Talk about life in the countryside Part 1,2,3 – IELTS 8.0 làm đề speaking này như thế nào?

Đánh giá post

Talk about life in the countryside là một chủ đề khá quen thuộc trong IELTS Speaking, có thể nói là nó không quá khó nhưng để đạt điểm cao thì cũng không dễ. Người ta cũng có câu “học thầy không tày học bạn”, vậy hãy cùng tìm hiểu xem cách mà người đạt IELTS 8.0 sẽ làm bài này nhé!

Trong bài viết này, WISE English sẽ trích dẫn nhưng chia sẻ trực tiếp của người chia sẻ để đảm bảo tính chân thực.

talk-about-life-in-the-countryside-min
Talk about life in the countryside

Xem thêm:

5 CÁCH NÓI VỀ SỞ THÍCH THAY THẾ CHO “I LIKE…”
NHỮNG CÂU HỎI SPEAKING THƯỜNG GẶP KHI THI

 

I. ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ: “TALK ABOUT LIFE IN THE COUNTRYSIDE”

Về góc nhìn của mình thì “talk about life in the countryside là một chủ đề không quá khó, ngược lại thì nó còn khá thú vị đấy. Vì vùng nông thôn ở Việt Nam khá nhiều, và nếu đã được một lần thử trải nghiệm cuộc sống ở đó (mình tin chắc rằng ai cũng từng ít nhiều về quê nội ngoại chơi) thì bạn sẽ dễ dàng nói ra trải nghiệm thực của mình hơn. Bên cạnh đó, nó cũng là một topic khá vui để nói vì ở nông thôn thực sự có vô vàn thứ hay ho. Từ các con vật, không khí yên bình, sự gần gũi của mọi người trong xóm làng, văn hóa truyền thống, các món ăn địa phương, vân vân và mây mây.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì diễn giải bằng tiếng Anh thì dù bạn biết mình nên nói về những cái gì rồi, bạn vẫn sẽ còn một số thử thách khác phải vượt qua, ví dụ như khi đứng trước đề Speaking về chủ đề này, bạn chẳng thể nói được bài hoàn chỉnh, bạn thiếu từ vựng, hay thiếu khả năng lên ý tưởng, phát triển ý. Đừng lo lắng, hãy cùng mình tìm hiểu cách “đánh bại” đề thi này cũng như nghiên cứu bài mẫu về chủ đề “Talk about life in the countryside” trong bài viết dưới đây.

Đừng quên sau khi đọc xong, hãy học các từ vựng bạn chưa biết và thử tự chuẩn bị bài của riêng mình để cải thiện kỹ năng nhé!

II. Gợi ý cách trả lời IELTS Speaking part 1 – Talk about life in the countryside

Talk-about-life-in-the-countryside
IELTS Speaking part 1 – Talk about life in the countryside

 

1. Have you ever visited the countryside? What did you like about it?

Yes, I have visited the countryside on several occasions and I must say it was a delightful experience. I enjoyed the tranquility and peacefulness of the countryside. The absence of noise and pollution allowed me to fully immerse myself in the serenity of nature. I could hear the birds chirping, the gentle rustling of leaves, and the soothing sound of flowing streams. It was a perfect escape from the hustle and bustle of city life.Additionally, the simplicity of life in the countryside was something that appealed to me. I witnessed the locals going about their daily routines, engaged in farming or taking care of their livestock. It was a reminder of a more traditional way of life, where people were connected to the land and had a deep appreciation for nature’s gifts.

Another aspect that I appreciated was the warmth and friendliness of the people in the countryside. Whether it was interacting with locals in a small village or enjoying a homemade meal at a local farm, I felt a genuine sense of hospitality and community spirit. It made me realize the importance of human connections and the value of a close-knit community.

 • Tranquility and peacefulness: Bình yên và thanh bình
 • Immerse myself in the serenity of nature: Mải mê trong sự yên bình của thiên nhiên.
 • Daily routines: Các hoạt động hàng ngày.
 • A deep appreciation for nature’s gifts: Sự biết ơn sâu sắc về những thứ mà thiên nhiên mang lại
 • Warmth and friendliness: Sự ấm áp và thân thiện
 • Hospitality and community spirit: Sự hiếu khách và tinh thần cộng đồng

2. Do you prefer living in the countryside or in the city? Why?

I prefer living in the countryside. The peaceful and serene environment of the countryside appeals to me greatly. I enjoy being surrounded by nature, with its lush green fields, rolling hills, and fresh air. It provides a sense of calmness and tranquility that is hard to find in the hustle and bustle of city life.

Living in the countryside also offers a closer connection to the natural world. I appreciate the opportunity to engage in outdoor activities such as hiking, biking, or simply taking a leisurely walk in the countryside. The abundance of natural beauty allows me to unwind and rejuvenate, away from the noise and pollution of urban areas.

 • Lush green fields: Cánh đồng xanh tươi
 • Rolling hills: Những ngọn đồi thoai thoải
 • Calmness and tranquility: Sự bình yên và thanh thản
 • Hustle and bustle of city life: Sự hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống thành phố
 • Unwind and rejuvenate: Thư giãn và làm mới bản thân

3. What activities do people typically do for leisure in the countryside?

In the countryside, people engage in a variety of leisure activities that are closely tied to nature and the rural environment. One popular activity is hiking or taking long walks in the scenic countryside. The vast open spaces and picturesque landscapes provide an ideal setting for outdoor enthusiasts to explore and enjoy the beauty of nature.

Fishing is another common leisure activity in the countryside, especially near rivers, lakes, or ponds. Fishing not only offers a relaxing and peaceful experience but also allows individuals to connect with nature and appreciate the serenity of the surroundings.

Gardening is also a popular pastime in the countryside. Many people have their own gardens where they grow flowers, plants, and vegetables. Gardening not only provides a source of relaxation but also allows individuals to nurture and cultivate their own piece of nature, bringing them closer to the earth and fostering a sense of self-sufficiency.

Hiking or taking long walks: Đi dạo hoặc đi bộ đường dài

Open spaces and picturesque landscapes: Những khoảng không gian mở và vùng cảnh quan đẹp như tranh vẽ

Explore and enjoy the beauty of nature: Khám phá và thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên

Connect with nature and appreciate the serenity of the surroundings: Kết nối với thiên nhiên và tận hưởng sự yên bình của vạn vật xung quanh

Allows individuals to nurture and cultivate their own piece of nature: Cho phép mỗi người nuôi dưỡng và trồng trọt khu vườn của riêng họ

Fostering a sense of self-sufficiency: Tạo dựng cảm giác tự cung tự cấp cho bản thân họ

>>> Bạn không nên bỏ lỡ một số tips học và làm bài thi IELTS Speaking

III. Gợi ý sườn bài nói IELTS Speaking part 2 – Talk about life in the countryside

Talk-about-life-in-the-countryside- 2
IELTS Speaking part 2 – Talk about life in the countryside

 

1. Dàn ý, sườn bài nói: Talk about a traditional festival or celebration you attended in a rural area in Vietnam

 

Phần tiếp theo thì sẽ cần nhiều công sức hơn một chút vì các bạn sẽ phải dành ra 2 phút để nói, mô tả về những trải nghiệm của mình, và vì đây là một chủ đề tự do, nên các bạn có thể thoải mái nói về chủ đề này theo suy nghĩ của mọi người. Sau đây mình sẽ gợi ý sườn chung cơ bản để mọi người có thể tham khảo.

 

I. Introduction
 • Introduce the topic of the Mid-Autumn Festival and its significance in Vietnam.
 • Mention the personal experience of attending the festival in a rural area.
II. Setting the scene
 • Describe the rural village adorned with colorful lanterns and decorations.
 • Portray the excitement and anticipation in the air as children parade through the streets with lanterns.
III. Festive activities
 • Discuss the traditional music, lion dances, and folk songs performed during the celebration.
 • Describe the vibrant colors and beats of the drums that added to the festive atmosphere.
IV. The significance of Mooncakes
 • Explain the traditional pastries known as Mooncakes and their symbolism.
 • Discuss the experience of trying different flavors and enjoying their intricate designs.
V. The moment of togetherness
 • Highlight the gathering of families in open fields to observe the rising of the full moon.
 • Describe the recitation of poems and singing of songs expressing wishes for good luck and prosperity.
VI. Community spirit and hospitality
 • Discuss the genuine sense of community and unity observed during the festival.
 • Share interactions with local families and experiences of their warm hospitality.
VII. Reflection on cultural heritage
 • Discuss the insight gained into Vietnam’s cultural heritage through the festival.
 • Express appreciation for the importance of cherishing traditions and passing down cultural values.
VIII. Conclusion
 • Summarize the mesmerizing experience of attending the Mid-Autumn Festival in a rural area.
 • Emphasize the cultural richness, unity, and warm hospitality encountered.
 • Express a desire to continue exploring and celebrating unique festivals in Vietnam.

 

Các bạn có thể chia sẻ thêm những trải nghiệm thật của các bạn khi đi đến một miền quê nào đó, hay là mong muốn của bạn về cuộc sống ở nông thôn sau này như thế nào.

Mình rất khuyến khích các bạn chuẩn bị bài nói theo sườn cho trước trong đề Speaking để đảm bảo bao gồm đủ các ý cần nói và thời lượng bài nói cũng vừa phải nữa nha. Các bạn có thể sáng tạo thêm, nhưng quan trọng nhất vẫn là phải đủ trước tiên đấy.

 

2. Talk about a traditional festival or celebration you attended in a rural area in Vietnam

 

One traditional festival that holds a special place in my heart is the Mid-Autumn Festival, or “Tết Trung Thu” as it is known in Vietnamese. A few years ago, I had the opportunity to witness and actively participate in this joyous celebration in a rural area of Vietnam, and it was an experience that left a lasting impression on me.

The Mid-Autumn Festival is celebrated on the 15th day of the eighth lunar month, which usually falls in September or October. It is a time when families gather to express gratitude for the harvest and to celebrate the full moon. In the countryside, the festival takes on an even more vibrant and traditional atmosphere, reflecting the deep-rooted cultural heritage of the rural communities.

I vividly remember arriving in the small village adorned with colorful lanterns and decorations. The air was filled with excitement and anticipation as children paraded through the streets, carrying lanterns of various shapes and sizes. The sight was a delightful blend of traditional and modern lantern designs, ranging from the classic star-shaped lanterns to those featuring beloved cartoon characters.

As the festivities unfolded, the village square became the center of the celebration. Traditional music played, and children dressed in traditional costumes performed captivating lion dances and folk songs. The beats of the drums and the vibrant colors of the lion costumes added to the festive atmosphere, filling the air with joy and laughter.

One of the highlights of the Mid-Autumn Festival is the Mooncake. These delicious pastries are traditionally made with a sweet filling, often consisting of lotus seeds or bean paste, and are intricately designed with beautiful patterns on the crust. I had the pleasure of trying various flavors of Mooncakes, each with its unique taste and symbolism.

The focal point of the festival came when the moon was at its fullest. Families gathered in open fields, parks, or courtyards, holding brightly lit lanterns and waiting for the moon to rise. As the moonlight bathed the surroundings, children would recite poems and sing songs, expressing their wishes for good luck and prosperity. It was a magical moment of togetherness and shared joy.

What truly touched me during this celebration was the genuine sense of community and the spirit of unity that permeated the entire event. The villagers welcomed outsiders with open arms, inviting them to join in the festivities and partake in the traditions. I had the privilege of interacting with local families, learning about their customs and values, and experiencing firsthand the warmth of their hospitality.

The Mid-Autumn Festival in the rural area provided a unique insight into the rich cultural heritage and strong community bonds of Vietnam. It reminded me of the importance of cherishing traditions, fostering togetherness, and passing down our cultural values to future generations. The experience left me with a profound appreciation for the vibrant tapestry of Vietnamese culture and a desire to continue exploring and celebrating these unique festivals.

In conclusion, the Mid-Autumn Festival in the rural area of Vietnam was a mesmerizing and unforgettable experience. The joyous atmosphere, the colorful lanterns, the captivating performances, and the warm hospitality of the villagers created a celebration filled with cultural richness and unity. It allowed me to immerse myself in the traditions of Vietnam, and it served as a reminder of the significance of preserving and cherishing our cultural heritage.

 

IV. Hướng dẫn trả lời IELTS Speaking part 3 – Talk about life in the countryside

Talk-about-life-in-the-countryside-3
IELTS Speaking part 3 – Talk about life in the countryside

Part 3 của IELTS Speaking về chủ đề “Talk about life in the countryside” sẽ có thiên hướng mở rộng các chủ đề hơn, nên ở phần này các bạn sẽ cần suy luận để phát triển ý một chút, cùng xem một số bài mẫu nhé!

 

1. What are the advantages and disadvantages of living in the countryside?

Life in the countryside offers a unique and idyllic experience that contrasts with the bustling pace of urban areas. One attractive aspect of living in the countryside is the fresh and unpolluted air, which helps alleviate symptoms of respiratory conditions and brings an energizing mood.

The countryside also provides an avenue for people to explore many natural beauties, from green paddy fields to pristine rivers. Unlike urban areas, rural ones value strong community bonds. Community events, such as craft fairs, bonding sessions, and local celebrations, are common and provide opportunities for mingling and connecting with each other. For example, in Vietnam, Village Festivals or Harvest Festivals play a key role in strengthening community connections. However, keep in mind that rural residents will have limited access to high-quality amenities and infrastructure such as healthcare systems, entertainment venues, public transportation, or educational facilities.

Moreover, limitation in job opportunities is also a problem in rustic regions. Generally, life in the countryside offers a retreat from the fast-paced cities, providing a closer connection to nature, a stronger sense of community, and an opportunity for a simpler and more peaceful lifestyle. It is more suitable for those looking for a tranquil life rather than one filled with excitement and diverse career prospects.

 

Fresh(adj.) Tươi, không ô nhiễm
Unpolluted(adj.) Không bị ô nhiễm
Respiratory(adj.) Liên quan đến hệ hô hấp
Energizing(adj.) Mang lại năng lượng, sự sảng khoái
Green paddy fields(n.phr.) Cánh đồng lúa xanh
Pristine rivers(n.phr.) Những con sông nguyên sơ, không bị ô nhiễm
Strong community bonds(n.phr.) Mối liên kết mạnh mẽ trong cộng đồng
Craft fairs(n.phr.) Hội chợ thủ công, triển lãm đồ thủ công
Bonding sessions(n.phr.) Các hoạt động tạo liên kết trong cộng đồng
Local celebrations(n.phr.) Các lễ hội địa phương
Mingling(n.) Sự giao lưu, sự kết nối
Connecting(n.) Sự kết nối, sự gắn kết
Village Festivals(n.phr.) Lễ hội làng
Harvest Festivals(n.phr.) Lễ hội thu hoạch
Limited access(n.phr.) Sự hạn chế trong việc tiếp cận
High-quality amenities(n.phr.) Các tiện ích chất lượng cao
Infrastructure(n.) Cơ sở hạ tầng
Healthcare systems(n.phr.) Hệ thống chăm sóc sức khỏe
Entertainment venues(n.phr.) Các địa điểm giải trí, vui chơi
Public transportation(n.phr.) Giao thông công cộng
Educational facilities(n.phr.) Các cơ sở giáo dục
Limitation(n.) Sự hạn chế
Job opportunities(n.phr.) Cơ hội việc làm
Rustic(adj.) Thôn dã, mộc mạc
Tranquil life(n.phr.) Cuộc sống yên bình

2. What are some challenges that people living in the countryside might face in terms of accessing services and amenities?

 

People living in the countryside may face challenges in terms of accessing services and amenities due to their remote location. One major challenge is the limited availability of healthcare facilities. Rural areas often have fewer hospitals, clinics, and specialized medical services, making it difficult for residents to receive prompt and comprehensive healthcare. Additionally, transportation can be a challenge, as public transportation options may be limited or infrequent in rural areas, making it harder for people to access essential services such as shopping centers, schools, or employment opportunities. The lack of high-speed internet connectivity is another challenge, as it can hinder access to online services, educational resources, and remote work opportunities. Overall, the rural-urban divide in terms of access to services and amenities is an ongoing challenge for people living in the countryside.

Từ vựngNghĩa
Remote(adj.) Xa, hẻo lánh
Limited availability(n.phr.) Sự hạn chế về mức độ có sẵn
Prompt(adj.) Nhanh chóng, kịp thời
Comprehensive(adj.) Toàn diện, toàn bộ
Transportation(n.) Giao thông, phương tiện di chuyển
Limited(adj.) Hạn chế, có giới hạn
Infrequent(adj.) Hiếm, không thường xuyên
Hinder(v.) Cản trở, làm trở ngại
High-speed(adj.) Tốc độ cao
Internet connectivity(n.phr.) Kết nối internet
Access(n.) Sự tiếp cận, sự truy cập
Online services(n.phr.) Dịch vụ trực tuyến
Educational resources(n.phr.) Tài liệu giáo dục
Remote work(n.phr.) Công việc từ xa
Ongoing(adj.) Đang diễn ra, tiếp tục
Rural-urban divide(n.phr.) Sự chia rẽ giữa nông thôn và đô thị

3. How does living in the countryside contribute to a healthier lifestyle compared to living in urban areas?

 

Living in the countryside can contribute to a healthier lifestyle compared to living in urban areas in several ways. Firstly, the fresh and unpolluted air in rural areas can have a positive impact on respiratory health and overall well-being. Breathing clean air can reduce the risk of respiratory conditions and allergies. Secondly, the countryside offers ample opportunities for physical activities and outdoor exercises. The presence of green spaces, such as parks, forests, and hiking trails, encourages people to engage in activities like walking, jogging, cycling, or simply enjoying nature. This promotes an active lifestyle and helps combat sedentary behaviors associated with urban living. Additionally, the abundance of natural food sources in the countryside, such as fresh produce and locally sourced ingredients, often leads to healthier eating habits. Access to organic and locally grown food can contribute to a balanced diet and better nutrition. Lastly, the slower pace of life in the countryside can reduce stress levels and improve mental well-being. Away from the noise and hustle of the city, people can find solace in the peaceful surroundings, fostering a sense of calmness and relaxation. Overall, the countryside provides a conducive environment for healthier lifestyles through clean air, opportunities for physical activities, access to fresh food, and a more serene atmosphere.

Từ vựngNghĩa
Healthier(adj.) Lành mạnh, có lợi cho sức khỏe
Fresh(adj.) Tươi, không bị ô nhiễm
Unpolluted(adj.) Không bị ô nhiễm
Positive impact(n.phr.) Tác động tích cực
Respiratory(adj.) Liên quan đến hệ hô hấp
Clean(adj.) Sạch, không có chất ô nhiễm
Sedentary behaviors(n.phr.) Hành vi ít vận động, nằm yên
Green spaces(n.phr.) Khu vực xanh, không gian xanh
Physical activities(n.phr.) Hoạt động vận động thể chất
Organic(adj.) Hữu cơ, không sử dụng chất phụ gia, hóa chất
Locally grown(adj.) Được trồng tại địa phương
Healthier eating habits(n.phr.) Thói quen ăn uống lành mạnh
Balanced diet(n.phr.) Chế độ ăn uống cân đối
Solace(n.) Sự an ủi, sự tìm được sự thanh thản
Calmness(n.) Sự yên tĩnh, sự bình yên
Relaxation(n.) Sự thư giãn, sự nghỉ ngơi
Conducive environment(n.phr.) Môi trường thuận lợi
Serene(adj.) Thanh bình, yên lặng

Kết luận

Bài viết trên đã cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về cuộc sống ở nông thôn và các cách diễn đạt về cuộc sống nông thôn bằng Tiếng Anh. Bạn có hứng thú với cuộc sống ở miền quê hay không? Hãy chia sẻ những suy nghĩ và trải nghiệm của bạn về lối sống ở các nông thôn cùng WISE English nhé!

Đừng quên theo dõi các bài viết và follow ngay Fanpage, Group IELTS TIPS-Chiến thuật IELTS 8.0 và kênh Youtube WISE ENGLISH để học thêm nhiều chiến công giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của IELTS bång Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé. Chúc các bạn học vui!

Ở ĐÂY CÓ VOUCHER
GIẢM GIÁ

gif-45-mobile-new

LÊN ĐẾN

45%

HỌC PHÍ

Xem thêm:

Top 15 trung tâm luyện thi TOEIC TPHCM uy tín

Top 15 trung tâm luyện thi IELTS TPHCM tốt nhất 2023

Học IELTS online

Xem thêm

uu-dai-giam-45
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Xem thêm

Bài viết liên quan

Lộ trình học IETLS for Teens

LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG ANH DÀNH RIÊNG CHO HỌC SINH THCS

Thời đại 4.0 hiện nay, thời đại của toàn cầu hoá, tiếng Anh trở thành ngôn ngữ phổ biến. Vì vậy, hiện tại các bậc phụ huynh rất quan tâm việc học tiếng Anh cho các bạn học sinh THCS. Ai cũng đã xem việc đầu tư cho con của mình là tấm “CHÌA KHÓA VÀNG” để trở thành bước đệm quan trọng để các con xây dựng nền tảng và chuẩn bị sẵn sàng cho thành công.
Thấu hiểu được nhu cầu rất lớn này, trung tâm Anh Ngữ WISE ENGLISH cho ra lộ trình học tiếng Anh siêu hiệu quả đã được nghiên cứu kỹ lưỡng và phù hợp DÀNH RIÊNG cho học sinh cấp 2. Để có thể cùng các bạn học sinh xây dựng sự tự tin và chuẩn bị chinh phục các cột mốc sắp tới.
Dưới đây, WISE ENGLISH sẽ chia sẻ về lộ trình theo các giai đoạn để các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có thể tham khảo và lên kế hoạch sắp tới cho mình!

Giờ
Phút
Giây
Giờ
Phút
Giây
Hotline: 0901270888