HỌC HỎI NHỮNG CÂU NÓI TIẾNG ANH TRUYỀN CẢM HỨNG TRONG CUỘC SỐNG

Đánh giá post
Cuộc sống có thể trở nên rất khó khăn và đầy rẫy thách thức. Tuy nhiên, nhờ có những câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng đã giúp hàng triệu người tìm thấy ý nghĩa và niềm vui trong cuộc sống hàng ngày.

cau-noi-tieng-anh-truyen-cam-hung
câu nói tiếng anh truyền cảm hứng

Vì vậy, hãy cùng WISE English khám phá những câu nói này và cách chúng biến thành nguồn động viên trong cuộc sống của bạn.

Xem thêm:

I. Top các câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng hay nhất

Những câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng hay nhất không chỉ là những Từ vựngNgữ pháp thông thường, mà nó còn là nguồn động viên mạnh mẽ. Chúng nhắc chúng ta rằng thành công luôn đến từ sự cố gắng không ngừng, từ tinh thần lạc quan và lòng đam mê.
Hãy tham khảo một số câu tiếng Anh truyền cảm hứng hay nhất dưới đây nhé

STTCâu nóiNghĩa
1“The only way to do great work is to love what you do.”“Cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu công việc của bạn.”
2“In the middle of every difficulty lies opportunity.”“Ở giữa mọi khó khăn luôn tiềm ẩn cơ hội.”
3“The harder you work for something, the greater you’ll feel when you achieve it.”“Càng chăm chỉ bạn làm việc vì điều gì đó, càng vĩ đại bạn cảm thấy khi bạn đạt được nó.”
4“Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.”“Thành công không phải là điều cuối cùng, thất bại không phải là điều chết người: Điều quan trọng là sự dũng cảm để tiếp tục.”
5“The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.”“Giới hạn duy nhất đối với khả năng hiện thực hóa của chúng ta vào ngày mai là những nghi ngờ của chúng ta hôm nay.”
6“Believe you can and you’re halfway there.”“Hãy tin bạn có thể, và bạn đã đi được một nửa con đường.”
7“Your time is limited, don’t waste it living someone else’s life.”“Thời gian của bạn có hạn, đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác.”
8“The only person you are destined to become is the person you decide to be.”“Người duy nhất mà bạn được định sẽ trở thành là người mà bạn quyết định trở thành.”
9“Don’t watch the clock; do what it does. Keep going.”“Đừng nhìn đồng hồ; làm những gì nó làm. Tiếp tục đi.”
10“The biggest risk is not taking any risk. In a world that’s changing quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks.”“Mối nguy hiểm lớn nhất là không mạo hiểm gì cả. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, chiến lược duy nhất chắc chắn sẽ thất bại là không mạo hiểm.”
11“Don’t be afraid to give up the good to go for the great.”“Đừng sợ bỏ đi điều tốt để đi theo điều vĩ đại.”
12“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.”“Tương lai thuộc về những người tin vào vẻ đẹp của giấc mơ của họ.”
13“Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm.”“Thành công là việc tiến từ thất bại này đến thất bại khác mà không bị mất đi sự phấn đầu.”
14“The road to success and the road to failure are almost exactly the same.”“Con đường đến thành công và con đường đến thất bại gần như hoàn toàn giống nhau.”
15“It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.”“Không quan trọng bạn đi chậm như thế nào, miễn là bạn không dừng lại.”
16“The best revenge is massive success.”“Sự trả đũa tốt nhất là thành công lớn lao.”
17“Don’t let yesterday take up too much of today.”“Đừng để ngày hôm qua chiếm quá nhiều thời gian của ngày hôm nay.”
18“The only thing standing between you and your goal is the story you keep telling yourself as to why you can’t achieve it.”“Điều duy nhất đứng giữa bạn và mục tiêu của bạn là câu chuyện mà bạn vẫn kể cho mình về lý do tại sao bạn không thể đạt được nó.”
19“Success is not how high you have climbed, but how you make a positive difference to the world.”“Thành công không phải là bạn đã đi lên cao đến đâu, mà là cách bạn tạo ra sự khác biệt tích cực cho thế giới.”
20“Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning.”“Đừng để sợ mất đi lớn hơn sự hứng thú của việc chiến thắng.”
21“I find that the harder I work, the more luck I seem to have.”“Tôi thấy rằng càng chăm chỉ làm việc, tôi càng có nhiều may mắn hơn.”
22“Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.”“Thành công không phải là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc mới là chìa khóa dẫn đến thành công. Nếu bạn yêu công việc mình đang làm, bạn sẽ thành công.”
23“Your attitude, not your aptitude, will determine your altitude.”“Thái độ của bạn, chứ không phải năng khiếu, sẽ xác định độ cao của bạn.”
24“The best way to predict the future is to create it.”“Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.”
25“If you want to achieve greatness stop asking for permission.”“Nếu bạn muốn đạt được điều tuyệt vời, hãy dừng việc xin phép.”
26“You miss 100% of the shots you don’t take.”“Bạn sẽ không bao giờ trúng 100% nếu bạn không thử.”
27“The only person you are destined to become is the person you decide to be.”“Người duy nhất mà bạn được định sẽ trở thành là người mà bạn quyết định trở thành.”
28“Do what you can, with what you have, where you are.”“Hãy làm những gì bạn có thể, với những gì bạn có, ở nơi bạn đang ở.”
29“Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.”“Thành công không phải là điều cuối cùng, thất bại không phải là điều chết người: Điều quan trọng là sự dũng cảm để tiếp tục.”
30“The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.”“Giới hạn duy nhất đối với khả năng hiện thực hóa của chúng ta vào ngày mai là những nghi ngờ của chúng ta hôm nay.”
Xem thêm:

II. Tổng hợp những câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng về chủ đề học tập

Học tập không chỉ là việc tích luỹ kiến thức, mà còn là một hành trình truyền cảm hứng, là sự phấn đấu không ngừng nghỉ và tìm kiếm sự thăng tiến trong cuộc sống. Những câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng về việc học tập đưa chúng ta vào một thế giới của tri thức, động viên chúng ta vượt qua khó khăn và thúc đẩy chúng ta đi đến những đỉnh cao mới.
Dưới đây là 30 câu nói truyền cảm hứng tiếng Anh về chủ đề học tập mà bạn có thể tham khảo

STTCâu nóiNghĩa
1“Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today.”“Giáo dục là hòa bình cho tương lai, bởi vì ngày mai thuộc về những người đã chuẩn bị cho nó hôm nay.”
2“The only way to do great work is to love what you do.”“Cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu công việc của bạn.”
3“Learning is a treasure that will follow its owner everywhere.”“Học là một kho báu sẽ theo chủ nhân của nó khắp mọi nơi.”
4“The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you.”“Điều tuyệt vời về việc học là không ai có thể lấy đi nó khỏi bạn.”
5“Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.”“Thành công không phải là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc mới là chìa khóa dẫn đến thành công. Nếu bạn yêu công việc mình đang làm, bạn sẽ thành công.”
6“I am always doing that which I cannot do, in order that I may learn how to do it.”“Tôi luôn làm những điều mà tôi không thể làm, để tôi có thể học cách làm nó.”
7“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”“Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể dùng để thay đổi thế giới.”
8“The roots of education are bitter, but the fruit is sweet.”“Rễ của giáo dục đắng, nhưng quả ngọt.”
9“Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire.”“Giáo dục không phải là việc đổ đầy một cái xô, mà là việc thắp lên một ngọn lửa.”
10“The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go.”“Càng nhiều bạn đọc, bạn biết càng nhiều điều. Càng nhiều bạn học, bạn đi được nhiều nơi hơn.”
11“Your education is a dress rehearsal for a life that is yours to lead.”“Giáo dục của bạn là buổi diễn thử trước cho cuộc sống mà bạn có quyền dẫn đầu.”
12“Learning never exhausts the mind.”“Học hỏi không bao giờ làm kiệt quệ tâm trí.”
13“The expert in anything was once a beginner.”“Người giỏi trong mọi lĩnh vực đều từng là người mới bắt đầu.”
14“Education is not preparation for life; education is life itself.”“Giáo dục không phải là sự chuẩn bị cho cuộc sống; giáo dục chính là cuộc sống.”
15“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.”“Sống như bạn sẽ chết vào ngày mai. Học hỏi như bạn sẽ sống mãi mãi.”
16“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.”“Tương lai thuộc về những người tin vào vẻ đẹp của giấc mơ của họ.”
17“Don’t let yesterday take up too much of today.”“Đừng để ngày hôm qua chiếm quá nhiều thời gian của ngày hôm nay.”
18“The only thing that interferes with my learning is my education.”“Điều duy nhất gây trở ngại cho việc học của tôi là giáo dục của tôi.”
19“In learning, you will teach, and in teaching, you will learn.”“Trong quá trình học, bạn sẽ dạy, và trong quá trình dạy, bạn sẽ học.”
20“The beautiful thing about learning is nobody can take it away from you.”“Điều tuyệt vời về việc học là không ai có thể lấy đi nó khỏi bạn.”
21“Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing.”“Thành công không phải là một sự ngẫu nhiên. Đó là sự làm việc chăm chỉ, kiên nhẫn, học hỏi, nghiên cứu, hy sinh và hơn hết, đó là tình yêu với công việc bạn đang làm.”
22“You don’t have to be great to start, but you have to start to be great.”“Bạn không cần phải xuất sắc để bắt đầu, nhưng bạn phải bắt đầu để trở nên xuất sắc.”
23“Learning is not attained by chance; it must be sought for with ardor and attended to with diligence.”“Học hỏi không đạt được bằng cơ duyên; nó phải được tìm kiếm với lòng nhiệt huyết và được chú ý với sự cần cù.”
24“The expert in everything was once a beginner.”“Người giỏi trong mọi lĩnh vực đều từng là người mới bắt đầu.”
25“The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.”“Giới hạn duy nhất đối với khả năng hiện thực hóa của chúng ta vào ngày mai là những nghi ngờ của chúng ta hôm nay.”
26“The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go”“Càng nhiều bạn đọc, bạn biết càng nhiều điều. Càng nhiều bạn học, bạn đi được nhiều nơi hơn.”
27“Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire”“Giáo dục không phải là việc đổ đầy một cái xô, mà là việc thắp lên một ngọn lửa.”
28“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever”“Sống như bạn sẽ chết vào ngày mai. Học hỏi như bạn sẽ sống mãi mãi.”
29“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams”“Tương lai thuộc về những người tin vào vẻ đẹp của giấc mơ của họ.”
30“Don’t let yesterday take up too much of today.”“Đừng để ngày hôm qua chiếm quá nhiều thời gian của ngày hôm nay.”
Xem thêm:

III. Tổng hợp những câu nói truyền cảm hứng bằng tiếng Anh của người nổi tiếng

Những câu nói truyền cảm hứng bằng tiếng Anh của những người nổi tiếng thường mang trong họ sức mạnh tinh thần đặc biệt, là nguồn động viên cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Đó là những tia sáng trong cuộc sống của chúng ta, những hướng dẫn để vượt qua khó khăn, và những lời nhắc nhở về ý nghĩa thực sự của thành công.
Dưới đây là những câu tiếng Anh truyền cảm hứng

STTCâu nóiNgười nóiNghĩa
1“The only way to achieve the impossible is to believe it is possible.”Charles Kingsleigh (Alice in Wonderland)“Cách duy nhất để đạt được điều không thể là tin rằng nó là có thể.”
2“The only thing we have to fear is fear itself.”Franklin D. Roosevelt“Điều duy nhất chúng ta cần sợ là sợ chính nó.”
3“It’s not whether you get knocked down, it’s whether you get up.”Vince Lombardi“Quan trọng không phải là bạn bị đánh gục, mà là bạn có đứng lên hay không.”
4“Success is not just about making money. It’s about making a difference.”Unknown“Thành công không chỉ là về việc kiếm tiền. Nó cũng về việc tạo ra sự khác biệt.”
5“You can’t go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending.”C.S. Lewis“Bạn không thể quay lại và thay đổi điểm khởi đầu, nhưng bạn có thể bắt đầu từ nơi bạn đang và thay đổi kết thúc.”
6“The only thing standing between you and your goal is the story you keep telling yourself as to why you can’t achieve it.”Jordan Belfort“Điều duy nhất đứng giữa bạn và mục tiêu của bạn là câu chuyện mà bạn vẫn kể cho mình về lý do tại sao bạn không thể đạt được nó.”
7“You don’t have to be rich to sparkle.”Unknown“Bạn không cần giàu để tỏa sáng.”
8“If you want something you’ve never had, you must be willing to do something you’ve never done.”Thomas Jefferson“Nếu bạn muốn có điều gì đó mà bạn chưa từng có, bạn phải sẵn sàng làm điều bạn chưa từng làm.”
9“Dreams can become a reality when we possess a vision, a plan, and the courage to chase that vision relentlessly.”Walt Disney“Giấc mơ có thể trở thành hiện thực khi chúng ta có tầm nhìn, một kế hoạch và sự dũng cảm để theo đuổi tầm nhìn đó một cách không ngừng nghỉ.”
10“The only thing that stands between you and your dream is the will to try and the belief that it is actually possible.”Joel Brown“Điều duy nhất đứng giữa bạn và giấc mơ của bạn là ý thức để thử và niềm tin rằng nó thực sự có thể xảy ra.”
11“The harder you work for something, the greater you’ll feel when you achieve it.”Unknown“Càng chăm chỉ bạn làm việc vì điều gì đó, càng vĩ đại bạn cảm thấy khi bạn đạt được nó.”
12“Your time is limited, don’t waste it living someone else’s life.”Steve Jobs“Thời gian của bạn có hạn, đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác.”
13“Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.”Winston Churchill“Thành công không phải là điều cuối cùng, thất bại không phải là điều chết người: Điều quan trọng là sự dũng cảm để tiếp tục.”
14“The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.”Franklin D. Roosevelt“Giới hạn duy nhất đối với khả năng hiện thực hóa của chúng ta vào ngày mai là những nghi ngờ của chúng ta hôm nay.”
15“Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.”Albert Schweitzer“Thành công không phải là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc mới là chìa khóa dẫn đến thành công. Nếu bạn yêu công việc mình đang làm, bạn sẽ thành công.”
16“The best way to predict the future is to create it.”Peter Drucker“Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.”
17“If you want to achieve greatness stop asking for permission.”Anonymous“Nếu bạn muốn đạt được điều tuyệt vời, hãy dừng việc xin phép.”
18“You miss 100% of the shots you don’t take.”Wayne Gretzky“Bạn sẽ không bao giờ trúng 100% nếu bạn không thử.”
19“The only person you are destined to become is the person you decide to be.”Ralph Waldo Emerson“Người duy nhất mà bạn được định sẽ trở thành là người mà bạn quyết định trở thành.”
20“Do what you can, with what you have, where you are.”Theodore Roosevelt“Hãy làm những gì bạn có thể, với những gì bạn có, ở nơi bạn đang ở.”
21“The only way to do great work is to love what you do.”Steve Jobs“Cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu công việc của bạn.”
22“Believe you can and you’re halfway there.”Theodore Roosevelt“Hãy tin bạn có thể, và bạn đã đi được một nửa con đường.”
23“The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.”Chinese Proverb“Thời gian tốt nhất để trồng một cây là cách đây 20 năm. Thời gian thứ hai tốt nhất là bây giờ.”
24“The only thing that will stop you from fulfilling your dreams is you.”Tom Bradley“Điều duy nhất sẽ ngăn bạn khỏi việc thực hiện giấc mơ của mình là bạn chính bạn.”
25“The only place where success comes before work is in the dictionary.”Vidal Sassoon“Nơi duy nhất mà thành công đến trước công việc là trong từ điển.”
26“You don’t have to be great to start, but you have to start to be great.”Zig Ziglar“Bạn không cần phải xuất sắc để bắt đầu, nhưng bạn phải bắt đầu để trở thành xuất sắc.”
27“You are never too old to set another goal or to dream a new dream.”C.S. Lewis“Bạn không bao giờ quá già để đặt ra mục tiêu mới hoặc mơ ước một giấc mơ mới.”
28“The journey of a thousand miles begins with one step.”Lao Tzu“Hành trình của một nghìn dặm bắt đầu bằng một bước đi.”
29“Don’t watch the clock; do what it does. Keep going.”Sam Levenson“Đừng nhìn đồng hồ; làm những gì nó làm. Tiếp tục đi.”
30“Success is not how high you have climbed, but how you make a positive difference to the world.”Roy T. Bennett“Thành công không phải là bạn đã đi lên cao đến đâu, mà là cách bạn tạo ra sự khác biệt tích cực cho thế giới.”

IV. Kết luận

Trên đây là Kiến thức tổng hợp những câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng mà WISE English đã tìm hiểu và tổng hợp được. WISE mong rằng qua những câu nói này sẽ dẫn dắt bạn những lúc khó khăn, để bạn không bao giờ từ bỏ giấc mơ, luôn tìm thấy sức mạnh từ bên trong để biến những ý tưởng, giấc mơ thành hiện thực. Chúc bạn một ngày tốt lành.

Đừng quên theo dõi các bài viết mới và follow ngay Fanpage, Group IELTS TIPS – Chiến Thuật IELTS 8.0+ và kênh Youtube WISE ENGLISH để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của IELTS bằng Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé. Chúc các bạn học vui!

Học IELTS online

Xem thêm

uu-dai-giam-45
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Xem thêm

Bài viết liên quan

Giờ
Phút
Giây
Giờ
Phút
Giây
Hotline: 0901270888