TOP 7 ĐOẠN VĂN MẪU VIẾT VỀ CHỦ ĐỀ FRIENDS HAY NHẤT

Đánh giá post

Chủ đề Friends luôn là một chủ đề quan trọng và thu hút đối với mọi người, hơn nữa chủ đề này cũng rất thường gặp trong các bài thi IELTS. Nếu bạn đang tìm kiếm những đoạn văn viết về tình bạn hay nhất? Thì đây là bài viết dành cho bạn. WISE ENGLISH cung cấp cho bạn top 7 đoạn văn mẫu về chủ đề Friends hay nhất mà bạn không nên bỏ qua. Tham khảo dưới đây nhé!

1. Từ vựng tiếng Anh chủ đề Friends thường gặp

Từ Phiên âmDịch nghĩa
Friends /frɛndz/Bạn bè
Memorable /ˈmɛmərəbəl/Đáng nhớ
Witty /ˈwɪti/Thông minh
Heartwarming /ˈhɑrˌtwɔrmɪŋ/Rung động 
Reunion /riˈunjən/Tái hợp
Loyalty /ˈlɔɪəlti/Trung thành
Trust /trʌst/Tin tưởng
Support /səˈpɔrt/Hỗ trợ
Empathy /ˈɛmpəθi/Hiểu biết
Tolerance /ˈtɑlərəns/Chấp nhận
Mutual /ˈmjuʧuəl/Chung
Intimacy /ˈɪntəməsi/Sự thân mật
Closeness /ˈkloʊsnɪs/Sự gần gũi
Association/əˌsoʊsiˈeɪʃən/Mối quan hệ
Solidarity/ˌsɑləˈdɛrəti/Sự đoàn kết
Interaction/ˌɪntəˈrækʃən/Sự tương tác
Intimacy/ˈɪntəməsi/Sự quen thuộc
Kinship/ˈkɪnˌʃɪp/Mối quan hệ họ hàng
Sidekick /ˈsaɪdˌkɪk/Bạn đồng hành
Togetherness /təˈɡɛðərnəs/Sự kết nối
Companion/kəmˈpænjən/Bạn đồng hành
Heart-to-heart talk/hɑrt-tu-hɑrt tɔk/Cuộc nói chuyện thẳng thắn
Sympathy/ˈsɪmpəθi/Sự thông cảm
Amicability /ˌæmɪkəˈbɪlɪti/Sự hòa đồng

2. Viết đoạn văn bằng Tiếng Anh chủ đề Friends – Mẫu 1

A beautiful friendship is one that is built on mutual respect, trust, and genuine care for one another. It is a bond that transcends the boundaries of time and space, and is able to withstand even the toughest of challenges. In a beautiful friendship, there is no room for judgment or negativity, only love and positivity. There is a sense of understanding and acceptance, regardless of individual differences or opinions. Communication is open and honest, and both parties are willing to listen and offer support whenever it is needed. A beautiful friendship brings out the best in both individuals, helping them to grow and evolve into their best selves. It is a source of comfort and joy, a safe haven in a world that can often be harsh and unforgiving. In a beautiful friendship, both parties are able to be their true selves without fear of judgment or rejection. It is a relationship that is based on mutual support and encouragement, where both individuals are able to lift each other up and achieve great things together. A beautiful friendship is truly a precious gift, and one that should be cherished and nurtured for a lifetime.

Dịch nghĩa:

Một tình bạn đẹp là tình bạn được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau, tin tưởng và quan tâm chân thành đến nhau. Đó là một mối liên kết vượt qua ranh giới của thời gian và không gian, và có thể chịu được cả những thử thách khó khăn nhất. Trong một tình bạn đẹp, không có chỗ cho sự phán xét hay tiêu cực, chỉ có tình yêu và sự tích cực. Có cảm giác thấu hiểu và chấp nhận, bất kể sự khác biệt hoặc ý kiến ​​cá nhân. Giao tiếp cởi mở và trung thực, và cả hai bên sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ bất cứ khi nào cần thiết. Một tình bạn đẹp mang lại những điều tốt đẹp nhất cho cả hai cá nhân, giúp họ trưởng thành và phát triển thành con người tốt nhất của mình. Đó là nguồn an ủi và niềm vui, là nơi trú ẩn an toàn trong một thế giới thường khắc nghiệt và không khoan dung. Trong một tình bạn đẹp, cả hai bên đều có thể là chính mình mà không sợ bị phán xét hay từ chối. Đó là một mối quan hệ dựa trên sự hỗ trợ và khuyến khích lẫn nhau, nơi cả hai cá nhân có thể nâng đỡ lẫn nhau và cùng nhau đạt được những điều tuyệt vời. Một tình bạn đẹp thực sự là một món quà quý giá, và là một thứ nên được nâng niu và nuôi dưỡng suốt đời.

Top 7 đoạn văn viết về chủ đề Friends hay nhất

3. Viết đoạn văn bằng Tiếng Anh chủ đề Friends – Mẫu 2

Friends are a fundamental aspect of our lives, providing us with happiness, comfort, and support. Building close friendships based on trust, mutual understanding, and shared experiences is crucial. Making friends helps us develop social skills, discover new interests, and broaden our perspectives. Sharing common hobbies and interests with friends brings joy and fulfillment, and friendship also offers a sense of security and belonging. Maintaining friendships requires effort, open communication, and being there for each other in good times and bad. Friendships bring richness to our lives and shape who we are, whether we have a few close friends or a large network.

Dịch nghĩa:

Bạn bè là một khía cạnh cơ bản trong cuộc sống của chúng ta, mang lại cho chúng ta hạnh phúc, sự thoải mái và hỗ trợ. Xây dựng tình bạn thân thiết dựa trên sự tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm là rất quan trọng. Kết bạn giúp chúng ta phát triển các kỹ năng xã hội, khám phá những sở thích mới và mở rộng tầm nhìn. Chia sẻ sở thích và sở thích chung với bạn bè mang lại niềm vui và sự thỏa mãn, đồng thời tình bạn cũng mang lại cảm giác an toàn và thân thuộc. Duy trì tình bạn đòi hỏi nỗ lực, giao tiếp cởi mở và luôn ở bên nhau khi vui cũng như khi buồn. Tình bạn mang lại sự phong phú cho cuộc sống của chúng ta và định hình chúng ta là ai, cho dù chúng ta có một vài người bạn thân hay một mạng lưới rộng lớn.

Top 7 đoạn văn viết về chủ đề Friends hay nhất

4. Viết đoạn văn bằng Tiếng Anh chủ đề Friends – Mẫu 3

Having friends from different backgrounds and walks of life can greatly enrich our experiences and broaden our perspectives. It allows us to learn about new cultures and ways of thinking, and helps us to become more open-minded and accepting of others. Interacting with friends from diverse backgrounds can also challenge our assumptions and beliefs, leading to personal growth and a deeper understanding of the world around us. This type of friendship can also bring new opportunities for learning and growth, as well as the chance to form meaningful connections with people we may not have otherwise met. Whether it’s through shared interests, cultural events, or simply spending time together, having friends from different backgrounds can offer a unique and valuable experience that enriches our lives.

Dịch nghĩa:

Có bạn bè từ các nền tảng và tầng lớp xã hội khác nhau có thể làm phong phú thêm trải nghiệm của chúng ta và mở rộng quan điểm của chúng ta. Nó cho phép chúng ta tìm hiểu về các nền văn hóa và cách suy nghĩ mới, đồng thời giúp chúng ta trở nên cởi mở hơn và chấp nhận người khác. Tương tác với bạn bè từ các nền tảng khác nhau cũng có thể thách thức các giả định và niềm tin của chúng ta, dẫn đến sự phát triển cá nhân và hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới xung quanh chúng ta. Loại tình bạn này cũng có thể mang lại những cơ hội mới để học hỏi và phát triển, cũng như cơ hội hình thành những mối quan hệ có ý nghĩa với những người mà chúng ta có thể chưa từng gặp. Cho dù đó là thông qua những sở thích chung, các sự kiện văn hóa hay chỉ đơn giản là dành thời gian bên nhau, thì việc có những người bạn từ những hoàn cảnh khác nhau có thể mang lại trải nghiệm độc đáo và có giá trị làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta.

5. Viết đoạn văn bằng Tiếng Anh chủ đề Friends – Mẫu 4

Having a close friend during school years can be a defining experience that shapes who we are and who we become. This is particularly true when it comes to friends who are both beautiful and cunning. Such friends bring a unique mix of beauty and intelligence that can impact us in positive ways. On one hand, they are physically attractive and can bring out the best in us. On the other hand, their cunning nature can challenge us and push us to be our best selves. One of the biggest advantages of having such friends is that they can be role models for us. They can inspire us to strive for excellence in all aspects of our lives, from academics to personal relationships. By observing their grace and intelligence, we can learn how to present ourselves well and navigate the world with confidence.

Dịch nghĩa:

Có một người bạn thân trong những năm đi học có thể là một trải nghiệm xác định hình thành chúng ta là ai và chúng ta trở thành ai. Điều này đặc biệt đúng khi nói đến những người bạn vừa xinh đẹp vừa thông minh. Những người bạn như vậy mang đến sự kết hợp độc đáo giữa vẻ đẹp và trí thông minh có thể tác động đến chúng ta theo những cách tích cực. Một mặt, họ hấp dẫn về thể chất và có thể phát huy những điều tốt nhất trong chúng ta. Mặt khác, bản chất thông minh của chúng có thể thách thức chúng ta và thúc đẩy chúng ta trở thành con người tốt nhất của mình. Một trong những lợi thế lớn nhất của việc có những người bạn như vậy là họ có thể trở thành hình mẫu cho chúng ta. Họ có thể truyền cảm hứng cho chúng ta phấn đấu đạt được sự xuất sắc trong mọi khía cạnh của cuộc sống, từ học tập đến các mối quan hệ cá nhân. Bằng cách quan sát sự duyên dáng và trí thông minh của họ, chúng ta có thể học cách thể hiện bản thân tốt và điều hướng thế giới một cách tự tin.

Top 7 đoạn văn viết về chủ đề Friends hay nhất

6. Viết đoạn văn bằng Tiếng Anh chủ đề Friends – Mẫu 5

I have a great neighborhood friendship. She is the epitome of kindness, compassion, and generosity, and I am incredibly lucky to have her in my life. She is the type of person who always goes above and beyond to help those in need. I am glad to have my neighbor as a close friend. She is always there to lend a helping hand, whether it’s fixing something around the house, or just lending an ear to listen. She is always willing to go above and beyond for those she cares about, and this selflessness is truly inspiring. She is also a great conversationalist and I always look forward to our chats. Whether we’re discussing current events, sharing life experiences, or just enjoying each other’s company, I always feel comfortable and relaxed in her presence. Her positive attitude is contagious and she has a way of spreading joy to everyone she meets. I am grateful to have her in my life and I am confident that our friendship will continue to thrive in the years to come.

Dịch nghĩa:

Tôi có một tình bạn hàng xóm tuyệt vời. Cô ấy là mẫu mực của lòng tốt, lòng trắc ẩn và sự hào phóng, và tôi vô cùng may mắn khi có được cô ấy trong đời. Cô ấy là kiểu người luôn vượt lên trên để giúp đỡ những người gặp khó khăn. Tôi rất vui khi có hàng xóm của tôi như một người bạn thân. Cô ấy luôn ở đó để giúp một tay, cho dù đó là sửa chữa thứ gì đó xung quanh nhà hay chỉ cần lắng nghe. Cô ấy luôn sẵn sàng vượt lên trên tất cả vì những người cô ấy quan tâm, và sự vị tha này thực sự truyền cảm hứng. Cô ấy cũng là một người nói chuyện tuyệt vời và tôi luôn mong chờ những cuộc trò chuyện của chúng tôi. Cho dù chúng tôi đang thảo luận về các sự kiện hiện tại, chia sẻ kinh nghiệm sống hay chỉ đơn giản là tận hưởng bầu bạn cùng nhau, tôi luôn cảm thấy thoải mái và thư thái khi có mặt cô ấy. Thái độ tích cực của cô ấy rất dễ lây lan và cô ấy có cách lan tỏa niềm vui đến mọi người mà cô ấy gặp. Tôi rất biết ơn khi có cô ấy trong cuộc sống của tôi và tôi tin tưởng rằng tình bạn của chúng ta sẽ tiếp tục phát triển trong những năm tới.

Top 7 đoạn văn viết về chủ đề Friends hay nhất

7. Viết đoạn văn bằng Tiếng Anh chủ đề Friends – Mẫu 6

College friendships are some of the most meaningful and long-lasting relationships we can have. During our time in university, we meet individuals from diverse backgrounds and interests, who challenge our perspectives and help us grow. These friendships often form through shared experiences, such as classes, clubs, or extracurricular activities, and can lead to lifelong bonds. College friends offer a sense of belonging and comfort during a time of transition and personal growth. They provide emotional support, encouragement, and understanding, helping us navigate the challenges of college life. Whether it’s studying together, participating in campus events, or simply having fun, college friends bring joy and laughter into our lives. They help us develop as individuals and make memories that will last a lifetime. In short, college friends play a crucial role in our personal and academic growth, making a lasting impact on our lives.

Dịch nghĩa:

Tình bạn thời đại học là một trong số những mối quan hệ lâu dài và ý nghĩa nhất mà chúng ta có thể có. Trong thời gian ở trường đại học, chúng ta gặp gỡ những cá nhân có nguồn gốc và sở thích khác nhau, những người thách thức quan điểm của chúng tôi và giúp chúng tôi phát triển. Những tình bạn này thường hình thành thông qua những trải nghiệm được chia sẻ, chẳng hạn như các lớp học, câu lạc bộ hoặc hoạt động ngoại khóa và có thể dẫn đến sự gắn kết lâu dài. Những người bạn đại học mang lại cảm giác thân thuộc và thoải mái trong thời gian chuyển tiếp và phát triển cá nhân. Họ cung cấp hỗ trợ tinh thần, khuyến khích và hiểu biết, giúp chúng ta vượt qua những thách thức của cuộc sống đại học. Cho dù đó là học tập cùng nhau, tham gia các sự kiện trong khuôn viên trường hay chỉ đơn giản là vui chơi, những người bạn đại học mang lại niềm vui và tiếng cười cho cuộc sống của chúng ta. Họ giúp chúng ta phát triển với tư cách cá nhân và tạo ra những kỷ niệm sẽ tồn tại suốt đời. Nói tóm lại, bạn đại học đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển cá nhân và học tập của chúng ta, tạo ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống của chúng ta.

Top 7 đoạn văn viết về chủ đề Friends hay nhất

8. Viết đoạn văn bằng Tiếng Anh chủ đề Friends – Mẫu 7

Friendship between elders is a special bond that is built on mutual respect, understanding, and shared experiences. As individuals grow older, they tend to accumulate more wisdom, knowledge, and perspective on life. When two people in their golden years come together, they can create a friendship that is based on a deep appreciation for each other’s life experiences, personal insights, and unique perspectives. This type of friendship is also characterized by a sense of comfort and ease, as both individuals have a well-developed sense of self and are no longer looking to prove themselves to others. The friendship between elders is not just about having someone to talk to, but about having someone who truly listens and understands. These friendships often provide a much-needed source of support and encouragement, especially during the more challenging times in life. Moreover, older individuals can help each other stay engaged with life, by exploring new experiences and hobbies, or simply by staying active and healthy. In conclusion, friendship between elders is a beautiful and valuable gift that provides comfort, support, and companionship through life’s ups and downs.

Dịch nghĩa:

Tình bạn giữa những người lớn tuổi là một mối quan hệ đặc biệt được xây dựng trên sự tôn trọng, hiểu biết và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau. Khi các cá nhân lớn lên, họ có xu hướng tích lũy nhiều trí tuệ, kiến ​​thức và quan điểm sống hơn. Khi hai người ở độ tuổi vàng son đến với nhau, họ có thể tạo ra một tình bạn dựa trên sự đánh giá sâu sắc về kinh nghiệm sống, hiểu biết cá nhân và quan điểm độc đáo của nhau. Loại tình bạn này cũng được đặc trưng bởi cảm giác thoải mái và dễ chịu, vì cả hai cá nhân đều có ý thức về bản thân phát triển tốt và không còn muốn chứng tỏ bản thân với người khác. Tình bạn giữa những người lớn tuổi không chỉ là có người để trò chuyện mà còn là có người thực sự lắng nghe và thấu hiểu. Những tình bạn này thường mang lại nguồn hỗ trợ và động viên rất cần thiết, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn hơn trong cuộc sống. Hơn nữa, những người lớn tuổi có thể giúp nhau tiếp tục gắn bó với cuộc sống, bằng cách khám phá những trải nghiệm và sở thích mới, hoặc đơn giản bằng cách duy trì sự năng động và khỏe mạnh. Tóm lại, tình bạn giữa những người lớn tuổi là một món quà đẹp đẽ và quý giá, mang lại sự an ủi, hỗ trợ và đồng hành trong suốt những thăng trầm của cuộc sống.

Top 7 đoạn văn viết về chủ đề Friends hay nhất

Trên đây là tổng hợp 7 đoạn văn mẫu chủ đề Friends hay và hữu ích nhất. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tiếng Anh cũng như trong giao tiếp ngoại ngữ hàng ngày. 

Ở ĐÂY CÓ VOUCHER
GIẢM GIÁ

gif-45-mobile-new

LÊN ĐẾN

45%

HỌC PHÍ

Nhanh tay follow fanpage WISE ENGLISH, Group Cộng Đồng Nâng Band WISE ENGLISH và kênh Youtube của WISE ENGLISH để cập nhật thêm nhiều tài liệu IELTS và kiến thức tiếng Anh hay, bổ ích mỗi ngày nhé!

Xem thêm: 10 Trung Tâm Luyện Thi IELTS Đà Nẵng Tốt Nhất Không Thể Bỏ Qua.

Học IELTS online
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Hotline: 0901270888