IELTS SPEAKING SAMPLE FULL 3 PARTS – CHỦ ĐỀ: ENVIRONMENT

Chủ đề Environment là một trong những chủ đề phổ biến trong các đề thi IELTS SPEAKING. Vấn đề về môi trường ngày nay đang rất được quan tâm bởi những thực tế và hiện trạng đang bị đe dọa của Trái Đất, cũng như những hành động của con người ảnh hưởng đến Trái Đất như thế nào. Vì vậy mà chủ đề này vẫn luôn xuất hiện thường xuyên trong các bài IELTS SPEAKING SAMPLE, không thể nào bỏ qua một chủ đề “nóng”và “hấp dẫn” như vậy nếu như bạn muốn tối đa điểm của mình trong bài test và bài thi IELTS 

ielts-speaking-sample
IELTS-speaking-sample

Hãy cùng Trung tâm Anh Ngữ WISE ENGLISH tìm hiểu trong luyện IELTS SPEAKING SAMPLE online miễn phí nhé!

I. IELTS Speaking Sample Part 1:

ielts-speaking-sample-1
IELTS-speaking-sample

Question

Have you planted trees?

Sample answer

Well, to be honest with you, I haven’t really planted any trees but my company gave me a stone cactus on my last birthday. Then, I often water and fertilize it once to twice a week and it is great to observe how it grows and blooms flowers sometimes.

Dịch

Bạn đã bao giờ trồng cây chưa?

Câu trả lời mẫu

Nói thật với bạn, tôi chưa thực sự chưa trồng loại cây nào, nhưng công ty tôi đã tặng tôi một cây xương rồng đá vào ngày sinh nhật vừa rồi. Sau đó, tôi thường tưới nước và bón phân cho nó một đến hai lần một tuần và thật tuyệt khi được quan sát cách nó phát triển và đôi khi nở hoa.

uu-dai-giam-45

VOCABULARY:

Stone cactus /stəʊn/ /ˈkæktəs/ (n): Xương rồng đá.

(To) water /ˈwɔːtər/ (v): Tưới nước.

(To) fertilize /ˈfɜːrtəlaɪz/ (v): Bón phân.

(To) bloom /bluːm/ (v) : Nở hoa.

Xem thêm: IELTS SPEAKING SAMPLE FULL 3 PARTS – CHỦ ĐỀ: TRAVEL

II. IELTS Speaking Sample Part 2:

ielts-speaking-sample-2
IELTS-speaking-sample

Question

Describe an environmental problem or event. You should say:

What is it ?

Where is it happening ?

What has caused this ?

What problems solutions could you solve this problem does it cause ?

Sample answer

I’d like to talk about an issue that has been affecting the environment where I live. There is a very high amount of air pollution in the city, which has serious consequences. Air pollution is caused by burning fossil fuels. The smoke contributes to the depletion of the ozone layer in the atmosphere, and creates a hazy smog on the ground which is dangerous to breathe. 

There are multiple causes to this problem, but one cause is the exhaust fumes from vehicles. The best way to reduce air pollution is to look for renewable fuel sources such as solar or wind energy. But the government should also impose stricter punishments for corporations who exceed their pollution limits. We will all benefit in the long run.

Dịch

Câu hỏi 

Mô tả một vấn đề hoặc sự kiện môi trường. Bạn nên nói:

Nó là g