ĐỘNG TỪ ĐỨNG ĐẦU CÂU TRONG TIẾNG ANH

Đánh giá post

Động từ đứng đầu câu có nhiều cách chia tùy thuộc vào câu. Trong ngữ pháp tiếng Anh, động từ chia thì chỉ khi chúng có chủ ngữ. Nếu không có chủ ngữ thì không thể chia động từ. Chỉ có thể được sử dụng ở một trong các dạng sau: to-inf (nguyên mẫu với to), v-ing, p.p (quá khứ phân từ), bare-inf. Nắm rõ quy tắc này sẽ giúp bạn vượt qua bài kiểm tra và sử dụng tiếng Anh hiệu quả nhất. 

I. Các loại động từ đứng đầu câu

1. Sử dụng V-ing

 

– Một V-ing có thể được dùng để nối hai câu có cùng chủ ngữ trở thành một câu bằng cách biến động từ của câu thứ nhất thành dạng V-ing, bỏ chủ ngữ và nối với câu thứ hai bằng dấu phẩy.

 

Ví dụ:

The man jumped out of the boat. He was bitten by a shark.

à After jumping out of the boat, the man was bitten by a shark.

 

Lưu ý: Không dùng loại câu này khi hai mệnh đề không có cùng chủ ngữ.

 

Ví dụ:

After jumping out of the boat, the shark bit the manà Sai vì ta ngầm hiểu là chủ ngữ thật của hành động nhảy khỏi thuyền là the man không phải the shark.

 

Để đảm bảo không nhầm, ngay sau mệnh đề V-ing ta nên đề cập ngay đến danh từ làm chủ ngữ cho cả hai mệnh đề.

 

 

– Thường có 6 giới từ đứng trước một V-ing mở đầu cho mệnh đề phụ là: By (bằng cách, bởi), upon, after (sau khi), before (trước khi), while (trong khi) và when (khi).

 

Ví dụ:

By working a ten-hour day for four days, we can have a long weekend.

Bằng việc làm 10 tiếng trong vòng 4 ngày, chúng ta có thể một kì nghỉ cuối tuần dài.

 

After preparing the dinner, Pat will read a book.

Sau khi chuẩn bị xong bữa tối, Pat sẽ đọc một cuốn sách.

 

While reviewing for the test, Mary realized that she had forgotten to study the use of participial phrases.

Trong lúc ôn bài để chuẩn bị cho kì thi, Mary nhận ra là cô ấy đã quên ôn cách dùng của những cụm phân từ.

 

Lưu ý: “on + động từ trạng thái (state verb)” hoặc “in + động từ hành động (action verb” thì có thể tương đương với when hoặc while.

 

Ví dụ:

On finding the door ajar, I aroused suspicion. (= when finding)

Khi thấy cửa hé mở, tôi nảy sinh mối nghi ngờ

 

In searching for underground deposits of oil, geologist often rely on magnometers. (= while searching)

Trong khi tìm các mỏ dầu trong lòng đất, các nhà địa chất thường dựa vào từ kế.

 

– Nếu không có giới từ đi trước, chỉ có V-ing xuất hiện trong mệnh đề phụ thì thời của câu do thời của động từ ở mệnh đề chính quyết định; 2 hành động trong hai mệnh đề thường xảy ra song song.

 

Ví dụ:

Present:

Practicing her swing every day, Trica hopes to get a job as a golf instructor.

Với việc tập luyện những cú swing hàng ngày, Trica hy vọng sẽ được làm huấn luyện viên gôn (golf).

 

Past:

Having a terrible toothache, Henry called the dentist for an appointment.

Bị đau răng dữ dội, Henry đã gọi cho nha sĩ để đặt lịch hẹn.

 

Future:

Finishing the letter later tonight, Sally will mail it tomorrow morning.

Khi hoàn thành xong lá thư này vào tối nay, Sally sẽ gửi nó đi vào sáng ngày mai.

 

– Dạng thức hoàn thành [having + P2] được dùng để diễn đạt trường hợp động từ của mệnh đề phụ xảy ra trước hành động của mệnh đề chính:

 

Ví dụ:

Having finished their supper, the boys went out to play. à (After the boys had finished their supper…)

Sau khi ăn khuya xong, những cậu bé chạy ra ngoài chơi.

 

Having written his composition, Louie handed it to his teacher. à (After Louie had written …)

Sau khi viết xong tác phẩm của mình, Louie đã nộp nó cho thầy giáo của anh ấy.

 

Not having read the book, she could not answer the question. à (Because she had not read…)

Vì chưa đọc sách nên cô ấy không thể trả lời câu hỏi được.

 

 – Dạng thức bị động [having been + P2] cũng thường được dùng để mở đầu một mệnh đề phụ:

 

Ví dụ:

Having been delayed by the snowstorm, Jame and I missed our connecting flight. à (After we had been delayed …)

Sau khi chúng tôi bị hoãn chuyến bay vì bão tuyết, Jame và tôi đã lỡ mất luôn chuyến bay chuyển tiếp của mình.

 

Not having been notified of the change in the meeting time, George arrived late. à (Because he had not been notified …)

Vì không được thông báo về sự thay đổi thời gian họp nên George đã đến muộn.

 

 

– Trong nhiều trường hợp, cụm từ being hoặc having been của thể bị động có thể được lược bỏ, khi đó chủ ngữ của mệnh đề chính vẫn phải phù hợp với chủ ngữ của mệnh đề phụ:

 

Sai: Found in Tanzania by Mary Leaky, some archeologists estimated that the three – million-year-old fossils were the oldest human remains that were discovered. (Being found …)

Đúng: Found in Tanzania by Mary Leaky, the three-million-year-old fossils were estimated by some archeologists to be the oldest human remains that had ever been discovered.

Do Mary Leaky tìm ra ở Tanzania, những hóa thạch 3 triệu năm tuổi này được các nhà khảo cổ đánh giá là những bộ xương người cổ nhất từng được phát hiện.

 

Một số ví dụ khác về 2 mệnh đề không có cùng chủ ngữ:

 

Sai: Having apprehended the hijackers, they were whisked off to FBI headquarters by the security guards.

Đúng: Having apprehended the hijackers, the security guards whisked them off to FBI headquarters. (Sau khi bắt được những tên không tặc, các nhân viên bảo vệ đã đưa họ đến trụ sở FBI.)

Đúng: Having been apprehended, the hijackers were whisked off to FBI headquarters by the security guards. (Sau khi bị bắt, những tên không tặc nhanh chóng bị các nhân viên  bảo vệ đưa đến trụ sở FBI.)

 

Sai: Before singing the school song, a poem was recited.

Đúng: Before singing the school song, the students recited a poem. (Trước khi hát bài hát của trường, những học sinh đã ngâm một bài thơ.)

2. Động từ nguyên thể (to + verb) mở đầu câu

Động từ nguyên thể cũng được dùng để mở đầu một câu như trong trường hợp V-ing. Mệnh đề phụ đứng đầu câu dùng động từ nguyên thể thường chỉ mục đích của mệnh đề chính.

 

Ví dụ:

To get up early, Jim never stay up late.

Để dậy được sớm, Jim không bao giờ thức khuya.

 

– Cũng giống như trường hợp dùng V-ing, hai mệnh đề phải có cùng chủ ngữ.

 

Sai: To prevent cavities, dental floss should be used daily after brushing one’s teeth.

Đúng: To prevent cavities, one should use dental floss daily after brushing one’s teeth.

3. Động từ đứng đầu câu: Past participle (p.p)/ V3

Quá khứ phân từ đứng đầu câu thường sẽ mang nghĩa bị động.

Ví dụ: Built in 1900, the house is now still in good condition. (Được xây vào năm 1900, căn nhà giờ đây vẫn còn tốt)

Rút gọn từ: Although the house was built in 1900, it is now still in good condition.

– Cách nhận dạng: Là một cụm động từ mang nghĩa chủ động, chủ ngữ của nó có thể hiểu ngầm là chủ ngữ thứ hai của mệnh đề theo sau, kết thúc cụm từ thường là dấu phẩy.

4. Động từ đứng đầu câu: Bare-inf

Bare-inf chỉ đứng đầu câu trong duy nhất một trường hợp là câu mệnh lệnh.

Raise your hands! (Giơ tay lên!)

– Cách nhận dạng: Trong câu không có động từ chia thì, thường có dấu chấm cảm ở cuối.

II. Bài tập về Động từ đứng đầu câu trong tiếng Anh

Artboard
Bài tập về động từ đứng đầu câu

Exercise 1:

Identify the type of verb that appears at the beginning of each sentence and explain its function.

 1. Never have I been so happy.
 2. Swinging from the monkey bars, she felt free.
 3. To make a great cake, you need the right ingredients.
 4. Hurriedly packing his bags, he rushed to catch the train.
 5. Stop making noise!

Answers:

 1. Inverted verb. It appears before the subject to add emphasis.
 2. Gerund. It functions as the subject of the sentence.
 3. Infinitive verb. It functions as the object of the sentence.
 4. Participial phrase. It functions as an adverbial phrase, modifying the action of the main verb.
 5. Imperative verb. It is used to give a command.

Explanation:

 1. The verb “have” appears before the subject “I” in an inverted sentence construction for emphasis. This is often used in literary or formal writing.
 2. The gerund “swinging” functions as the subject of the sentence. Gerunds are verbs ending in “-ing” that function as nouns in a sentence.
 3. The infinitive “to make” functions as the object of the sentence. Infinitives are the base form of a verb, usually preceded by “to” and function as a noun, adjective, or adverb in a sentence.
 4. The participle phrase “hurriedly packing his bags” functions as an adverbial phrase, modifying the verb “rushed.” Participle phrases are verb forms ending in “-ing” or “-ed” that function as adjectives or adverbs in a sentence.
 5. The verb “stop” is an imperative verb, which is used to give commands or make requests. Imperative sentences do not have a subject, as the subject is implied to be “you.”

Exercise 2:

Rewrite the following sentences with the verb at the beginning to create an inverted sentence construction.

 1. She is a talented musician.
 2. They will arrive at the airport at 7 pm.
 3. The movie was very boring.
 4. He can speak three languages fluently.
 5. The cat chased the mouse around the room.

Answers:

 1. A talented musician is she.
 2. At 7 pm will they arrive at the airport.
 3. Very boring was the movie.
 4. Three languages fluently can he speak.
 5. Around the room chased the cat the mouse.

Explanation:

An inverted sentence is a sentence in which the subject appears after the verb. This type of sentence construction is often used in literature or formal writing to add emphasis. To create an inverted sentence, the verb is moved to the beginning of the sentence before the subject. In the rewritten sentences above, the verb is moved to the beginning of the sentence to create an inverted sentence. Note that the subject and verb are still present in each sentence.

– Cách nhận dạng: Là một cụm động từ mang nghĩa chủ động, chủ ngữ của nó có thể hiểu ngầm là chủ ngữ thứ hai của mệnh đề theo sau, kết thúc cụm từ thường là dấu phẩy.

 

Exercise 3:

Write a sentence using a gerund as the subject of the sentence.

Answer:

 • Dancing is great exercise for both the body and mind.

Explanation:

A gerund is a verb form ending in “-ing” that functions as a noun in a sentence. Gerunds can be used as the subject of a sentence, as in the example sentence “Dancing is great exercise for both the body and mind.” In this sentence, “dancing” is the gerund and is functioning as the subject of the sentence.

Exercise 4:

Write a sentence using an infinitive as the object of the sentence.

Answer:

 • She loves to read books in her spare time.

Explanation:

An infinitive is the base form of a verb that is usually preceded by “to” and can function as a noun, adjective, or adverb in a sentence. In the sentence “She loves to read books in her spare time,” the infinitive “to read” is functioning as the direct object of the verb “loves.”

Exercise 5:

Write a sentence using a participial phrase as an adjective in the sentence.

Answer:

 • The flowers, blooming in the garden, were vibrant and beautiful.

Explanation :

A participial phrase is a verb form that functions as an adjective in a sentence. In the sentence “The flowers, blooming in the garden, were vibrant and beautiful,” the participial phrase “blooming in the garden” is functioning as an adjective, modifying the noun “flowers.” 

Write a sentence using an imperative verb to give a command.

Answer:

 • Please pass me the salt.

Explanation:

An imperative verb is a verb that is used to give a command or make a request. In the sentence “Please pass me the salt,” the verb “pass” is an imperative verb because it is used to give a command. The word “please” is used to make the command more polite and respectful.

Exercise 6:

Rewrite the following sentence with a participle phrase at the beginning of the sentence.

Original sentence: The woman walked along the beach, enjoying the sound of the waves.

Answer:

 • Enjoying the sound of the waves, the woman walked along the beach.

Explanation:

A participle phrase is a verb form that functions as an adjective in a sentence. To create a participle phrase, the verb form is modified with an “-ing” or “-ed” ending and used as an adjective to modify a noun or pronoun. In the rewritten sentence, “enjoying the sound of the waves” is a participial phrase that modifies the subject of the sentence, “the woman.” The participle phrase is placed at the beginning of the sentence to add emphasis and variety to the sentence structure.

Regenerate response

III. Tổng kết

Hi vọng giờ đây các bạn thể áp dụng những kiến ​​thức về ngữ pháp động từ đầu câu WISE chia sẻ với các bạn vào bài tập, bài viết tiếng Anh của mình.

Follow ngay Fanpage, Group IELTS TIPS – Chiến Thuật IELTS 8.0+ và kênh Youtube WISE ENGLISH để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của IELTS bằng Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé.

 

Học IELTS online
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Hotline: 0901270888