IELTS Writing Task 2 – Cách viết dạng bài Discussion Essay

5/5 - (2 bình chọn)

Dạng bài Discussion  là một trong số những dạng đề khá phổ biến trong phần thi IELTS Writing Task 2. Dạng bài này đòi hỏi thí sinh phải trình bày về cả hai mặt của vấn đề nào đó, thay vì đưa ra hoặc thể hiện ý kiến một chiều.

Vậy làm sao để có thể hoàn thành thật tốt bài thi IELTS Writing Task 2 dạng Discussion Essay? Tham khảo ngay bài viết dưới đây của WISE ENGLISH để có thể ôn luyện thi Writing thật đúng cách nhé!

discussion-essay

I. Tổng quan cấu trúc bài thi IELTS Writing task 2

Khác với Task 1 (Academic), Task 2 phần thi Writing sẽ yêu cầu thí sinh đưa ra ý kiến và thảo luận về những vấn đề xã hội hoặc các vấn đề cá nhân thường gặp trong cuộc sống. Trong Task 2, bạn có thể gặp các dạng đề sau đây:

Yêu cầu chung đối với phần thi IELTS Writing Task 2

Bài Discussions Essay của bạn nên có độ dài tối thiểu là 250 chữ. Đối với phần này, bạn sẽ phải viết một bài luận để trình bày ý kiến cá nhân, đánh giá các điểm mạnh/ điểm yếu, nêu ra vấn đề, phương án giải quyết… cho những nội dung cụ thể.

Task 2 yêu cầu thí sinh phải thể hiện được:

  • Kỹ năng trình bày các thông tin cơ bản và thực tế từ đề bài.
  • Kỹ năng phân tích, phán đoán vấn đề từ đó đưa ra các phương án giải quyết.
  • Kỹ năng diễn đạt để triển khai các lập luận một cách mạch lạc và logic.

II. Tổng quan về dạng đề Discussion Essay trong phần thi Writing Task 2

1. Dạng đề Discussion Essay là gì?

Bài Writing task 2 dạng Discussions sẽ đưa ra hai quan điểm/ vấn đề trái ngược nhau và yêu cầu người viết bàn luận về cả hai quan điểm/ vấn đề đó.

2. Cách nhận biết dạng đề discussion essay

Ví dụ chúng ta có đề bài sau:

discussion-essay

Phân tích:
Không chỉ riêng đối với discussion essay, hầu hết các đề bài IELTS Writing task 2 luôn chia thành 2 phần:

 • Phần background: (Hầu như giống nhau ở các đề bài) nêu lên nội dung sẽ discuss.
 • Phần yêu cầu: (Khác nhau theo từng loại essay – đây là dấu hiệu nhận biết chính) yêu cầu chính của đề bài – phần in đậm nghiêng và có gạch dưới.

Theo đó nếu yêu cầu đề bài là:

 • Discuss both these views…
 • Discuss both views…
 • Discuss both sides…

Thì đó chắc chắn là yêu cầu của một bài discussions essay.

III. Cách lên ý tưởng cho bài viết Discussion Essay (Brainstorming ideas)

1. Brainstorming

Đây là giai đoạn bạn cần phân tích câu hỏi và nhanh chóng ghi lại càng nhiều ý tưởng liên quan trong đầu bạn càng tốt.

Hạn chế của phương pháp này là bạn có thể có rất nhiều ý tưởng nhưng không đủ thời gian để sắp xếp chúng và chọn ra những ý tưởng phù hợp nhất trước khi bắt đầu viết.

2. Mind-mapping

Sơ đồ tư duy sẽ hỗ trợ bạn sắp xếp suy nghĩ bằng cách liên kết đến từng phần với một phần cụ thể của câu hỏi.

Bạn vẫn có thể gặp vấn đề về việc “quá tải” ý tưởng nhưng sau khi sử dụng phương pháp này, nhiều sinh viên đã thành công, đặc biệt là những người đã có kinh nghiệm tạo bản đồ tư duy.

3. Friends Technique

Phương pháp này cho phép bạn lùi một bước để thoát khỏi sự căng thẳng trong khi thi và có thể suy nghĩ bình tĩnh hơn.

Sau đây là cách nó hoạt động: Hãy tưởng tượng bạn đang trò chuyện với một người bạn và họ hỏi bạn một câu hỏi ngẫu nhiên. Liệu bạn sẽ đưa ra câu trả lời nào trong tình huống này? Hãy lập dàn ý bài luận của bạn xung quanh những ý tưởng đó. Thực hiện điều này sẽ giúp bạn đưa ra những câu trả lời đơn giản bằng ngôn ngữ hàng ngày thay vì căng thẳng để nghĩ ra những ý tưởng sử dụng ngôn ngữ cấp cao, điều này không thực sự cần thiết.

4. Example method

Đây là một phương pháp giúp bạn tạo ra các ý tưởng để hỗ trợ các luận điểm chính trong bài IELTS Writing vì các giám khảo sẽ có xu hướng thích các ví dụ có liên quan tới chủ đề.

Tất cả những gì bạn cần làm là suy nghĩ về các ví dụ cụ thể liên quan đến câu hỏi. Chúng có thể đến từ trải nghiệm của bản thân bạn hoặc là thứ bạn đã từng đọc, nghe về nó. Với phương pháp này, bạn nên thường xuyên đọc báo, tạp chí và các trang web chuyên đề như là một phần của việc luyện thi để có thể sử dụng chúng làm ví dụ.

Bạn thậm chí có thể tự tạo ra các ví dụ hoặc điều chỉnh các ví dụ thực tế để phù hợp hơn với câu hỏi. Giám khảo sẽ không kiểm tra tính xác thực trong ví dụ của bạn, nhưng tất nhiên chúng phải có lý.

Một khi suy nghĩ về ví dụ, các ý tưởng để đưa vào bài luận sẽ dễ dàng đến với bạn.

Dưới đây là một số ý tưởng dành cho đề bài mẫu đã nêu ở trên được liệt kê ra theo phương pháp Friends Technique

discussion-essay

Sau khi liệt kê các ý tưởng, bạn cần phải lựa chọn những cái thích hợp nhất để phát triển thành một đoạn văn đầy đủ cho bài essay của mình. Ngoài ra, bạn có thể tham khảoTips thi IELTS Writing để hoàn thành bài thi thật xuất sắc.

IV. Cấu trúc phổ biến của dạng đề Discussion Essay 

discussion-essay

discussion-essay

discussion-essay

discussion-essay

Tải file word tại đây: Ví dụ cấu trúc phổ biến của dạng đề Discussion Essay

Dành riêng cho bạn: Tổng hợp toàn bộ tài liệu Luyện thi IELTS Writing

V. Ví dụ dạng đề Discussion Essay

1. Bài mẫu chủ đề: Technology

Đề bài: Some people believe that technology has made our lives more convenient, while others argue that it has created more problems. Discuss both views and give your own opinion.

Bài mẫu:

In the modern era, technology has become an integral part of our daily lives, significantly impacting various aspects of society. While some individuals assert that technology has brought convenience and improved our lives, others argue that it has resulted in several challenges. This essay will discuss both perspectives and provide my own opinion on the matter.

On the one hand, proponents of technology argue that it has undeniably made our lives more convenient. Technological advancements have revolutionized communication, making it easier and faster to connect with others across the globe. Through platforms like social media, people can effortlessly stay in touch with friends and family, share their thoughts, and access information instantaneously. Moreover, technology has streamlined several tasks, such as online shopping, banking, and transportation, saving time and effort for individuals. For instance, online shopping allows people to browse and purchase items from the comfort of their homes, eliminating the need to visit physical stores. These conveniences have undoubtedly enhanced our quality of life.

On the other hand, critics argue that technology has created a host of problems in society. One concern is the overreliance on technology, leading to a sedentary lifestyle and reduced physical activity. With the advent of smartphones and entertainment devices, people are spending more time indoors, resulting in health issues such as obesity and related ailments. Additionally, technology has led to the erosion of privacy, with personal information being vulnerable to cyber-attacks and data breaches. The prevalence of social media has also given rise to online harassment and cyberbullying, causing psychological distress among individuals, particularly the younger generation. Furthermore, the rapid pace of technological advancements has led to job displacement and increased economic inequality, as automation replaces human labor in various industries.

In my opinion, while technology has undoubtedly brought convenience and improved certain aspects of our lives, it has also presented significant challenges. It is crucial to strike a balance between embracing technological advancements and mitigating the adverse effects they can have on society. This can be achieved through education and awareness programs that promote responsible use of technology, emphasizing the importance of physical activity, digital privacy, and online safety. Additionally, governments and regulatory bodies should establish robust policies and regulations to safeguard individuals’ rights and ensure ethical practices in the technological sphere.

In conclusion, technology has both positive and negative impacts on our lives. While it has undoubtedly brought convenience and improved communication, it has also posed challenges such as sedentary lifestyles, privacy concerns, and job displacement. Striking a balance and implementing measures to mitigate the negative effects of technology are essential to harness its benefits while safeguarding the well-being of individuals and society as a whole.

 

2. Bài mẫu chủ đề: Transportation

Đề bài: Some people believe that the government should invest more in public transportation to reduce traffic congestion and pollution. Others argue that individuals should take more responsibility for their transportation choices. Discuss both views and give your own opinion.

Bài mẫu:

Traffic congestion and pollution have become major issues in many cities around the world. Some individuals advocate for increased government investment in public transportation as a solution, while others argue that individuals should take more responsibility for their transportation choices. This essay will examine both perspectives and provide my own opinion on the matter.

On one hand, proponents of increased government investment in public transportation argue that it is an effective way to reduce traffic congestion and pollution. By improving and expanding public transportation systems, governments can provide viable alternatives to private vehicles, thereby encouraging people to leave their cars at home. This would lead to fewer cars on the road, alleviating traffic congestion and reducing carbon emissions. Furthermore, a well-developed public transportation system can make commuting more efficient and convenient for individuals, incentivizing them to choose public transportation over private vehicles.

On the other hand, those who advocate for individual responsibility argue that people should be encouraged to make sustainable transportation choices on their own. They argue that individuals should be more conscious of the environmental impact of their transportation decisions and take steps to reduce their own carbon footprint. This can be achieved through initiatives such as carpooling, cycling, and walking. By promoting these sustainable transportation options and raising awareness about their benefits, individuals can actively contribute to reducing traffic congestion and pollution. Moreover, they argue that personal responsibility fosters a sense of accountability and empowers individuals to make environmentally conscious choices.

In my opinion, a combination of both approaches is necessary to address the issue effectively. While increased government investment in public transportation is crucial, it should be complemented by efforts to promote individual responsibility. Governments should prioritize the development and improvement of public transportation infrastructure, making it a more appealing and efficient option for the public. This can include measures such as expanding public transit networks, enhancing the frequency and reliability of services, and providing incentives such as discounted fares. Additionally, public awareness campaigns and education programs should be implemented to encourage individuals to make sustainable transportation choices and understand the environmental impact of their actions.

In conclusion, the issue of traffic congestion and pollution requires a multifaceted approach. While increased government investment in public transportation can significantly contribute to addressing these issues, individuals should also take responsibility for their transportation choices. By combining efforts to improve public transportation and promote sustainable options, we can effectively reduce traffic congestion, minimize pollution, and create more sustainable and livable cities for future generations.

 

3. Bài mẫu chủ đề: Technology

Đề bài: Some people believe that technology is making people’s lives easier, while others argue that it is making people more isolated and less sociable. Discuss both views and give your own opinion.

Bài mẫu:

Technology has become an integral part of our modern society, impacting various aspects of our lives. While some individuals argue that technology is making people’s lives easier, others contend that it is causing increased isolation and reduced sociability. This essay will examine both perspectives and provide my own opinion on the matter.

On one hand, proponents of technology argue that it is making people’s lives easier and more convenient. Technological advancements have streamlined several tasks, saving time and effort for individuals. For example, the internet has provided access to a vast amount of information at our fingertips, facilitating research and learning. Communication has also been greatly enhanced through technological innovations such as smartphones and social media platforms, allowing people to stay connected with friends and family regardless of distance. Furthermore, the rise of automation and smart devices has made everyday activities more efficient, from automated home systems to voice-controlled assistants.

On the other hand, critics argue that technology is leading to increased isolation and reduced sociability. The prevalence of digital communication has diminished face-to-face interactions, making people more reliant on virtual interactions rather than genuine human connections. Social media platforms, while providing a means of staying connected, often promote superficial interactions and contribute to feelings of loneliness and isolation. Additionally, excessive screen time and the constant presence of technology can lead to a lack of social skills and decreased ability to engage in meaningful interpersonal relationships.

In my opinion, technology can both make people’s lives easier and contribute to isolation, depending on how it is used. It is essential to find a balance between utilizing technology for its benefits while maintaining genuine human connections. Technology should be seen as a tool that enhances our lives, rather than a substitute for human interaction. It is crucial to be mindful of our screen time and prioritize face-to-face interactions. Additionally, fostering digital literacy and promoting responsible use of technology can help individuals navigate the digital world more effectively.

In conclusion, technology has undoubtedly made our lives easier and more convenient in many ways. However, it also poses challenges in terms of isolation and reduced sociability. Striking a balance between utilizing technology for its benefits and maintaining genuine human connections is key. By being mindful of our technology usage and prioritizing face-to-face interactions, we can harness the advantages of technology while preserving our sociability and well-being.

 

4. Bài mẫu chủ đề: Crime

Đề bài: Some people argue that harsher punishments are the most effective way to reduce crime rates, while others believe that addressing underlying social issues is more important. Discuss both views and give your own opinion.

Bài mẫu:

The issue of crime rates and the most effective measures to address them has been a topic of debate for many years. While some individuals advocate for harsher punishments as a deterrent, others argue that addressing underlying social issues is crucial. This essay will discuss both perspectives and provide my own opinion on the matter.

On one hand, proponents of harsher punishments argue that they serve as an effective deterrent against crime. They believe that stricter penalties, such as longer prison sentences or even capital punishment, can instill fear in potential offenders and deter them from committing crimes. The argument is that the threat of severe consequences will make individuals think twice before engaging in criminal activities. Additionally, proponents argue that harsher punishments can provide a sense of justice to the victims and society as a whole.

On the other hand, critics contend that addressing underlying social issues is of utmost importance in reducing crime rates. They argue that crime is often a result of various factors, such as poverty, unemployment, lack of education, and social inequality. By tackling these root causes, societies can create an environment that is less conducive to criminal behavior. This can be achieved through initiatives that focus on poverty alleviation, providing quality education and job opportunities, and promoting social integration and equal opportunities for all members of society. Critics believe that by addressing these underlying issues, individuals are less likely to resort to criminal activities as a means of survival or rebellion.

In my opinion, both approaches are necessary to effectively reduce crime rates. While harsher punishments may serve as a deterrent in some cases, they are not a comprehensive solution. Addressing underlying social issues is crucial for long-term crime prevention. Harsher punishments alone do not address the root causes of crime and may even exacerbate the problem by perpetuating a cycle of crime and punishment.

A holistic approach that combines strict penalties with efforts to address social issues is more likely to yield positive results. Governments should invest in education, social welfare programs, and initiatives that promote equal opportunities. By focusing on prevention rather than solely punishment, societies can create an environment that discourages criminal behavior and offers individuals a chance to escape the circumstances that may lead to crime.

In conclusion, reducing crime rates requires a comprehensive approach that takes into account both punishment and addressing underlying social issues. While harsher punishments may serve as a deterrent, addressing poverty, unemployment, and inequality is crucial for long-term crime prevention. By combining these approaches, societies can create safer and more inclusive communities for all members.

Ở ĐÂY CÓ VOUCHER
GIẢM GIÁ

gif-45-mobile-new

LÊN ĐẾN

45%

HỌC PHÍ

Hy vọng bài viết này có thể giúp các bạn giải đáp được những thắc mắc liên quan đến cách viết và một số điều cần lưu ý về dạng bài Discussion Essay trong phần thi IELTS Writing Task 2.

Để có kết quả thi tốt, bạn nên lập dàn ý chi tiết để sắp xếp thông tin bài viết một cách hiệu quả. Bên cạnh đó trau dồi thêm vốn từ nhằm sử dụng từ vựng và cấu trúc câu một cách linh hoạt và chính xác nhất. Chúc các bạn luyện thi hiệu quả và đạt được band điểm thật cao trong bài thi IELTS Writing Task 2.

Ngoài ra, đừng quên follow Fanpage, Group IELTS TIPS – Chiến lược IELTS 8.0+, kênh Youtube của WISE ENGLISH để trở thành người nhận được nhiều thông tin, tài liệu bổ ích và miễn phí sớm nhất giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của IELTS bằng những Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé!

tang-sach-ielts-tu-a-z-free

Tìm hiểu thêm:

Lộ trình học IELTS cho người mới bắt đầu từ 0 – 7.0+ trong vòng 150 buổi

10 Trung Tâm Luyện Thi IELTS Đà Nẵng tốt nhất bạn không thể bỏ qua.

Học IELTS online

GIÚP BẠN TIẾT KIỆM

gif-45-mobile-new

HỌC PHÍ

uu-dai-giam-45
ly-do-hoc-ielts-wise

GIÁO TRÌNH IELTS CHI TIẾT

Bộ giáo trình IELTS được xây dựng khoa học với tất cả các dạng đề, các tips và chiến lược dựa trên kinh nghiệm của đội ngũ giảng viên kinh nghiệm với người chịu trách nhiệm chính đó là nhà sáng lập WISE ENGLISH, anh Lưu Minh Hiển (Thủ khoa Đại học Manchester, Anh Quốc)

CAM KẾT ĐẦU RA BẰNG VĂN BẢN

Tất cả khóa học tại WISE đều được cam kết đầu ra bằng Hợp đồng, nếu học viên thi không đạt đầu ra thì được học lại miễn phí cho đến khi đạt được cam kết. Tuy nhiên, hầu hết các bạn đều đạt được đầu ra sau chương trình học.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
CHẤT LƯỢNG IELTS 8.0+

Đội ngũ giáo viên chuyên môn cao, được chọn lựa khắt khe, tận tâm, chuyên nghiệp, hỗ trợ học viên 24/7 cùng BỘ PHẬN GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG đảm bảo trải nghiệm của học viên trong từng buổi học.

PHƯƠNG PHÁP HỌC VƯỢT TRỘI

RÚT NGẮN đến 80% THỜI GIAN HỌC mà vẫn đạt KẾT QUẢ ẤN TƯỢNG bằng phương pháp học Từ Vựng 6 Bước & Nghe Tự Động dựa trên nền tảng khoa học TƯ DUY NÃO BỘ (NLP) và NGÔN NGỮ (LINGUISTICS).

UY TÍN HÀNG ĐẦU

WISE luôn nằm trong TOP ĐẦU trung tâm Anh ngữ của Đà Nẵng, đồng thời là ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC của Hội Đồng Anh (British Council), IDP Vietnam, INTESOL Worldwide và các tổ chức lớn, uy tín khác.

Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Giờ
Phút
Giây
Hotline: 0901270888