UNIT 6 – IELTS WRITING TASK 2 – NHỮNG TIPS NÂNG CAO PARAPHRASE PHẦN INTRODUCTION

Đánh giá post

Paraphrase là một trong những kỹ thuật quan trọng khi viết IELTS Writing Task 2, đặc biệt là phần Introduction. Paraphrase hiểu đơn giản là viết lại một cụm từ hoặc một câu mang nghĩa giống nhau, nhưng sử dụng từ khác nhau.

Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong các kỹ năng Writing và Speaking, kỹ thuật này còn giúp bạn cải thiện điểm số trong cái bài thi Reading và Listening. Khi ứng dụng kỹ năng này khi làm bài thi, bạn sẽ hiểu đề một cách cụ thể và chi tiết hơn.

Sau khi đã học các phương pháp paraphrase hãy cùng WISE ENGLISH khám phá cách ứng dụng kỹ thuật này vào việc viết Introduction của các dạng đề IELTS Writing Task 2 nhé!

I. Tổng quan về Introduction của IELTS Writing task 2

Như các bạn đã biết, Introduction là phần đầu tiên của essay mà giám khảo sẽ đọc, và có thể tạo nên một ấn tượng ban đầu tốt đẹp đến suốt phần essay.

E.g.1:

Task: Extreme sports such as sky diving and skiing are very dangerous and should be banned. To what extent do you agree or disagree with this view?

(Những môn thể thao mạo hiểm như nhảy dù hoặc trượt tuyết rất nguy hiểm và nên bị cấm. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này đến mức độ nào?)

Introduction A: In recent years, extreme sports have become increasingly popular, and some people argue that governments should prohibit them. I completely disagree with the idea that these sports are too dangerous, and I, therefore, believe that they should not be banned.

(Trong những năm gần đây, các bộ môn thể thao mạo hiểm đã trở nên rất phổ biến, và một số người tranh cãi rằng, các chính phủ nên ngăn cấm chúng. Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến rằng những bộ môn thể thao này quá nguy hiểm, và vì thế tôi tin rằng chúng không nên bị cấm.)

Introduction B: From my point of view, I agree to some extent with the idea that although these entertainment forms are quite unsafe, they should not be banned.

(Từ quan điểm của tôi, tôi đồng ý theo một mức độ rằng, mặc dù những hình thức giải trí này khá là không an toàn, chúng không nên bị ngăn cấm.)

→ Introduction A paraphrase đề bài và nói lên quan điểm của người viết rằng, những môn thể thao mạo hiểm không nên bị nghiêm cấm. Trong khi đó, Introduction B không giới thiệu chủ đề, mặc dù Introduction B có trả lời yêu cầu đề bài.

→ Một Introduction tốt của 1 bài IELTS Writing cần 2 câu chính:

  1. Một câu giới thiệu chủ đề/ đề bài.
  2. Một câu đưa ra câu trả lời ngắn gọn và tổng quát cho đề bài.

E.g.2:

Task: As computers are being used more and more in education, there will soon be no role for the teacher in the classroom. To what extent do you agree or disagree?

(Vì máy tính đã được sử dụng ngày càng nhiều trong giáo dục, vai trò của giáo viên trong lớp sẽ không còn tồn tại. Bạn đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào?)

Introduction:

(1) It is true that computers have become an essential tool for teachers and students in all areas of education.

(Đúng là máy tính đã trở thành một công cụ cần thiết cho giáo viên và học sinh trong mọi lĩnh vực của giáo dục.)

(2) However, while computers are extremely useful, I do not agree with the idea that they could soon replace teachers completely.

(Tuy nhiên, trong khi máy tính cực kỳ hữu dụng, tôi không đồng ý với ý kiến rằng chúng có thể sớm thay thế hoàn toàn các giáo viên.)

→ Câu (1) giới thiệu về chủ đề máy tính trong lĩnh vực giáo dục. Câu (2) trả lời câu hỏi và nêu lên ý kiến của người viết.

Chú ý:

  • Introduction cần ngắn và đơn giản. Đừng tốn thời gian viết 1 introduction dài, bởi các đoạn thân bài quan trọng hơn và quyết định đến điểm của bạn.
  • Đừng đợi đến đoạn Conclusion (kết luận) mới nêu lên ý kiến của bạn. Hãy thể hiện quan điểm của bạn trong suốt essay. Quan điểm của bạn nên được nêu ra ở phần Introduction, có các điểm hỗ trợ ở các phần chính của thân bài, và nhắc lại ở phần Conclusion.

Sau khi đã tìm hiểu về các quy tắc chung của Introduction, hãy tìm hiểu cách paraphrase Introduction cho các dạng đề phổ biến của IELTS Writing task 2 nhé!

Xem thêm: IELTS Writing Task 2 – Cách lập dàn ý

II. Cách Paraphrase Introduction cho các dạng đề IELTS Writing Task 2

1. Dạng đề Opinion (Ý kiến)

Phương pháp 1:

Sentence 1:

tips-nâng-cao-paraphrase-ielts-writing

Sentence 2:

tips-nâng-cao-paraphrase-ielts-writing

ielts-writing

E.g:

Task: Whether or not someone achieves their aims is mostly by a question of luck. To what extent do you agree or disagree?

(Con người thường thường đạt được mục tiêu chủ yếu bằng vấn đề may mắn. Bạn đồng ý hay không đồng ý đến mức độ nào?)

Introduction: Many people argue that luck is the most crucial element contributing to a person’s success. While I accept that luck does have an important role in helping people reach their targets, I also believe that hard work and determination are much more crucial factors leading to the achievement of an individual.

(Nhiều người tranh cãi rằng, sự may mắn là yếu tố chủ yếu nhất góp phần vào sự thành công của một người. Trong khi tôi chấp nhận rằng sự may mắn có vai trò quan trọng trong việc giúp người ta đạt được mục tiêu của họ, tôi cũng tin rằng sự làm việc chăm chỉ và sự quyết tâm là những nhân tố mang tính quyết định hơn, để tạo nên thành tựu của một cá nhân.)

Phương pháp 2:

Bước 1: Nhận diện keyword (từ khóa) của đề thi. Thường đó sẽ là động từ chính nằm trong câu hỏi chủ đề.

E.g:

Task: Some people think that all teenagers should be required to do unpaid work in their free time to help the local community. They believe this would benefit both the individual teenager and society as a whole. Do you agree or disagree?

(Một số người nghĩ rằng tất cả các thanh thiếu niên nên được yêu cầu làm việc không lương trong thời gian nhàn rỗi để giúp đỡ cộng đồng địa phương. Họ tin rằng điều này sẽ có lợi cho cả cá nhân thanh thiếu niên và cả xã hội. Bạn đồng ý hay không đồng ý?)

→ Trong ví dụ trên đây, keyword là “required”.

Bước 2: Paraphrase keyword để hoàn thành câu (2) của phần Introduction và thay đổi câu (1) của Introduction thành 1 câu mô tả sự thật (statement of fact).

E.g:

Introduction: Many young people work on a volunteer basis, and this can only be beneficial for both the individual and society as a whole. (Statement of fact)

However, I do not agree that we should therefore force all teenagers to do unpaid work.

(Nhiều người trẻ làm việc tình nguyện, và điều này chỉ có thể mang lại lợi ít cho cả cá nhân họ và toàn bộ xã hội.

Tuy nhiên, tôi không đồng ý rằng chúng ta vì thế nên bắt buộc tất cả các thanh thiếu niên làm việc không lương.)

→ Trong đoạn Introduction trên, từ “required” (yêu cầu) đã được paraphrase bằng cách sử dụng từ “force” (bắt buộc). Bạn nên sử dụng phương pháp 2 vì:

  • Đoạn Introduction sẽ quá ngắn nếu câu (2) của người viết là ““I completely agree/disagree with this view”
  • Khi paraphrase keyword trong câu thứ (2), câu văn sẽ dài hơn vì là câu phức/ câu kép.

2. Dạng đề Discussion and Opinion (Thảo luận và đưa ra ý kiến)

ielts-writing-task-2-tips-nang-cao-paraphrase

E.g:

Task: Some people think that famous people can help international aid organizations to draw attention to important problems. Others believe that celebrities can make the problems seem less important. Discuss both views and give your opinion.

(Một số người nghĩ rằng, những người nổi tiếng có thể giúp đỡ những tổ chức cứu trợ quốc tế để lôi cuốn sự chú ý đến những vấn đề quan trọng. Một số người khác lại tin rằng những người nổi tiếng sẽ làm những vấn đề này giảm bớt tính hệ trọng. Thảo luận 2 quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.)

Introduction: It is true that well-known people’s involvement in global aid organizations attracts the attention of the community. While a number of people suppose that their participation may downplay the significance of problems, I would argue that this trend could bring about.

(Đúng là sự tham gia của những người nổi tiếng vào các tổ chức cứu trợ toàn cầu thu hút sự chú ý của cộng đồng. Trong khi nhiều người cho rằng sự tham gia  của họ có thể giảm tầm quan trọng của các vấn đề, tôi tranh luận rằng xu hướng này có thể mang lại một sự thay đổi.)

Ở ĐÂY CÓ VOUCHER
GIẢM GIÁ

gif-45-mobile-new

LÊN ĐẾN

45%

HỌC PHÍ

3. Dạng đề Problems and Solutions (Vấn đề và giải pháp)

ielts-writing

E.g:

Task: Cycling is more environmentally friendly than other forms of transport. Why is it not popular in many places? And how to increase its popularity?

(Đi xe đạp thân hiện với môi trường hơn các loại hình phương tiện di chuyển khác. Vì sao loại hình này không phổ biến ở nhiều nơi? Và làm sao để tăng sự phổ biến của chúng?)

Introduction: It is true that although riding a bicycle is clearly a better way to protect the environment than using other types of vehicles, not many people around the world prefer this means of transport. There are a number of causes behind this unpopularity, and several solutions should be adopted to improve the situation.

(Đúng là dù việc đi xe đạp rõ ràng là một phương thức tốt để bảo vệ môi trường hơn các phương tiện di chuyển khác, không nhiều người trên thế giới ưa chuộng hình thức này. Có nhiều lý do đằng sau sự không phổ biến này, và một vài giải pháp nên được áp dụng để cải thiện tình hình.)

4. Dạng đề Two-part Question (Dạng đề 2 câu hỏi)

tips-nâng-cao-paraphrase-ielts-writing

E.g:

Task: In some parts of the world it is becoming popular to research the history of one’s own family. Why might people want to do this? Is it a positive or negative development?

(Ở môt vài nơi trên thế giới, nghiên cứu về lịch sử của gia đình đã trở nên phổ biến. Vì sao người ta lại muốn làm điều này? Đây là một sự tiến triển tích cực hay tiêu cực?)

Introduction: It is true that in several countries, many people are increasingly conducting research regarding the origins of their own family. There are a number of reasons behind this trend, and in my opinion it is a negative tendency.

(Đúng là ở một số nước, nhiều người đang tiến hành nghiên cứu nguồn gốc của gia đình họ. Có rất nhiều lý do đằng sau xu hướng này, và trong quan điểm của tôi thì nó là một chiều hướng tiêu cực.)

Tham khảo: IELTS Writing Task 2 – Cách viết Introduction

III. Bài tập

1. Bài tập 1

Viết Introduction cho đề bài sau:

Although more and more people read news on the Internet, newspapers will remain the most important source of news. Do you agree or disagree?

(Mặc dù ngày càng có nhiều người đọc tin tức trên Internet, báo chí vẫn là nguồn tin tức quan trọng nhất. Bạn đồng ý hay không đồng ý?)

Task type: ……………………………………………………………..

Statement: ……………………………………………………………..

Question: ……………………………………………………………..

Paraphrase the statement:

tips-nâng-cao-paraphrase-ielts-writing

Decide whether you agree/disagree/partially agree: ……………………………………………………………..

→ Introduction:

Method 1: ……………………………………………………………..

Method 2: ……………………………………………………………..

2. Bài tập 2

Viết Introduction cho đề bài sau:

Some people think that it is good for a country’s culture to import foreign movies and TV programmes. Others think that it is better to produce these locally.

Discuss both views and give your opinion.

(Một số người cho rằng việc du nhập phim và truyền hình nước ngoài sẽ tốt cho văn hóa của một quốc gia. Những người khác nghĩ rằng tốt hơn là sản xuất những thứ này tại địa phương.

Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của bạn.)

Task type: ……………………………………………………………..

Statement: ……………………………………………………………..

Question: ……………………………………………………………..

Paraphrase the statement:

tips-nâng-cao-paraphrase-ielts-writing

Choose your side: ……………………………………………………………..

→ Introduction: ……………………………………………………………..

3. Bài tập 3

Viết Introduction cho đề bài sau:

Fewer and fewer people walk on a daily basis. What are the reasons and how to encourage them to spend their time walking?

(Ngày càng ít người đi bộ hàng ngày. Lý do và cách khuyến khích họ dành thời gian đi bộ là gì?)

Task type: ……………………………………………………………..

Statement: ……………………………………………………………..

Question: ……………………………………………………………..

Paraphrase the statement:

tips-nâng-cao-paraphrase-ielts-writing

Answer the questions: ……………………………………………………………..

→ Introduction: ……………………………………………………………..

4. Bài tập 4

Viết Introduction cho đề bài sau:

There are many different types of music in the world today. Why do we need music? Is the traditional music of a country more important than the international music that is heard everywhere nowadays?

(Có rất nhiều loại hình âm nhạc khác nhau trên thế giới ngày nay. Tại sao chúng ta cần âm nhạc? Có phải âm nhạc truyền thống của một quốc gia quan trọng hơn âm nhạc quốc tế được nghe ở khắp mọi nơi ngày nay?)

Task type: ……………………………………………………………..

Statement: ……………………………………………………………..

Question: ……………………………………………………………..

Paraphrase the statement:

tips-nâng-cao-paraphrase-ielts-writing

Answer the questions: ……………………………………………………………..

→ Introduction: ……………………………………………………………..

5. Đáp án

Bài tập 1

Task type: Opinion

Paraphrase the statement:

tips-nâng-cao-paraphrase-ielts-writing

Decide whether you agree/disagree/partially agree: I totally disagree with this view.

→ Introduction:

Method 1: Many people argue that no matter how many people use the Internet to access the news, conventional newspapers will continue as the major source of news. I totally disagree with this view.

Method 2: It is true that nowadays people read news both online and on conventional

newspapers. While traditional newspapers are still an indispensable source of news, I would argue that they will not continue to be the major source in the future.

Bài tập 2

Task type: Discussion and Opinion

Paraphrase the statement:

tips-nâng-cao-paraphrase-ielts-writing

Choose your side: While many people suppose that such imports make a valuable contribution to national culture, I would argue that it is necessary to promote a local entertainment industry.

→ Introduction: It is true that some people favour importing movies and TV shows from overseas rather than attempting to produce these within their own country. While many people suppose that such imports make a valuable contribution to national culture, I would argue that it is necessary to promote a local entertainment industry.

Bài tập 3

Task type: Problem and solutions

Paraphrase the statement:

ielts-writing-task-2-tips-nang-cao-paraphrase

Answer the questions: While there are various reasons for this trend, some measures can be implemented to encourage people to take up walking as parts of their daily routine.

→ Introduction: It is true that many people have lost the habit of walking regularly. While there are various reasons for this trend, some measures can be implemented to encourage people to take up walking as part of their daily routine.

Bài tập 4

Task type: 2-part question

Paraphrase the statement:

tips-nâng-cao-paraphrase-ielts-writing

Answer the questions: Music is a vital part of all human cultures for a range of reasons, and I would argue that traditional music is more important than modern, international music.

→ Introduction: It is true that a rich variety of musical styles can be found around the world. Music is a vital part of all human cultures for a range of reasons, and I would argue that traditional music is more important than modern, international music.

Hi vọng thông qua Unit 6, các bạn đã nắm được những tips nâng cao paraphrase để tự tin chinh phục IELTS Writing task 2 phần Introduction.

Chúc các bạn học vui!

Ngoài ra, đừng quên follow fanpage WISE ENGLISH và Group cộng đồng nâng band WISE ENGLISH để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của IELTS bằng Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé.

Tìm hiểu thêm:

Lộ trình học IELTS cho người mới bắt đầu từ 0 – 7.0+ trong vòng 150 buổi

Top 10 Trung Tâm Luyện Thi Ielts Đà Nẵng Tốt Nhất Không Thể Bỏ Qua

Học IELTS online
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Hotline: 0901270888