10 IELTS Speaking Topic Part 2 bạn cần biết để đạt điểm cao

Đánh giá post
IELTS Speaking Part 2 là một phần được đánh giá khó nhất trong phần IELTS Speaking vì bạn sẽ phải nói liên tục về một chủ đề nào đó trong 2-3 phút. Nó đòi hỏi không chỉ vốn từ vựng lớn, sự tự tin mà còn là lưu loát trong ngôn ngữ. Và để phát triển những khía cạnh này trong một thời gian ngắn thì rất khó. Nên chúng ta sẽ nên học, biết và hiểu càng nhiều chủ đề của IELTS Speaking Part 2 càng nhiều càng tốt.
Dưới bài viết này, WISE English đưa ra 10 chủ đề IELTS Speaking Topic Part 2 để bạn tham khảo và học nhé!

I. Giới Thiệu Về Phần Thi Speaking IELTS Part 2

Ở phần Speaking IELTS Part 2 này, bạn sẽ được phát một tấm thẻ “cue card”, bao gồm chủ đề và ý tưởng yêu cầu bạn sẽ nói về chủ đề đó. Phần thi này kéo dài tầm 3 – 4 phút.
Bạn có 1 phút để chuẩn bị và ghi chú về chủ đề trước khi thi phần nói trong vòng 2 phút.
Về các chủ đề có thể đa dạng, từ kinh nghiệm cá nhân và sở thích đến ý tưởng trừu tượng hoặc vấn đề xã hội. Điểm của bạn trong phần IELTS Speaking Part 2 đóng một vai trò quan trọng trong điểm tổng của bạn, vì vậy việc chuẩn bị, luyện tập và tự tin trong việc trình bày ý kiến trong khoảng thời gian nhất định là rất quan trọng.
Nâng band thần tốc cùng khóa học kèm IELTS cấp tốc 1:1

II. Các Chủ Đề IELTS Speaking Topic Part 2 Thường Gặp Và Bài Nói Mẫu

1. IELTS Speaking Part 2 Topic: Famous person

Describe a famous person you follow on social media
Về cách làm chủ đề IELTS Speaking Part 2 này, trước tiên bạn cần xác định hướng làm bài và BrainStorming Idea trong 1 phút chuẩn bị:
 • Tìm hiểu cơ bản:

Ghi lại tên của người nổi tiếng và chức vụ/nghề nghiệp của họ.

 • Lý do bạn theo dõi:
Nghĩ về tại sao bạn quan tâm đến họ. Có thể là vì thành tựu, tư duy, sự ảnh hưởng, hoặc cái nhìn về cuộc sống.
 • Tính cách và đặc điểm nổi bật:
Sử dụng từ ngữ mô tả tính cách và những điểm đặc biệt của người đó.
 • Thành tựu và ảnh hưởng:
Ghi lại những thành tựu đáng kể hoặc tác động của họ trong lĩnh vực mà họ hoạt động.
 • Thông tin cá nhân (tuổi, xuất thân, v.v.):
Nếu có, hãy bổ sung một số thông tin cá nhân để mà thể hiện động lực và hành trình của họ.
Gợi ý:
Ví dụ: Elon Musk:
 • Tìm hiểu cơ bản: Elon Musk – Nhà sáng lập SpaceX, Tesla.
 • Lý do bạn theo dõi: Tôi theo dõi Elon Musk vì tôi kính phục tài năng và tầm nhìn của ông trong việc phát triển công nghệ để thúc đẩy sự tiến bộ xã hội.
 • Tính cách và đặc điểm nổi bật: Elon Musk được biết đến với tính tò mò và tinh thần đổi mới, cùng với khả năng lãnh đạo mạnh mẽ.
 • Thành tựu và ảnh hưởng: Ông là người đứng đầu của nhiều dự án công nghệ tiên tiến như SpaceX, Tesla, Neuralink, và The Boring Company. Công việc của ông đã có ảnh hưởng sâu rộng đến ngành công nghiệp và xã hội.
You should say:
 • Who he/she is
 • How you know about him/her
 • What he/she was like before he/she became famous
 • And explain why you are interested in him/her
IELTS Speaking topics part 2
IELTS Speaking Topic Part 2

Tham khảo:

BÀI MẪU VỀ GLOBAL WARMING TOPIC TRONG IELTS SPEAKING PART 1, 2, 3

Sample Answer For IELTS Speaking Topic Part 2: Famous Person (7.0 Sample Answer)
Elon Musk, the CEO of Tesla and SpaceX, is a renowned figure that I avidly follow on social media. His innovative ideas and relentless pursuit of technological advancement have left an indelible mark on the world.
Elon Musk’s influence is most palpable in the automotive industry through Tesla, a company he co-founded. His vision of sustainable energy and electric vehicles has revolutionized the way we perceive transportation. Through his tweets and posts, he shares updates on Tesla’s latest projects, from cutting-edge battery technology to self-driving capabilities. Following him on social media provides a unique window into the future of transportation.
Moreover, Musk’s work with SpaceX is equally fascinating. His ambition to make space travel more accessible to humanity is awe-inspiring. He routinely shares updates on SpaceX missions, from satellite launches to ambitious plans for interplanetary travel. His posts provide a captivating insight into the possibilities that lie beyond our planet.
One of the qualities that make Elon Musk stand out on social media is his candidness. He doesn’t shy away from discussing challenges and setbacks, which adds a human element to his larger-than-life persona. His willingness to share both successes and failures serves as a valuable lesson in perseverance and resilience.
Furthermore, Musk’s Twitter feed often contains glimpses of his other ventures, such as The Boring Company and Neuralink. These ventures, focused on tunnel construction and neural technology respectively, showcase Musk’s diverse interests and his dedication to pushing the boundaries of technology.
Elon Musk’s impact extends far beyond his companies. His advocacy for renewable energy and his vocal stance on environmental issues highlight his commitment to a sustainable future. He uses his platform to raise awareness about the importance of transitioning to cleaner energy sources.
In conclusion, Elon Musk is a trailblazer in the fields of technology, transportation, and space exploration. Following him on social media allows me to stay updated on groundbreaking developments and gain insight into the mind of a visionary. His transparency and dedication to creating a better future are qualities that continue to inspire me and countless others around the world.
Tham khảo ngay các Khóa học IELTS tại WISE English
Bản dịch
Elon Musk, Giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX, là một nhân vật nổi tiếng mà tôi theo dõi một cách nhiệt tình trên mạng xã hội. Ý tưởng đổi mới của ông và sự theo đuổi không ngừng nghỉ về tiến bộ công nghệ đã để lại dấu ấn khó phai trên thế giới.
Tầm ảnh hưởng của Elon Musk đặc biệt rõ nét trong ngành công nghiệp ô tô thông qua Tesla, một công ty mà ông là một trong những người sáng lập. Tầm nhìn của ông về năng lượng bền vững và các phương tiện điện đã làm thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về giao thông vận tải. Thông qua những tweet và bài đăng của mình, ông chia sẻ thông tin cập nhật về các dự án mới nhất của Tesla, từ công nghệ pin tiên tiến đến khả năng tự lái. Theo dõi ông trên mạng xã hội mang đến một cái cửa sổ độc đáo vào tương lai của giao thông vận tải.
Hơn nữa, công việc của Musk với SpaceX cũng không kém phần thú vị. Hoạt động của ông nhằm đưa du lịch vũ trụ trở nên dễ tiếp cận hơn đối với nhân loại thật là đáng kinh ngạc. Ông thường xuyên chia sẻ thông tin cập nhật về các nhiệm vụ của SpaceX, từ việc phóng vệ tinh đến các kế hoạch tham vượt qua các hành tinh. Những bài đăng của ông mang đến một cái nhìn cuốn hút về những khả năng nằm bên ngoài hành tinh của chúng ta.
Một trong những đặc điểm nổi bật khiến Elon Musk nổi bật trên mạng xã hội là sự thành thật của ông. Ông không ngần ngại bàn luận về những khó khăn và trở ngại, điều này tạo ra một yếu tố con người trong bức tranh lớn của ông. Sự sẵn lòng chia sẻ cả thành công lẫn thất bại mang lại một bài học quý giá về sự kiên nhẫn và sự kiên định.
Hơn nữa, luồng Twitter của Musk thường chứa những cái nhìn fug xạ về các dự án khác của ông, như The Boring Company và Neuralink. Những dự án này, tập trung vào việc xây dựng hầm và công nghệ hệ thống thần kinh, thể hiện sự đa dạng trong sở thích của Musk và sự tận tâm của ông đối với việc đẩy ranh giới của công nghệ.
Tầm ảnh hưởng của Elon Musk không chỉ giới hạn trong các công ty của ông. Sự ủng hộ của ông cho năng lượng tái tạo và quan điểm rõ ràng về các vấn đề môi trường là điều làm nổi bật sự cam kết của ông với một tương lai bền vững. Ông sử dụng nền tảng của mình để nâng cao nhận thức về sự quan trọng của việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch.
Tóm lại, Elon Musk là một người tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, giao thông vận tải và khám phá vũ trụ. Theo dõi ông trên mạng xã hội cho phép tôi cập nhật những phát triển đột phá và nhìn sâu vào tâm hồn của một tầm nhìn. Sự thành thật và tận tâm của ông đối với việc tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn là những phẩm chất vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho tôi và hàng triệu người khác trên toàn thế giới.
Từ vựng
STTTừ VựngPhiên âm CambridgeDịch Nghĩa
1Admiration/ˌæd.məˈreɪ.ʃən/Sự ngưỡng mộ
2Nobel laureate/ˌnəʊ.bel ˌlɒr.iˈæt/Người đoạt giải Nobel
3Education activist/ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən ˈæk.tɪ.vɪst/Nhà hoạt động vì giáo dục
4Significant impact/sɪɡˈnɪf.ɪ.kənt ˈɪm.pækt/Tác động đáng kể
5Advocacy/ˈæd.və.kə.si/Sự ủng hộ, thúc đẩy
6Girls’ education/ɡɜːlz ˌed.jʊˈkeɪ.ʃən/Giáo dục cho các cô gái
7Women’s rights/ˈwɪm.ɪn’s raɪts/Quyền của phụ nữ
8Informative/ɪnˈfɔː.mə.tɪv/Cung cấp thông tin
9Inspiring/ɪnˈspaɪər.ɪŋ/Truyền cảm hứng
10Unwavering commitment/ʌnˈweɪ.vərɪŋ kəˈmɪt.mənt/Cam kết không lay động
11Access/ˈæk.ses/Sự truy cập, tiếp cận
12Quality education/ˈkwɒl.ə.ti ˌed.jʊˈkeɪ.ʃən/Giáo dục chất lượng
13Empowerment/ɪmˈpaʊə.mənt/Sự tạo điều kiện để thăng tiến, cường quyền
14Role model/rəʊl ˈmɒd.əl/Tấm gương, người mẫu
15Follow/ˈfɒl.əʊ/Theo dõi, theo sau
Luyện thi IELTS 6.5 chỉ trong 150 ngày cùng WISE English

2. IELTS Speaking Topic Part 2: Food

Describe your favourite food
Brainstorming ideas trong 1 phút:
 • Loại thực phẩm:

Chọn loại thực phẩm mà bạn muốn mô tả.

Ví dụ: Pizza.

 • Thành phần chính:
Ghi lại các thành phần chính của loại thực phẩm đó.
Ví dụ: bột, sốt cà chua, phô mai, thịt, rau củ, v.v.
 • Phương pháp chế biến:
Nói về cách thực phẩm được chuẩn bị và nấu.
Ví dụ: nướng trong lò, nấu trên bếp, v.v.
 • Vị trí nguồn gốc:

Nếu có, hãy đề cập đến quốc gia hay vùng miền nơi thực phẩm đó xuất phát.

Ví dụ: Pizza nguồn gốc từ Ý.

 • Lý do bạn yêu thích:
Nói về những yếu tố tạo nên sự yêu thích của bạn đối với loại thực phẩm này.

Ví dụ: Tôi yêu thích pizza vì hương vị đa dạng và ngon miệng.

IELTS Speaking Topic Part 2
IELTS Speaking Topic Part 2
Gợi ý:
Ví dụ: Pizza:

Loại thực phẩm: Pizza.

Thành phần chính: Bột, sốt cà chua, phô mai, thịt, rau củ, v.v.

Phương pháp chế biến: Nướng trong lò.

Nguồn gốc: Xuất phát từ Ý.

Lý do bạn yêu thích: Tôi yêu thích pizza vì có thể thay đổi thành phần theo sở thích cá nhân và vị trí nguồn gốc từ Ý tạo nên hương vị đặc biệt.

You should say:
 • What dish or food item it is?
 • How it is prepared or cooked?
 • How common this food item or dish is?
 • And why do you like it?
 • And explain why it is your favourite food.
Sample Answer For IELTS Speaking Topic Part 2: Food (7.0 Sample Answer)
Pizza is undoubtedly my all-time favorite food. Its delightful combination of flavors and textures never fails to satisfy my taste buds.
Starting with the main components, a pizza typically consists of a crisp, thin crust as the base. On top of this, a rich tomato sauce is generously spread, infusing the entire dish with a tangy and savory essence. The pièce de résistance, of course, is the melted layer of gooey cheese, creating a creamy contrast to the tanginess of the sauce. Then comes a medley of toppings, ranging from succulent meats like pepperoni or sausage to a colorful array of vegetables like bell peppers, onions, and olives. Each bite offers a symphony of flavors that dance in harmony on the palate.
The preparation of a pizza is an art form in itself. The dough is meticulously kneaded and left to rise, creating that perfect thin and crispy foundation. The sauce is crafted from ripe, juicy tomatoes, seasoned with a blend of herbs and spices. The cheese, carefully selected for its melting properties, is evenly distributed to ensure every inch is covered. Finally, the toppings are arranged with care, allowing for an even distribution of flavors across the pizza.
The origins of pizza trace back to Italy, where it has become an integral part of their culinary culture. The Italians have perfected the art of pizza-making, and it has since become a beloved dish worldwide.
What truly captivates me about pizza is its versatility. It can be tailored to suit any palate or dietary preference. For instance, a classic Margherita with just tomato, mozzarella, and basil is a testament to simplicity and elegance, while a meat lover’s pizza with an assortment of hearty toppings caters to those with a penchant for indulgence.
In conclusion, pizza is a culinary masterpiece that never ceases to enthrall me. Its melding of textures, flavors, and cultural influences make it a dish that transcends borders. From artful preparation to delightful consumption, pizza is, and always will be, my ultimate favorite.
Bản dịch:
Pizza không thể phủ nhận là món ăn yêu thích của tôi từ trước tới giờ. Sự kết hợp đầy màu sắc về hương vị và cấu trúc của nó luôn luôn làm hài lòng vị giác của tôi.
Bắt đầu với các thành phần chính, một chiếc pizza thường bao gồm lớp vỏ mỏng giòn làm nền. Phía trên, một lớp sốt cà chua thơm ngon được phủ rộng rãi, mang lại hương vị chua chua ngọt ngọt cho toàn bộ món ăn. “Pièce de résistance” – tất nhiên, chính là lớp phô mai tan chảy, tạo nên sự kết hợp mượt mà, tạo sự tương phản mịn màng với hương vị chua chua của sốt. Tiếp theo là sự kết hợp đa dạng từ các loại nguyên liệu như thịt ngon như xúc xích hoặc xúc xích Ý đến các loại rau củ sặc sỡ như ớt chuông, hành tây và oliu. Mỗi miếng đều mang lại một tấm vé đến thế giới của các hương vị đang nhảy múa hòa quyện trên đầu lưỡi.
Việc chuẩn bị một chiếc pizza chính là một loại hình nghệ thuật. Bột được cẩn thận bàn tay, để nở lên và tạo nền giòn mỏng hoàn hảo. Sốt cà chua được chế biến từ những trái cà chua chín mọng, được gia vị với một hỗn hợp của các loại thảo mộc và gia vị. Phô mai, được lựa chọn cẩn thận với tính chất tan chảy, được phân phối đều để đảm bảo mỗi phần đều được phủ kín. Cuối cùng, các loại nguyên liệu được sắp xếp một cách cẩn thận, tạo điều kiện cho sự phân phối đều của hương vị trên bề mặt pizza.
Nguyên gốc của pizza có nguồn gốc từ Ý, nơi mà nó đã trở thành một phần không thể thiếu của văn hóa ẩm thực của họ. Người Ý đã hoàn thiện nghệ thuật làm pizza của mình và từ đó món ăn này đã trở thành một món ăn yêu thích trên toàn thế giới.
Điều thực sự cuốn hút tôi về pizza là tính linh hoạt của nó. Nó có thể được tùy chỉnh để phù hợp với bất kỳ khẩu vị hoặc sở thích dinh dưỡng nào. Ví dụ, một chiếc pizza Margherita cổ điển chỉ với cà chua, phô mai và húng quế là một minh chứng cho sự đơn giản và tinh tế, trong khi một chiếc pizza dành cho người yêu thịt với nhiều loại thịt ngon làm hài lòng những người thích món ngon.
Tóm lại, pizza là một tác phẩm ẩm thực không bao giờ ngừng thu hút tôi. Sự kết hợp của cấu trúc, hương vị và ảnh hưởng văn hóa tạo ra một món ăn vượt qua biên giới. Từ việc chuẩn bị tinh tế đến việc thưởng thức thú vị, pizza là, và luôn sẽ là, món ăn yêu thích của tôi.
Từ vựng
STTTừ VựngPhiên âm CambridgeDịch Nghĩa
1Balanced/ˈbæl.ənst/Cân đối, cân đáng.
2Wholesome/ˈhəʊl.səm/Bổ dưỡng, lành mạnh.
3Oatmeal/ˈəʊt.miːl/Bột yến mạch.
5Lean protein source/liːn ˈprəʊ.tiːn sɔːs/Nguồn protein thấp calo.
9Stable energy levels/ˈsteɪbl ˈen.ə.dʒi ˈlevlz/Mức năng lượng ổn định.
10Hydrated/ˈhaɪ.dreɪ.tɪd/Được cung cấp đủ nước.
11Grains/ɡreɪnz/Ngũ cốc.
14Essential nutrients/ɪˈsen.ʃəl ˈnjuː.tri.ənts/Dinh dưỡng cần thiết.

3. Chủ Đề IELTS Speaking Part 2: Places

Describe a place where you like to go to often.
Brainstorming ideas trong 1 phút:
 • Chọn địa điểm:
Chọn một địa điểm mà bạn thường xuyên ghé thăm.
Ví dụ: Công viên thành phố.
 • Thành phần chính:
Ghi lại các thành phần chính của địa điểm đó.
Ví dụ: Cây cỏ xanh mướt, khu vui chơi, bàn ghế gỗ, hồ nước.
 • Hoạt động:
Nếu có, liệt kê các hoạt động bạn thường làm ở đó.
Ví dụ: Đi dạo, đọc sách, chơi thể thao.
 • Cảm xúc và lí do:
Tìm các cảm xúc và lí do khiến bạn thích địa điểm đó.
Ví dụ: Thư giãn, tận hưởng thiên nhiên, thoát khỏi áp lực công việc.
Gợi ý:
Ví dụ: Công viên thành phố
 • Thành phần chính: Cây cỏ, khu vui chơi trẻ em, đường dạo bộ, bàn ghế gỗ, hồ nước.
 • Hoạt động: Đi dạo, ngắm cảnh, chơi cầu lông, đọc sách.
 • Cảm xúc và lí do: Cảm thấy thư giãn, tận hưởng không gian xanh, thoát khỏi áp lực công việc, kết nối với thiên nhiên.
You should say:
 • where the place is
 • how you get there
 • what it looks like
 • IELTS Speaking Topic Part 2
  IELTS Speaking Topic Part 2
Sample Answer For IELTS Speaking Topic Part 2: Places (7.0 Sample Answer)
Well, one place that I frequently visit and find quite enjoyable is the movie theater. It’s a spot that’s always been close to my heart.
You see, the movie theater is like a portal to different worlds, a place where stories come to life on the big screen. The whole experience is just magical. When you step inside, there’s this inviting aroma of buttered popcorn that instantly adds to the excitement in the air. The dimmed lights and hushed whispers create an atmosphere of anticipation, almost like you’re on the verge of embarking on an adventure.
Once I’m comfortably seated, there’s this sense of eagerness that builds up as the curtain lifts and the screen comes to life. The vibrant colors, the crisp sound, and the larger-than-life images transport me to different realms. It could be the bustling streets of a metropolitan city or the enchanting landscapes of a distant fantasy world. It’s like a temporary escape from reality, a chance to disconnect from the outside world and immerse myself in the narrative unfolding before me.
But what truly sets the movie theater experience apart is the collective energy of the audience. You can hear laughter, gasps, and sometimes even the occasional tear. It creates this unspoken connection among strangers. We’re all sharing in the emotions that the film elicits. It’s a unique sense of camaraderie, knowing that we’re all on this cinematic journey together.
The movie theater offers such a diverse range of films, from edge-of-your-seat thrillers to heartwarming dramas and mind-bending sci-fi. It caters to every taste and preference, ensuring that there’s always something new and exciting to discover.
Furthermore, it provides a break from the routine of daily life. It’s a chance to unwind, to be transported to different worlds, and to gain fresh perspectives through the lens of storytelling. It’s a source of entertainment that never fails to captivate and inspire.
So, all in all, the movie theater holds a special place in my heart. It’s a sanctuary of entertainment, a place where stories come alive, and where I can share in the collective experience of cinema with others. The sensory delight, the escape from reality, and the diverse range of films all contribute to making it a cherished destination I visit often.
Bản dịch
À, có một nơi mà tôi thường xuyên đến và thấy rất thú vị đó là rạp chiếu phim. Đó là một điểm mà tôi luôn có cảm tình đặc biệt.
Rạp chiếu phim thực sự giống như một cánh cửa dẫn vào các thế giới khác nhau, nơi mà những câu chuyện trở nên sống động trên màn hình lớn. Toàn bộ trải nghiệm thật kỳ diệu. Khi bước vào, có mùi thơm đặc trưng của bắp rang bơ tạo thêm sự hứng thú trong không khí. Ánh đèn mờ và tiếng thì thầm tạo nên một không khí chờ đợi, hầu như như bạn đang sắp bắt đầu một cuộc phiêu lưu.
Sau khi đã ngồi thoải mái, có một sự háo hức như kiểu đang chờ đợi điều gì đó lớn lao, khi bức màn lên và màn hình bắt đầu hoạt động. Các màu sắc rực rỡ, âm thanh sắc nét và hình ảnh lớn hơn cỡ thường đưa tôi đến các thế giới khác nhau. Có thể là những con phố ồn ào của một thành phố lớn hoặc những cảnh đẹp của một thế giới tưởng tượng xa xôi. Như là một cuộc thoát ra tạm thời khỏi thực tại, một cơ hội để tách ra khỏi thế giới bên ngoài và đắm chìm vào câu chuyện đang diễn ra trước mắt.
Nhưng điều thực sự làm cho trải nghiệm rạp chiếu phim trở nên đặc biệt là năng lượng tập thể của khán giả. Bạn có thể nghe thấy tiếng cười, tiếng thét và đôi khi thậm chí là tiếng nước mắt. Tạo ra một mối kết nối không cần từ ngôn ngữ giữa những người xa lạ. Chúng tôi đang cùng chia sẻ trong những cảm xúc mà bộ phim mang lại. Đó là một sự đoàn kết độc đáo, biết rằng chúng tôi đang cùng nhau trên hành trình điện ảnh này.
Rạp chiếu phim mang lại một loạt phong phú các bộ phim, từ những bộ phim hồi hộp đến những bộ phim ấm lòng và khoa học viễn tưởng kỳ quái. Nó phục vụ mọi khẩu vị và sở thích, đảm bảo luôn có điều gì đó mới mẻ và thú vị để khám phá.
Hơn nữa, nó mang lại sự gián đoạn khỏi thường ngày bình thường. Đó là cơ hội để thư giãn, để được chuyển đến các thế giới khác, và để nhìn nhận lại một cách mới mẻ thông qua góc nhìn của câu chuyện kể. Đó là một nguồn giải trí không bao giờ hết sức thu hút và truyền cảm hứng.
Vậy nên, tóm lại, rạp chiếu phim có một vị trí đặc biệt trong tim tôi. Đó là nơi tôn thờ của giải trí, nơi những câu chuyện trở nên sống động, và nơi tôi có thể chia sẻ trải nghiệm tập thể của điện ảnh với mọi người. Sự vui mắt về giác quan, sự thoát khỏi thực tại và sự đa dạng của các bộ phim tất cả đóng góp vào việc biến nó trở thành một điểm đến trân trọng mà tôi thường xuyên ghé thăm.

4. IELTS Speaking Topic Part 2: Relationships

Describe someone in your family who you like
Bạn nên brainstorm những điều này trong 1 phút:
 • Chọn người trong gia đình:
Nhanh chóng chọn một người mà bạn muốn mô tả.
Ví dụ: Bố, mẹ, anh, chị, em…
 • Đặc điểm về ngoại hình:
Bắt đầu từ các đặc điểm về ngoại hình của người đó.
Ví dụ: Nét mặt, chiều cao, cơ cấu tóc, v.v.
 • Tính cách và phẩm chất:
Tưởng tượng những đặc điểm tính cách mà bạn thích.
Ví dụ: Hiền lành, hài hước, thông minh, v.v.
 • Những kỷ niệm và hoạt động chung:
Nghĩ về những kỷ niệm, những hoạt động mà bạn đã chia sẻ cùng người đó.
Ví dụ: Cùng nhau đi du lịch, tham gia vào các sự kiện gia đình, v.v.
 • Ý nghĩa đặc biệt:
Xem xét tại sao bạn cảm thấy thích người đó.
Ví dụ: Lời khuyên quý báu, sự ủng hộ, v.v.
 • Gợi ý và chi tiết thú vị:
Thêm vào những gợi ý hoặc chi tiết thú vị để làm câu chuyện của bạn trở nên độc đáo hơn.
Ví dụ: Một sở thích đặc biệt, một kỷ niệm đặc biệt, v.v.
You should say:
 • How this person is related to you
 • What this person looks like
 • What kind of person he/she is
Sample Answer For IELTS Speaking Topic Part 2: Relationship (7.0 Sample Answer)
Well, the person in my family that I hold in high regard and truly like is my mother. She’s an incredible individual who has had a profound influence on my life in various ways.
Physically, my mother has a graceful demeanor. She has a warm smile that can light up any room, and her eyes, which I inherited, are a shade of hazel that sparkle with kindness. She stands at an average height, and her hair, which she now wears in a chic bob, used to cascade down her back when she was younger. She has an elegant presence that draws people to her.
But it’s not just her physical attributes that I appreciate. My mother possesses a heart full of compassion and a spirit brimming with resilience. She’s the kind of person who always puts others before herself. Her selflessness knows no bounds, and I’m constantly inspired by her ability to give without expecting anything in return. She’s been my rock through difficult times, offering unwavering support and sage advice.
One of the things that I cherish most about my mother is her wisdom. She has a wealth of life experience and an uncanny ability to offer guidance in any situation. Her words carry weight, and I’ve come to rely on her insight and perspective. Whether it’s big life decisions or everyday challenges, she always seems to know just what to say.
We share a special bond over our love for cooking. Every Sunday, we make it a tradition to prepare a meal together. It’s a time when we not only exchange recipes but also stories from our week. There’s one memory in particular that stands out. It was when she taught me how to make a traditional family dish that’s been passed down for generations. That moment was when I felt a deep connection to her and learned so much from her invaluable advice.
In conclusion, my mother is not only a parent but also a mentor, a confidante, and a source of inspiration. Her physical grace, compassionate heart, and wise counsel make her someone I truly admire and like. She’s shaped me into the person I am today, and for that, I’m eternally grateful.
Bản dịch:
À, người trong gia đình tôi mà tôi luôn trân trọng và thích thú là mẹ của tôi. Bà ấy là một người đáng kính và đã để lại sự ảnh hưởng sâu sắc đối với cuộc sống của tôi theo nhiều cách khác nhau.
Về mặt thể chất, mẹ tôi có một thái độ duyên dáng. Bà ấy có nụ cười ấm áp có thể làm sáng lên mọi căn phòng, và đôi mắt của bà ấy, mà tôi thừa hưởng, có màu hạt dẻ lấp lánh với sự tốt lành. Bà ấy có chiều cao trung bình, và mái tóc, mà bây giờ bà ấy để ngắn kiểu bob duyên dáng, trước kia thường dài và buông thả. Bà ấy có sự hiện diện lịch lãm thu hút mọi người đến gần.
Nhưng không chỉ là ngoại hình của bà ấy mà tôi trân trọng. Mẹ tôi sở hữu một trái tim đong đầy lòng nhân ái và tinh thần mạnh mẽ đầy kiên nhẫn. Bà ấy là loại người luôn đặt người khác lên trên bản thân mình. Tính vị tha của bà không biết điều kiện, và tôi luôn được truyền cảm hứng từ khả năng của bà cống hiến mà không mong đợi gì hồi đáp. Bà đã là tấm lưới an toàn của tôi qua những thời điểm khó khăn, luôn đứng vững bên tôi với sự hỗ trợ không do dự và lời khuyên thấm thía.
Một trong những điều tôi trân trọng nhất về mẹ tôi là sự khôn ngoan của bà. Bà ấy có một kho tàng kinh nghiệm đời sống và khả năng lạ lùng để đưa ra lời chỉ dẫn trong mọi tình huống. Lời của bà mang theo trọng lượng, và tôi đã dần dần phụ thuộc vào sự nhìn nhận và quan điểm của bà. Cho dù đó là những quyết định lớn trong cuộc sống hay những thách thức hàng ngày, bà luôn có vẻ biết điều gì đó để nói.
Chúng tôi chia sẻ một mối liên kết đặc biệt thông qua tình yêu đối với nấu ăn. Mỗi Chủ Nhật, chúng tôi thực hiện việc chuẩn bị bữa ăn cùng nhau. Đó là thời điểm chúng tôi không chỉ trao đổi công thức nấu ăn mà còn chia sẻ những câu chuyện vui về tuần của mình. Có một kỷ niệm cụ thể khi bà dạy tôi cách làm một món ăn truyền thống của gia đình. Đó là lúc tôi cảm thấy có một mối kết nối sâu sắc với bà và học được rất nhiều từ những lời khuyên quý báu của bà.
Tóm lại, mẹ tôi không chỉ là một người cha mà còn là một người hướng dẫn, một người bạn đồng cảm và một nguồn cảm hứng. Vẻ duyên dáng về hình thể, trái tim đong đầy nhân ái và sự chỉ dẫn thông thái của bà khiến cho bà là người tôi thực sự ngưỡng mộ và yêu quý. Bà đã tạo nên tôi thành người tôi là ngày nay, và vì điều đó, tôi mãi mãi biết ơn.
Từ vựng
STTTừ VựngPhiên âmDịch Nghĩa
1close-knit/kləʊs nɪt/Gắn kết mật thiết
2unbreakable/ʌnˈbreɪ.kə.bl̩/Không thể bị phá vỡ
3immense/ɪˈmens/To lớn, rộng lớn
4high regard/haɪ rɪˈɡɑːd/Sự kính trọng cao cả
5profound/prəˈfaʊnd/Sâu sắc, thâm sâu
6unwavering/ˌʌnˈweɪ.vər.ɪŋ/Kiên định, không dao động
7endearing/ɪnˈdɪər.ɪŋ/Đáng yêu, dễ thương
8vivacious/vɪˈveɪ.ʃəs/Sôi nổi, nhiệt huyết
9charisma/kəˈrɪz.mə/Sức hấp dẫn, uy tín
10radiant/ˈreɪ.di.ənt/Tươi sáng, rạng ngời
11sacred/ˈseɪ.krɪd/Linh thiêng, thiêng liêng
12quintessential/kwɪnˌtes.en.ʃəl/Điển hình, tinh hoa
13instill/ɪnˈstɪl/Thấm nhuần, truyền đạt

5. IELTS Speaking Topic Part 2: Hobbies

Describe an interest or hobby that you enjoy.
Bạn nên brainstorm những điều này trong 1 phút:
 • Chọn một sở thích:
Nhanh chóng chọn một sở thích mà bạn thích.
Ví dụ: Hội họa, nấu ăn, thể thao, v.v.
 • Lý do bạn thích nó:
Tự hỏi mình tại sao bạn thích sở thích đó.
Ví dụ: Sở thích này mang lại niềm vui, giúp tôi thư giãn, tạo ra sự sáng tạo, v.v.
 • Kỹ năng và tiến bộ:
Nghĩ về các kỹ năng bạn đã phát triển qua sở thích này.
Ví dụ: Nếu là hội họa, bạn có thể đề cập đến việc phát triển khả năng vẽ và sáng tạo.
 • Thời gian và nơi thực hành:
Xem xét nơi và thời gian bạn thường thực hành sở thích này.
Ví dụ: Có thể tại phòng khách, công viên, hoặc trong phòng riêng, vào cuối tuần, v.v.
 • Những thành quả hoặc dự định:
Nếu có, nói về những thành quả hoặc mục tiêu bạn đang theo đuổi.
Ví dụ: Tạo ra các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, tham gia vào cuộc thi hội họa, v.v.
 • Gợi ý và chi tiết thú vị:
Thêm vào những gợi ý hoặc chi tiết thú vị để làm câu chuyện của bạn trở nên độc đáo hơn.
Ví dụ: Bất kỳ sự kiện đặc biệt nào liên quan đến sở thích này, những lúc đáng nhớ, v.v.
Ví dụ, nếu bạn chọn sở thích hội họa:
 • Lý do bạn thích: Tôi yêu thích hội họa vì nó mang lại cho tôi sự thư giãn và giúp tôi thể hiện sự sáng tạo của mình.
 • Kỹ năng và tiến bộ: Từ khi bắt đầu học hội họa, tôi đã thấy mình cải thiện rõ rệt về kỹ năng vẽ và sáng tạo.
 • Thời gian và nơi thực hành: Tôi thường vẽ trong phòng của mình vào cuối tuần, nơi tôi có không gian riêng tư để tập trung vào tác phẩm của mình.
 • Thành quả: Tôi đã tham gia và giành giải trong một số triển lãm nghệ thuật cộng đồng, điều này đã mang lại sự thụ động tích cực và sự thú vị về hội họa.
You should say:
 • How you became interested in it
 • How long you have been doing it
 • Why you enjoy it
Sample Answer For IELTS Speaking Topic Part 2: Hobbies (8.0 Sample Answer) 
Drawing has been a passion of mine for as long as I can remember. It’s a creative outlet that allows me to express myself and escape into a world of imagination.
I find solace in the simple act of putting pencil to paper. The feel of the graphite and the smooth glide of the pencil across the page is incredibly therapeutic. It’s almost like a form of meditation for me. When I draw, I’m completely in the moment, focused on the lines and shapes taking form.
One of the things I love most about drawing is its limitless potential. Whether it’s sketching portraits, creating intricate patterns, or imagining fantastical landscapes, there’s always something new to explore. The process itself is a journey of self-discovery, as I experiment with different techniques and styles.
What’s fascinating is how a blank canvas can transform into something vibrant and meaningful. Each stroke of the pencil adds depth and character to the piece. It’s a gradual evolution, and the satisfaction of seeing the final result is truly gratifying.
I often draw inspiration from the world around me. Nature, in particular, has a profound influence on my work. The interplay of light and shadow, the intricate details of a flower, or the grandeur of a mountain range – these elements find their way into my drawings, infusing them with a sense of life and vitality.
Moreover, drawing has been a wonderful way for me to connect with others. I’ve participated in local art exhibitions and workshops, where I’ve had the opportunity to share my work and learn from fellow artists. It’s a vibrant community that fosters creativity and encourages growth.
In a fast-paced world, drawing provides a sense of balance and tranquility. It’s a hobby that allows me to unwind, to lose myself in the creative process, and to gain a fresh perspective on the world around me. Whether it’s a quick sketch during a break or a detailed illustration over the weekend, every moment spent drawing is a moment of pure contentment.
In conclusion, drawing is more than just a hobby for me; it’s a source of joy and a way to explore my own creativity. It allows me to escape into a world of imagination, find solace in the process, and connect with a community of like-minded individuals. It’s an interest that I will cherish and continue to pursue for years to come.
Bản dịch:
Vẽ tranh là một đam mê của tôi từ khi tôi còn nhớ. Đó là một phương tiện sáng tạo cho tôi để thể hiện bản thân và trốn vào một thế giới của trí tưởng tượng.
Tôi tìm sự an ủi trong việc đơn giản là đặt cây bút chì lên giấy. Cảm giác của chất than chì và cảm giác mượt mà của bút chì trượt trên trang giấy thực sự là một biểu hiện thư giãn. Nó gần như như một hình thức thiền định đối với tôi. Khi tôi vẽ, tôi hoàn toàn trong thời điểm đó, tập trung vào các đường và hình dạng đang hình thành.
Một trong những điều tôi thích nhất về việc vẽ là khả năng vô tận của nó. Cho dù là phác thảo chân dung, tạo ra các mẫu hoa văn phức tạp, hay tưởng tượng các cảnh quan huyền bí, luôn có điều gì đó mới để khám phá. Quá trình tạo ra chính nó là một hành trình tự khám phá, khi tôi thử nghiệm các kỹ thuật và phong cách khác nhau.
Điều thú vị là làm thế nào mà một tờ giấy trắng có thể biến thành một cái gì đó sống động và có ý nghĩa. Mỗi nét vẽ của bút chì thêm sâu và nhân vật vào tác phẩm. Đó là một quá trình tiến triển từ từ, và sự hài lòng khi nhìn thấy kết quả cuối cùng thực sự là điều đáng mừng.
Thường thì tôi tìm cảm hứng từ thế giới xung quanh. Thiên nhiên, đặc biệt, có ảnh hưởng sâu sắc đến công việc của tôi. Sự giao động giữa ánh sáng và bóng, các chi tiết tinh tế của một bông hoa, hoặc sự hùng vĩ của một dãy núi – những yếu tố này tìm đường vào các bức vẽ của tôi, mang lại cho chúng một cảm giác sống động và sức sống.
Hơn nữa, việc vẽ còn là một cách tuyệt vời để tôi kết nối với mọi người. Tôi đã tham gia vào các triển lãm nghệ thuật địa phương và các hội thảo, nơi tôi có cơ hội chia sẻ công việc của mình và học hỏi từ các nghệ sĩ đồng điệu. Đó là một cộng đồng sôi nổi, khuyến khích sự sáng tạo và thúc đẩy sự phát triển.
Trong một thế giới nhanh chóng, việc vẽ mang lại một cảm giác cân bằng và thanh thản. Đó là một sở thích cho phép tôi thư giãn, để tôi đánh mất bản thân trong quá trình sáng tạo, và nhận được một góc nhìn mới về thế giới xung quanh. Cho dù đó là một phác thảo nhanh trong giờ nghỉ hay một bức tranh minh họa chi tiết vào cuối tuần, mỗi khoảnh khắc tôi dành để vẽ đều là một khoảnh khắc của sự hài lòng tuyệt đối.
Sau cùng thì việc vẽ không chỉ đơn thuần là một sở thích đối với tôi; đó là một nguồn niềm vui và một cách để khám phá sự sáng tạo của riêng mình. Nó cho phép tôi trốn vào một thế giới của trí tưởng tượng, tìm sự an ủi trong quá trình sáng tạo và kết nối với một cộng đồng các cá nhân có cùng đam mê. Đó là một sở thích mà tôi sẽ trân trọng và tiếp tục theo đuổi trong những năm tới.
Từ vựng
STTTừ VựngPhiên ÂmDịch Nghĩa
1Hobby/ˈhɒb.i/Sở thích, sở trường, thú vui
2Healthy/ˈhel.θi/Khỏe mạnh, lành mạnh
3Nervous/ˈnɜː.vəs/Lo lắng, bồn chồn
4Encouraging/ɪnˈkʌr.ɪdʒ.ɪŋ/Khích lệ, động viên
5Fit/fɪt/Có sức khỏe, thể lực tốt
6Benefit/ˈben.ɪ.fɪt/Lợi ích, sự hưởng lợi
7Yard/jɑːd/Sân, khuôn viên
8Typographical Error/ˌtaɪ.pəˈɡræf.ɪ.kəl/Lỗi chữ viết sai do lỗi dạng chữ

III. Những Lưu Ý Quan Trọng Khi Làm Bài IELTS Speaking Part 2

 • Đầu tiên, để chuẩn bị cho phần Speaking Part 2, bạn hãy xác định 4 câu hỏi chính trong đề và sử dụng chúng xuyên suốt bài nói. Điều này sẽ giúp bạn duy trì sự liên kết và tránh lạc đề. Hãy trả lời mỗi câu hỏi theo thứ tự và mở rộng chúng để có câu trả lời đầy đủ nhất.
 • Trước khi bạn bắt đầu nói, bạn sẽ có 1 phút để chuẩn bị. Sử dụng thời gian này để xác định cách trả lời các câu hỏi trong đề và tạo ra một bản dàn bài tương ứng. Điều này sẽ giúp bạn tự tin hơn và tránh bị lúng túng khi bước vào phần thi chính.
 • Vận dụng các từ chuyển đoạn để giúp dễ dàng chuyển từ một câu hỏi sang câu hỏi khác. Điều này giúp cấu trúc câu trả lời của bạn trở nên mượt mà và dễ nghe. Ví dụ, khi bạn chuyển từ câu hỏi về vị trí đến tần suất, hãy sử dụng cụm từ chuyển đoạn như “Speaking of the location” cho sự mượt mà.
Hi vọng những lưu ý trên sẽ giúp bạn tăng khả năng tự tin và hiệu suất trong phần thi IELTS Speaking Part 2. Hãy luôn luôn luyện tập thường xuyên để cải thiện kỹ năng của mình nhé!

IV. Kết luận

Trên đây là toàn bộ thông tin và lưu ý quan trọng về IELTS Speaking Part 2 mà WISE Englsh muốn gửi đến các bạn. Mong rằng những kiến thức được chia sẻ ở trên sẽ giúp ích 1 phần cho các bạn trong quá trình ôn luyện IELTS.
Đừng quên theo dõi các bài viết mới và follow ngay Fanpage, Group IELTS TIPS – Chiến Thuật IELTS 8.0+ và kênh Youtube WISE ENGLISH để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của IELTS bằng Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé. Chúc các bạn học vui!
Học IELTS online

Xem thêm

uu-dai-giam-45
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Xem thêm

Bài viết liên quan

Giờ
Phút
Giây
Giờ
Phút
Giây
Hotline: 0901270888