UNIT 4 – IELTS WRITING TASK 1 – CÁCH MÔ TẢ BIỂU ĐỒ TĨNH – STATIC CHART

Static chart– biểu đồ tĩnh là dạng đề thường xuất hiện trong phần thi IELTS Writing Task 1. Ở bài h