IELTS SPEAKING SAMPLE FULL 3 PARTS – CHỦ ĐỀ: TRAVEL

5/5 - (1 bình chọn)

Chủ đề Travel là một trong những chủ đề phổ biến trong các đề thi IELTS Writing.Thường các bạn sẽ nghĩ chủ đề này dễ nhưng cũng khiến nhiều thí sinh mất điểm do không để ý một vài điểm nhỏ. Vì vậy, WISE ENGLISH sẽ tổng hợp cho bạn các từ vựng thường dùng ở chủ đề Travel và bài mẫu ở phần thi Writing, mong rằng nó sẽ giúp ích được cho bạn hơn nhé!

ielts speaking part 3 travel

I. IELTS Speaking Sample Part 1

ielts speaking sample

 

Question

Do you like travelling?

Sample answer

Absolutely yes, I have always been an avid fan of travelling since I was a child. One of the main reasons is that I am interested in exploring new kinds of cuisine and making new friends across many countries. When I went to Thailand 3 years ago, for example, I had a chance to enjoy a variety of interesting and yummy foods such as mango sticky rice cake, spicy noodles and so on. On top of that, I still keep in touch with some friendly locals there which makes me so pleasant and content.  

Dịch

Câu hỏi

Bạn có thích đi du lịch không?

Câu trả lời mẫu

Hoàn toàn có, tôi đã luôn là một người hâm mộ cuồng nhiệt của việc đi du lịch kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Một trong những lý do chính là tôi thích khám phá các loại hình ẩm thực mới và kết bạn mới trên nhiều quốc gia. Ví dụ, khi tôi đến Thái Lan cách đây 3 năm, tôi đã có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn ngon và thú vị như xôi xoài, mì cay, v.v. Trên hết, tôi vẫn giữ liên lạc với một số người dân địa phương thân thiện ở đó, điều này khiến tôi rất dễ chịu và vui vẻ.

Ở ĐÂY CÓ VOUCHER
GIẢM GIÁ

gif-45-mobile-new

LÊN ĐẾN

45%

HỌC PHÍ

VOCABULARY

(To) be an avid fan of sth /ən/ /ˈævɪd/ /fæn/ /ɒv/ (phrase): Là một người hâm mộ cuồng nhiệt của…

(To) explore new kinds of cuisine /ɪksˈplɔː/ /njuː/ /kaɪndz/ /ɒv/ /kwi(ː)ˈziːn/  (phrase): Khám phá các loại ẩm thực mới

(To) make new friends  /meɪk/ /njuː/ /frɛndz/ (phrase): Kết bạn mới

(To) keep in touch with sb /kiːp/ /ɪn/ /tʌʧ/ /wɪð/  (phrase): Giữ liên lạc với…

Pleasant /ˈplɛznt/ (adj) : Dễ chịu

Content /ˈkɒntɛnt/  (adj) : Vui vẻ 

Xem thêm: Nên học IELTS từ lứa tuổi nào?

II. IELTS Speaking Sample Part 2

ielts speaking sample

 

ielts speaking sample

ielts speaking sample

Question

Describe a holiday/trip you want to go on in the future

You should say

Where this place is

Who you would like to go with

What you would do there

explain why you want to go there

Sample answer

Well, for a future vacation, as something of an ecotourist, the organic farm which is situated about 3km from the centre of Hoi An city is on the top of my list.  This plantation has been a well-known brand with green vegetable products grown on fertile soil, so it has its own unique flavor. Because of this factor, this Vegetable Village is now the most attractive tourist destination for those who want to learn about the life of a vegetable farmer, including me. 

Moving on to the next question, what I would do there, actually I  have researched a lot about this farmland because I would love to thoroughly explore it on my own, and I guess this trip would be a fun and meaningful experience to me because I will do a lot of interesting activities there. In the morning, I will walk around the pathways to observe the immense producing grounds and the techniques farmers farm there. 

After a long walk, I will engage in the cooking class with another group tour at the house of a local smallholder where she will teach me how to cook several traditional dishes including Vietnamese pancake, spring rolls, and rice papers, especially we will use all the fresh organic vegetables from the nursery nearby. 

In the afternoon, I will have a chance to be an amateur farmer and ride a buffalo which I haven’t done before. I think that real hands-on experience will help me not only gain more knowledge about farming, but also  get away from the overcrowded city by spending all the time in the countryside. In terms of recreational pursuits, I would have tons of choices such as a foot massage with the ingredients from local herbs, bicycle cycle around the farmstead and rice paddy field nearby and so on. 

As a final point, why I would like to travel to the organic farm is that with all the knowledge and valuable experience during my stay, this trip would let myself fully relax and enrich my experiences in life.

Dịch

Câu hỏi 

Mô tả một kỳ nghỉ / chuyến đi bạn muốn đi trong tương lai

Bạn nên nói

Nơi này ở đâu

Bạn muốn đi cùng ai

Bạn sẽ làm gì ở đó

giải thích tại sao bạn muốn đến đó

Câu trả lời mẫu

Vâng, cho một kỳ nghỉ trong tương lai, với tư cách là một nhà du lịch sinh thái, trang trại hữu cơ nằm cách trung tâm thành phố Hội An khoảng 3km nằm trong danh sách của tôi. Đồn điền này đã có thương hiệu nổi tiếng với sản phẩm rau xanh được trồng trên vùng đất màu mỡ nên có hương vị đặc trưng riêng. Chính vì yếu tố đó mà Làng rau này hiện là điểm du lịch hấp dẫn nhất cho những ai muốn tìm hiểu về cuộc sống của người nông dân trồng rau, trong đó có tôi.

Chuyển sang câu hỏi tiếp theo, tôi sẽ làm gì ở đó, thực sự tôi đã nghiên cứu rất nhiều về vùng đất nông nghiệp này vì tôi rất thích tự mình khám phá kỹ lưỡng và tôi đoán chuyến đi này sẽ là một trải nghiệm thú vị và ý nghĩa đối với tôi vì tôi sẽ làm rất nhiều hoạt động thú vị ở đó. Vào buổi sáng, tôi sẽ đi bộ xung quanh các con đường để quan sát các khu sản xuất rộng lớn và các kỹ thuật nông dân trang trại ở đó.

Sau một thời gian dài đi bộ, tôi sẽ tham gia lớp học nấu ăn với một chuyến tham quan theo nhóm khác tại nhà của một tiểu nông địa phương, nơi cô ấy sẽ dạy tôi cách nấu một số món ăn truyền thống bao gồm bánh xèo, chả giò và bánh tráng Việt Nam, đặc biệt là chúng tôi sẽ sử dụng tất cả rau hữu cơ tươi từ vườn ươm gần đó.

Vào buổi chiều, tôi sẽ có cơ hội làm nông dân nghiệp dư và cưỡi trâu mà trước đây tôi chưa từng làm. Tôi nghĩ rằng trải nghiệm thực tế sẽ giúp tôi không chỉ có thêm kiến ​​thức về nông nghiệp mà còn có thể thoát khỏi thành phố quá đông đúc khi dành toàn bộ thời gian ở nông thôn. Về hoạt động giải trí, tôi sẽ có vô số lựa chọn như mát-xa chân với các nguyên liệu từ thảo mộc địa phương, đạp xe quanh trang trại và cánh đồng lúa gần đó, v.v.

Điểm cuối cùng, lý do tôi muốn đi du lịch đến trang trại hữu cơ là với tất cả những kiến ​​thức và kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian lưu trú của mình, chuyến đi này sẽ để bản thân được thư giãn hoàn toàn và làm giàu thêm những trải nghiệm trong cuộc sống.

VOCABULARY

Organic farm /ɔːrˈɡænɪk/ /fɑːrm/ (n): Trang trại hữu cơ

Fertile soil /ˈfɜːrtl/ /sɔɪl/ (n): Đất màu mỡ

Immense producing ground /ɪˈmens/ /prəˈduːsɪŋ/ /ɡraʊnd/ (n): Nơi sản xuất rộng lớn

(To) engage in /ɪnˈɡeɪdʒ/ /ɪn/ (phrasal verb): Tham gia vào

Smallholder /ˈsmɔːlhəʊldər/ (n): Tiểu nông

Nursery /ˈnɜːrsəri/ (n): Vườn ươm

Real hands-on experience /ˈriːəl/ /ˌhændz ˈɑːn/ /ɪkˈspɪriəns/ (collocation): Trải nghiệm thực tế

(To) gain more knowledge /ɡeɪn/ /mɔːr/ /ˈnɑːlɪdʒ/ (collocation): Có thêm kiến thức

(To) get away from /ɡet/ /əˈweɪ/ /frəm/ (phrasal verb): Thoát khỏi cái gì

Overcrowded city /ˌəʊvərˈkraʊdɪd/ /ˈsɪti/ (n): Thành phố đông đúc

Recreational pursuit /ˌrekriˈeɪʃənl/ /pərˈsuːt/ (n): Hoạt động giải trí

Rice paddy field /raɪs/ /ˈpædi/ /fiːld/ (n): Cánh đồng lúa

Xem thêm ielts speaking part 3 travel: 8 LỢI ÍCH VÀNG KHI HỌC IELTS TỪ CẤP 2 VÀ CẤP 3

III. IELTS Speaking Sample Part 3

ielts speaking sample

Question

What is the importance of travelling?

Sample answer

Well, there are several reasons why travelling plays an important role in daily life. This could be explained by the fact that it could be a wonderful tool for individuals to develop themselves. Especially while the young have a chance to travel to different places, they might face their fears of the unknown such as extreme weathers, shock cultures, strangers and another potent dangers, then they have to solve those problems and go beyond their comfort zone, leading to their better confidence and personal development, which are definitely beneficial to their future career.

Dịch

Câu hỏi

Tầm quan trọng của việc đi du lịch là gì?

Câu trả lời mẫu

Chà, có một số lý do tại sao đi du lịch đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Điều này có thể được giải thích bởi thực tế rằng nó có thể là một công cụ tuyệt vời để các cá nhân phát triển bản thân. Đặc biệt là khi những người trẻ có cơ hội đi du lịch đến những nơi khác nhau, họ có thể phải đối mặt với nỗi sợ hãi về những điều chưa biết như thời tiết khắc nghiệt, sốc văn hóa, người lạ và những mối nguy hiểm tiềm tàng khác, khi đó họ phải giải quyết những vấn đề đó và vượt ra khỏi vùng an toàn của mình, dẫn đến việc họ tự tin hơn và phát triển cá nhân, điều này chắc chắn có lợi cho sự nghiệp tương lai của họ.

VOCABULARY

(To) play an important role /pleɪ/ /ən/ /ɪmˈpɔːtənt/ /rəʊl/ (phrase): Đóng một vai trò quan trọng

(To) face their fears of  sth /feɪs/ /ðeə/ /fɪəz/ /ɒv/  (phrase): Đối mặt với nỗi sợ hãi của họ về

(To) go beyond the comfort zone /gəʊ/ /bɪˈjɒnd/ /ðə/ /ˈkʌmfət/ /zəʊn/ (phrase): Vượt ra khỏi vùng an toàn

Personal development /ˈpɜːsnl/ /dɪˈvɛləpmənt/ (n): Sự phát triển cá nhân

Trên đây là những dang bài mẫu được tổng hợp từ thầy cô tại WISE trong quá trình học Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có thêm những kiến thức,  từ vựng về chủ đề TRAVEL (DU LỊCH) này.

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm những bài học và bỏ túi các bí kíp theo từng dạng đề của 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tại đây!

Xem thêm: Top 10 trung tâm luyện thi ielts đà nẵng tốt nhất không thể bỏ qua tại ielts speaking part 3 travel.

Tham khảo ngay khóa học Ielts giảm đến 45%

Ngoài ra đừng quên theo dõi các bài viết mới của WISE và follow Fanpage trung tâm Anh ngữ WISE ENGLISH, Cộng đồng nâng band thần tốc, kênh Youtube của WISE ENGLISH để nhận được nhiều thông tin và tài liệu bổ ích nhé !

Học IELTS online

Xem thêm

uu-dai-giam-45
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Xem thêm

Bài viết liên quan

Giờ
Phút
Giây
Giờ
Phút
Giây
Hotline: 0901270888