Tất tần tật về trạng từ quan hệ trong tiếng Anh kèm bài tập

5/5 - (4 bình chọn)

Để nối hai câu lại với nhau, ta thường bắt đầu bằng một mệnh đề quan hệ. Bên cạnh các đại từ như WHO, WHOM, WHICH, WHOSE, THAT, mệnh đề quan hệ còn được bắt đầu bằng trạng từ quan hệ.

Hãy cùng học kỹ hơn về cách sử dụng trạng từ quan hệ trong tiếng Anh thông qua bài viết dưới đây của WISE English nhé!

trang-tu-quan-he
Cách dùng Trạng từ quan hệ kèm bài tập

I. Sơ lược về trạng từ quan hệ

Các trạng từ quan hệ where, when & why được sử dụng để nối các câu hoặc mệnh đề. Chúng có thể thay thế cấu trúc giới từ + which.

  • WHEN: là trạng từ quan hệ chỉ thời gian, đứng sau danh từ chỉ thời gian (time, period, day, month,…), bổ nghĩa cho danh từ chỉ thời gian khi không muốn nhắc lại danh từ đó nữa.
  • WHERE: là trạng từ quan hệ chỉ nơi chốn, đứng sau danh từ chỉ nơi chốn (place, street, there, here,…) bổ nghĩa cho danh từ chỉ nơi chốn khi không muốn nhắc lại danh từ đó nữa.
  • WHY: là trạng từ quan hệ chỉ lý do, thường theo sau bổ nghĩa cho danh từ “the reason”.
Cấu trúc trang trọng, giới từ + whichCấu trúc phổ biến hơn dùng trạng từ quan hệ
That’s the restaurant in which we met for the first time.That’s the restaurant where we met for the first time.
That picture was taken in the park at which I used to play.That picture was taken in the park where I used to play.
I remember the day on which we first met.I remember the day when we first met.
There was a very hot summer the year in which he was born.There was a very hot summer the year when he was born.
Tell me the reason for which you came home late.Tell me (the reason) why you came home late.
Do you want to know the reason for which he is angry with Sally?Do you want to know (the reason) why he is angry with Sally?

Xem thêm: Trung tâm tiếng Anh Hà Nội chất lượng

II. Các trạng từ quan hệ thường gặp

trang-tu-quan-he
Trạng từ quan hệ WHEN WHERE WHY

1. Trạng từ quan hệ When

Trạng từ quan hệ When thay thế từ chỉ thời gian, thường thay cho từ then.

Danh từ (chỉ thời gian) + When + S + Động từ …

– Do you still remember the day? We first met on that day.

=> Do you still remember the day when we first met?

=> Do you still remember the day on which we first met?

– I don’t know the time. She will come back then.

=> I don’t know the time when she will come back.

2. Trạng từ quan hệ Why

Trạng từ quan hệ Why mở đầu cho mệnh đề quan hệ chỉ lý do, thường thay cho cụm for the season, for that reason.

Danh từ (chỉ lý do) + Why + S + Động từ …

– I don’t know the reason. You didn’t go to school for that reason.

–> I don’t know the reason why you didn’t go to school.

3.Trạng từ quan hệ Where

Trạng từ quan hệ Where thay thế từ chỉ nơi chốn, thường thay cho there.

Danh từ (chỉ nơi chốn) + Where + S + Động từ …

Trạng từ quan hệ Where có thể được thay thế bằng in/on/at which.

– The hotel wasn’t very clean. We stayed that hotel.

–> The hotel where we stayed wasn’t very clean.

–> The hotel at which we stayed wasn’t very clean.

1. WHY: mở đầu cho mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh chỉ lý do, thường thay cho cụm for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to school for that reason.

→ I don’t know the reason why you didn’t go to school.

2. WHERE: thay thế từ chỉ nơi chốn, thường thay cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: The hotel wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→ The hotel where we stayed wasn’t very clean.

→ The hotel at which we stayed wasn’t very clean

III. Một số lưu ý khi sử dụng trạng từ quan hệ

Khi sử dụng trạng từ quan hệ bằng tiếng Anh, có một số điểm chính cần xem xét để viết rõ ràng và hiệu quả. Các trạng từ quan hệ, bao gồm ‘ở đâu’, ‘khi nào’ và ‘tại sao’, giới thiệu các mệnh đề quan hệ và cung cấp thêm thông tin về danh từ hoặc đại từ.

Dưới đây là một số lưu ý quan trọng cần ghi nhớ khi sử dụng trạng từ tương đối:

1. Thiết lập rõ ràng mối quan hệ: 

Đảm bảo rằng trạng từ quan hệ kết nối rõ ràng mệnh đề quan hệ với mệnh đề chính, thiết lập mối quan hệ giữa thông tin được cung cấp. Điều này giúp người đọc hiểu các mệnh đề có liên quan như thế nào và tránh nhầm lẫn.

Ví dụ: “I will never forget the place where we first met.” – ‘Tôi sẽ không bao giờ quên nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.’

2. Sử dụng dấu chấm câu thích hợp: 

Sử dụng dấu phẩy để đặt các mệnh đề quan hệ không xác định được giới thiệu bởi trạng từ quan hệ. Mệnh đề không xác định cung cấp thông tin bổ sung nhưng không cần thiết cho nghĩa của câu.

Mặt khác, mệnh đề xác định không yêu cầu dấu phẩy vì chúng cần thiết để xác định danh từ.

Ví dụ: “She explained the reasons why she couldn’t attend, which disappointed everyone.” – ‘Cô ấy giải thích lý do tại sao cô ấy không thể tham dự, khiến mọi người thất vọng.’

3. Duy trì sự rõ ràng và ngắn gọn: 

Đảm bảo rằng thông tin được cung cấp bởi trạng từ quan hệ và mệnh đề quan hệ rõ ràng và ngắn gọn. Tránh lặp lại không cần thiết hoặc sử dụng quá nhiều mệnh đề quan hệ, vì điều này có thể làm cho câu trở nên rườm rà và khó theo dõi.

Ví dụ: “That was the day when everything changed for the better.” – ‘Đó là ngày mà mọi thứ thay đổi tốt hơn.’

4. Sử dụng thì của động từ và trật tự từ thích hợp: 

Chọn thì của động từ và trật tự từ trong mệnh đề quan hệ truyền tải chính xác ý nghĩa dự định. Đảm bảo rằng thì của động từ phù hợp với ngữ cảnh và khung thời gian được chỉ định bởi trạng từ tương đối.

Ví dụ: “I remember the time when we used to play together.” – ‘Tôi nhớ thời gian chúng ta thường chơi với nhau.’

 

Khi làm theo những hướng dẫn này, bạn có thể sử dụng hiệu quả các trạng từ quan hệ để cung cấp thêm thông tin và tạo ra các câu rõ ràng và mạch lạc. Hãy nhớ thiết lập các mối quan hệ rõ ràng, sử dụng dấu câu thích hợp, duy trì sự rõ ràng và ngắn gọn, đồng thời chọn đúng thì của động từ và trật tự từ.

Điều này sẽ nâng cao chất lượng tổng thể và hiệu quả của văn bản của bạn.

IV. Bài tập trắc nghiệm

I. Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành các câu sau hoặc chọn đáp án có câu gần nghĩa nhất với câu gốc:

1. She is talking about the author _______ book is one of the best-sellers this year.

A. which

B. whose

C. that

D. who

2. He bought all the books _______ are needed for the next exam.

A. that

B. what

C. those

D. who

3. The children, _______ parents are famous teachers, are taught well.

A. that

B. whom

C. whose

D. their

4. Do you know the boy _______ we met at the party last week?

A. which

B. whose

C. who

D. whom

5. The exercises which we are doing _______ very easy.

A. is

B. has been

C. are

D. was

6. The man _______ next to me kept talking during the film, _______ really annoyed me.

A. having sat / that

B. sitting / which

C. to sit / what

D. sitting / who

7. Was Neil Armstrong the first person _______ foot on the moon?

A. set

B. setting

C. to set

D. who was set

8. This is the village in _______ my family and I have lived for over 20 years.

A. which

B. that

C. whom

D. where

9. My mother, _______ everyone admires, is a famous teacher.

A. where

B. whom

C. which

D. whose

10. The old building _______ is in front of my house fell down.

A. of which

B. which

C. whose

D. whom

11. We need a teacher _______ native language is English.

A. who

B. whose

C. whom

D. that

12. I bought a T- shirt _______ is very nice.

A. who

B. whose

C. whom

D. that

l3. The woman, _______ was sitting in the meeting hall, didn’t seem friendly to us at all.

A. who

B. whom

C. where

D. when

14. The man with _______ I have been working is very friendly.

A. who

B. that

C which

D. whom

15. We’ll come in May _______ the schools are on holiday.

A. that

B. where

C. which

D. when

II. Chọn câu đúng:

1. She gives her children everything _______ they want.

A. that B. who C. whom D. what

2. Tell me _______ you want and I will try to help you.

A. that B. what C.who D. which

3. The place _______ we spent our holiday was really beautiful.

A. what B. who C. where D. which

4. What was the name of the girl _______ passport was stolen?

A. whose B. who C. which D. when

5. The bed _______ I slept in was too soft.

A. whose B. which C. what D. who

6. Nora is the only person _______ understands me.

A. which B. who C. what D. whose

7. Why do you always disagree with everything _______ I say?

A. who B. which C. when D. what

8. This is an awful film. It is the worst _______ I have never seen.

A. who B. that C. what D. whom

9. The hotel _______ we stayed was not clean.

A. who B. that C. where D. when

10. The last time _______ I saw her, she looked very beautiful.

Đáp án

I. Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành các câu sau hoặc chọn đáp án có câu gần nghĩa nhất với câu gốc:

1 – B; 2 – A; 3 – C; 4 – D; 5 – C;

6 – B; 7 – C; 8 – A; 9 – B; 10 – B;

11 – B; 12 – D; 13 – A; 14 – D; 15 – D;

II. Chọn câu đúng:

1. A; 2. B; 3. C; 4. A; 5. B;

6. B; 7. B; 8. B; 9. C; 10. D

WISE đã tổng hợp lý thuyết về trạng từ quan hệ trong bài viết trên, các bạn nhớ làm bài tập trạng từ trong khi ôn tập nhé!

Ở ĐÂY CÓ VOUCHER
GIẢM GIÁ

gif-45-mobile-new

LÊN ĐẾN

45%

HỌC PHÍ

WISE ENGLISH sẽ liên tục cập nhật đa dạng các loại chủ đề. Vì vậy đừng quên theo dõi các bài viết mới và follow ngay Fanpage, Group IELTS TIPS – Chiến Thuật IELTS 8.0+  và kênh Youtube WISE ENGLISH để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của IELTS bằng Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé. Chúc các bạn học vui!

tang-sach-ielts-tu-a-z-free

Tìm hiểu thêm:

Lộ trình học IELTS cho người mới bắt đầu từ 0 – 7.0+ trong vòng 150 buổi

10 Trung Tâm Luyện Thi IELTS Đà Nẵng Tốt Nhất Không Thể Bỏ Qua.

Học IELTS online
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Hotline: 0901270888