có một số tiện ích bao gồm máy tính cá nhân và máy tính xách tay. Trên thực tế, tôi sử dụng PC, có màn hình lớn và bàn phím thời trang, để soạn thảo văn bản và lướt web thường xuyên. Điều này chủ yếu là do tôi đã làm việc tại nhà kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid 19. 

Tuy nhiên, tôi đã sử dụng máy tính xách tay cho việc học của mình cách đây vài năm khá thường xuyên, vì nó rất nhẹ và dễ di chuyển. Dù đã cũ,  nhưng nó vẫn rất tiện lợi và hoạt động trơn tru để tôi mang đến nơi làm việc. 

Vocabulary

 • Word processing /ˈwɜːd ˌprəʊ.ses.ɪŋ/ (n) : Việc soạn thảo văn bản 
 • Web browsing /ˈweb ˌbraʊ.zɪŋ/ (n) : Việc lướt web
 • Well-oiled /ˌwel ˈɔɪld/ (adj) : Hoạt động trơn tru

Xem thêm:  IELTS là gì? Những điều cần biết về kỳ thi IELTS

II. IELTS Speaking Sample Part 2

IELTS speaking sample4 1 IELTS-speaking-sample2

Question

Describe an invention that has changed people’s life

 • You should say
 • What the invention is
 • Who invented it
 • What changes it brought

Sample answer

It is pretty difficult to pick out one particular invention among millions of advances in technology that have had a profound impact on human life. Personally, I believe the smartphone is one of the most vital and impactful inventions of mankind.  

Since the first smartphone, created by IBM, was invented in 1992 and released for purchase in 1994, smartphones have certainly become an irreplaceable part of our everyday life. Think of a smartphone as a miniature computer that can place and receive calls. Most smartphones connect to a virtual store with thousands of apps that turn the phone into something much smarter than a regular cell phone. 

Incredibly, smartphones are versatile with various functions and features. People no longer need dictionaries, notebooks, a camera, a music player or a TV because now they can spontaneously look up new words, take quick notes, capture crystal-clear photos, listen to diverse music and watch films on the screen of my phone. 

Besides,  it’s like a smart assistant supporting ‘s frequent daily tasks, especially students and officers. Furthermore, people can use this portable device to keep in touch with their relatives and friends either by making a call or sending a message. Other than that, this multifunctional device also allows people to create and edit documents on the move. 

For all the profound influences it has brought about to human life, I believe it’s no exaggeration to say that the smartphone – a technological breakthrough – has changed our lives for the better.

Dịch

Câu hỏi 

Mô tả một phát minh đã thay đổi cuộc sống của con người

 • Bạn nên nói
 • Phát minh là gì
 • Người phát minh ra nó
 • Nó đã mang lại những thay đổi gì

Câu trả lời mẫu

Khá khó để chọn ra một phát minh cụ thể trong số hàng triệu tiến bộ của công nghệ đã có tác động sâu sắc đến đời sống con người. Cá nhân tôi tin rằng điện thoại thông minh là một trong những phát minh quan trọng và có tác động sâu sắc của nhân loại.

Kể từ khi chiếc điện thoại thông minh đầu tiên, do IBM tạo ra, được phát minh vào năm 1992 và phát hành để mua vào năm 1994, điện thoại thông minh chắc chắn đã trở thành một phần không thể thay thế trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hãy coi điện thoại thông minh như một chiếc máy tính thu nhỏ có thể thực hiện và nhận cuộc gọi. Hầu hết các điện thoại thông minh đều kết nối với một cửa hàng trực tuyến với hàng nghìn ứng dụng biến điện thoại thành một thứ thông minh hơn nhiều so với điện thoại di động thông thường.

Thật đáng kinh ngạc, điện thoại thông minh rất toàn diện với nhiều chức năng và tính năng khác nhau. Mọi người không còn cần từ điển, sổ tay, máy ảnh, máy nghe nhạc hay TV vì giờ đây họ có thể tự động tra cứu từ mới, ghi chú nhanh, chụp ảnh rõ nét, nghe nhạc đa dạng và xem phim trên màn hình điện thoại. .

Bên cạnh đó, nó giống như một trợ lý thông minh hỗ trợ các công việc hàng ngày thường xuyên của người dùng, đặc biệt là sinh viên và sĩ quan. Hơn nữa, mọi người có thể sử dụng thiết bị di động này để giữ liên lạc với người thân và bạn bè của mình bằng cách gọi điện hoặc gửi tin nhắn. Ngoài ra, thiết bị đa chức năng này còn cho phép mọi người tạo và chỉnh sửa tài liệu khi đang di chuyển.

Đối với tất cả những ảnh hưởng sâu sắc mà nó mang lại cho cuộc sống con người, tôi tin rằng không quá lời khi nói rằng điện thoại thông minh – một bước đột phá công nghệ – đã thay đổi cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn.

VOCABULARY

 • A profound impact /prəˈfaʊnd/ /ˈɪmpækt/ (n): Một tác động sâu sắc
 • An irreplaceable part  /ˌɪrɪˈpleɪsəbl/ /pɑːt/ (n): Một phần không thể thay thế
 • A miniature computer /ˈmɪnəʧə/ /kəmˈpjuːtə/ (n): Một máy tính thu nhỏ
 • Versatile