BẢNG A

Dành cho sinh viên năm 1

Vui lòng chờ đến thời gian thi!

BẢNG B

Dành cho sinh viên năm 2

Vui lòng chờ đến thời gian thi!

VÒNG THI SƠ KHẢO

VÒNG THI SƠ KHẢO

VÒNG THI SƠ KHẢO

VÒNG THI SƠ KHẢO

VÒNG THI SƠ KHẢO

VÒNG THI SƠ KHẢO

Hotline: 0901270888