IELTS SPEAKING SAMPLE FULL 3 PARTS – CHỦ ĐỀ: WEATHER

Chủ đề thời tiết là một trong những chủ đề thường xuyên xuất hiện trong IELTS Speaking. Chúng ta có rất nhiều điềuđể nói về thời tiết . Và cũng có những câu trả lời riêng cho mỗi phần này. Hãy cùng WISE ENGLISH khám phá một số câu trả lời, bài mẫu và từ vựng dưới đây nhé.
Tiếp tục với series “WISE’s Speaking Tips”, chúng ta hãy cùng học các đoạn Speaking mẫu với chủ đề WEATHER (THỜI TIẾT) qua cả 3 part “chuẩn chỉnh” của IELTS Speaking nhé!
.
ielts speaking sample
Question

Does it rain much in your country? Where? When?

Sample answer

Well, it depends on where and on the season. In the north, it is hot and humid with high rainfall between May and October. Besides, Central Vietnam experiences torrential rain and sometimes tropical storms in September, October and November. Finally, in Southern Vietnam,  the rain is always pouring down in the monsoon from June to August. 

Dịch

Câu hỏi

Có mưa nhiều ở đất nước của bạn không? Ở đâu? Khi nào?

Câu trả lời mẫu

Vâng, nó phụ thuộc vào nơi và vào mùa. Ở miền Bắc, trời nóng và ẩm ướt với lượng mưa lớn từ tháng 5 đến tháng 10. Ngoài ra, miền Trung có mưa xối xả và đôi khi có bão nhiệt đới vào các tháng 9, 10 và 11. Cuối cùng, ở Nam Bộ, mưa luôn nặng hạt vào mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 8.

uu-dai-giam-45