UNIT 5 – IELTS WRITING TASK 2 – CÁCH LẬP DÀN Ý – PLANNING

Đánh giá post

Ở bài học này, WISE ENGLISH sẽ tóm tắt những dạng bài thường gặp trong IELTS Writing Task 2, cách phân tích các dạng bài này và hướng dẫn bạn cách lập dàn ý cho một bài essay trong Task 2. Hãy cùng theo dõi những kiến thức dưới đây để nắm rõ cách lập dàn ý cho các dạng bài này nhé.

ielts-writing-task-2-planing
ielts-writing-task-2-planing

I. Tổng quan

1. Thông tin cơ bản

Cấu trúc một bài essay

Tốt hơn hết bạn nên chia bài luận của mình làm 4 đoạn với độ dài toàn bài khoảng 13 câu như hướng dẫn dưới đây: 

 • Introduction – Mở bài: 2 câu
 • Body 1 – Thân bài 1: 5 câu
 • Body 2 – Thân bài 2: 5 câu
 • Conclusion – Kết luận: 1 câu

Thời lượng làm bài

Bạn được yêu cầu hoàn thành bài essay này trong vòng 40 phút. Bạn nên phân bổ thời gian để viết các phần như sau: 

 • Planning – Lập dàn ý: 5-10 phút
 • Introduction – Mở bài: 5 phút
 • Body 1 – Thân bài 1: 10 phút
 • Body 2 – Thân bài 2: 10 phút
 • Conclusion and checking – Kết luận và kiểm tra lại: 5 phút

Số lượng từ

 • Số từ tối thiểu: 250 từ.
 • Số từ được đề xuất: 270-280 từ.
 • Số dòng được đề xuất: 27-28 dòng (trung bình mỗi dòng chứa 10 từ).

Phong cách viết

 • Bạn nên viết theo phong cách lịch sự, học thuật
  • Không viết tắt 

E.g: don’t, he’s, it’s, …

 • Không sử dụng văn nói 

E.g: kind of, okay, pretty much, absolutely, …

 • Chọn cụm động từ (phrasal verbs) phù hợp vì chúng hầu hết là dùng trong văn nói. Tuy nhiên có một vài cụm động từ có thể sử dụng trong văn viết như là: account for, carry out, bring out, come about, be based on
 • Bạn không nên sử dụng các động từ khẳng định khi nêu quan điểm của mình vì ý kiến của bạn không phải là sự thật mà chỉ là suy đoán.

E.g: must, never, always, all, every, …

2. Tiêu chí chấm điểm

Có 4 tiêu chí chấm điểm trong bài IELTS Writing task 2. Mỗi tiêu chí sẽ cấu thành 25% số điểm toàn bài của bạn.

Grammatical range and accuracy (Ngữ pháp)

 • Tiêu chí này chấm điểm về cấu trúc ngữ pháp và các thì bạn sử dụng trong câu, sự đa dạng về cấu trúc ngữ pháp và có bao nhiêu lỗi sai về ngữ pháp mà bạn mắc phải. 
 • Để đạt điểm cao, bạn cần sử dụng đa dạng câu phức và nhiều ngữ pháp khác nhau với độ linh hoạt và chính xác cao. Bạn cần sử dụng đúng dấu câu cũng như tránh các lỗi sai về cách sử dụng mạo từ, danh từ không đếm được và vị trí của các loại từ trong câu.

Lexical resource (Từ vựng)

 • Tiêu chí này chấm điểm về các từ vựng mà bạn sử dụng, cách bạn paraphrase bằng các phương pháp khác nhau và những lỗi sai về cách dùng từ. 
 • Bạn có thể tăng band điểm bằng cách sử dụng đa dạng từ vựng học thuật một cách tự nhiên và linh hoạt. Điều này có nghĩa là bạn nên tập trung vào việc sử dụng các cụm từ cố định (collocations), những từ phức tạp hơn để thay thế các từ đơn giản, và tránh lặp lại những từ đã được sử dụng nhiều lần bằng cách sử dụng các từ đồng nghĩa của chúng. 

Coherence and cohesion (Sự liên kết và mạch lạc)

 • Tiêu chí này đánh giá cách bạn tổ chức và sắp xếp ý tưởng trong bài essay của mình. Bạn có thể tăng độ liên kết bằng cách sử dụng các từ nối một cách hiệu quả. 
 • Bạn có thể đạt điểm cao trong tiêu chí này bằng cách sử dụng linh hoạt nhiều cụm từ nối để chuyển ý một cách tự nhiên và mượt mà hơn. Điều này sẽ giúp các ý tưởng của bạn trở nên logic và mạch lạc. 

Task response (Trả lời đúng trọng tâm)

 • Tiêu chí này đánh giá về cách mà bạn trả lời câu hỏi trong đề bài, ý chính của bạn và cách bạn chứng minh bằng các lập luận của mình. 
 • Bạn có thể tăng điểm số bằng cách trả lời hết tất cả các ý của đề bài nêu ra cũng như trình bày một cách toàn diện các ý trong câu hỏi với dẫn chứng phù hợp và cụ thể. 

3. Các dạng bài essay

Có 5 dạng bài khác nhau trong Writing Task 2, đó là: Opinion, Discussion, Discussion + Opinion, Causes/ Problems and Solutions và 2-part Questions.

Opinion – Nêu ý kiến

Trong dạng bài này, bạn được đưa ra một nhận định và bạn cần đưa ra ý kiến đồng ý hay không đồng ý với quan điểm đó và giải thích lý do tại sao. Bạn có thể vừa đồng ý hoặc không đồng ý với quan điểm đề bài đưa ra, tuy nhiên để thuận lợi nhất trong việc lên ý tưởng thì tốt hơn hết bạn nên chọn cách trả lời đồng ý hoặc không đồng ý hoàn toàn. 

Cách nhận biết đây là dạng Opinion:

 • Do you agree or disagree? 

(Bạn đồng ý hay không đồng ý)

 • To what extent do you agree or disagree? 

(Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ như thế nào)

 • Is this a positive or negative development? 

(Đây là sự phát triển tích cực hay tiêu cực)

E.g:   

 • Space exploration is much too expensive and the money should be spent on more important things. To what extent do you agree or disagree?

(Khám phá không gian quá tốn kém và tiền nên được chi cho những việc quan trọng hơn. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?)

 • Parents are the most effective teachers. Do you agree or disagree with the statement?

(Cha mẹ là những người thầy hiệu quả nhất. Bạn đồng ý hay không đồng ý với nhận định này?)

 • In contemporary society, food has become easier to prepare. Is this a positive or negative development?

(Trong xã hội đương đại, thực phẩm đã trở nên dễ chế biến hơn. Đây là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?)

Discussion – Thảo luận

Trong dạng bài thảo luận, bạn sẽ được yêu cầu bàn luận về 2 quan điểm được đưa ra ở đề bài hoặc phân tích nhược điểm và ưu điểm của một vấn đề nào đó. 

Cách nhận biết dạng bài này:

 • Discuss the advantages and disadvantages. (Thảo luận về những thuận lợi và khó khăn).
 • Discuss both views. (Thảo luận về cả hai quan điểm.)
 • What are the benefits and drawbacks? (Những lợi ích và hạn chế là gì?)

E.g:

 • Many products that we buy are made in other countries. Discuss the advantages and disadvantages.

(Nhiều sản phẩm mà chúng ta mua được sản xuất ở các quốc gia khác. Thảo luận về những thuận lợi và khó khăn.)

 • Some people think that environmental problems should be solved on a global scale while others believe it is better to deal with them nationally. Discuss both views.

(Một số người nghĩ rằng các vấn đề môi trường nên được giải quyết trên quy mô toàn cầu trong khi những người khác tin rằng tốt hơn là nên giải quyết chúng trên phạm vi quốc gia. Thảo luận về cả hai quan điểm.)

 • As countries become more developed, many fast food outlets move into the country giving local people greater access to fast food. What are the benefits and drawbacks? 

(Khi các quốc gia trở nên phát triển hơn, nhiều cửa hàng thức ăn nhanh sẽ thâm nhập vào các nước này giúp người dân địa phương tiếp cận nhiều hơn với thức ăn nhanh. Những lợi ích và hạn chế là gì?)

Discussion + opinion

Trong dạng này bài, bạn sẽ được yêu cầu thảo luận về 2 ý kiến và nêu quan điểm của mình về một nhận định nào đó. 

Cách nhận biết dạng bài:

 • Discuss both views/sides and give your opinion. 

(Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.)

 • Do the advantages outweigh the disadvantages? 

(Những lợi thế có vượt trội hơn những bất lợi không?)

E.g:

 • All parents want the best opportunities for their children. There are some people who think that schools should teach children skills but others think having a range of subjects is better for a children’s future. Discuss both sides and give your opinion.

(Tất cả các bậc cha mẹ đều mong muốn những cơ hội tốt nhất cho con cái của họ. Có một số người cho rằng trường học nên dạy trẻ các kỹ năng nhưng những người khác lại cho rằng có nhiều môn học sẽ tốt hơn cho tương lai của trẻ. Thảo luận cả hai bên và đưa ra ý kiến của bạn.)

 • English is becoming the most prominent language in the world. Do the advantages of having only one language in the world outweigh the disadvantages?

(Tiếng Anh đang trở thành ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới. Những lợi thế của việc chỉ có một ngôn ngữ trên thế giới có lớn hơn những bất lợi không?)

Causes/ problems and solutions

Trong dạng bài Nguyên nhân/ vấn đề và giải pháp, bạn cần liệt kê ra danh sách những Nguyên nhân/ vấn đề và các phương án giải quyết các vấn đề đó.

Cách nhận biết dạng bài:

 • What are the causes and suggest some solutions to the problems.

(Nguyên nhân là gì và đề xuất một số giải pháp cho các vấn đề.)

E.g:

 • An increasing number of professionals, such as doctors and teachers, are leaving their own poorer countries to work in developed countries. What problems does this cause and suggest some solutions to the problem.

(Ngày càng có nhiều chuyên gia, chẳng hạn như bác sĩ và giáo viên, rời khỏi đất nước nghèo của họ để làm việc ở các nước phát triển. Điều này gây ra những vấn đề gì và đề xuất một số giải pháp cho vấn đề.)

 • More and more wild animals are on the verge of extinction and others are on the endangered list. Discuss the possible solutions to overcome the problem.

(Ngày càng có nhiều động vật hoang dã đang đứng trước bờ vực tuyệt chủng và những loài khác nằm trong danh sách nguy cấp. Thảo luận về các giải pháp khả thi để khắc phục vấn đề.)

2-part question

Trong dạng bài này, bạn sẽ được yêu cầu trả lời cho 2 câu hỏi riêng biệt liên quan đến một vấn đề nào đó.

Cách nhận biết dạng bài:

 • Why is this the case? Is it a positive or negative development? 

(Tại sao điều này lại xảy ra? Đó là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?)

E.g:

 • Happiness is often considered difficult to define. Why is this? What factors determine happiness?

(Hạnh phúc thường được coi là khó định nghĩa. Tại sao lại như vậy? Yếu tố nào quyết định hạnh phúc?)

 • Success is often measured by wealth and material possessions. Do you think wealth is the best measure of success? What makes a successful person?

(Thành công thường được đo bằng của cải và vật chất. Bạn có nghĩ sự giàu có là thước đo thành công tốt nhất không? Điều gì tạo nên một người thành công?)

 4. Tại sao cần phải lập dàn ý

Viết một bài luận IELTS mà không có dàn ý cũng giống như việc bạn tìm đường đến một điểm mới nào đó mà không có bản đồ. Tất nhiên, bạn vẫn có thể đi đến đích nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn và có thể bạn sẽ đi sai đường hoặc thậm chí bị lạc. Để giải thích lý do tại sao bạn cần lập dàn ý cho một bài essay trước khi bắt đầu viết bài, WISE sẽ nêu ra 4 lợi ích chính như sau:

 • Lập dàn ý trước sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian: Với một dàn ý tốt, bạn có thể viết nhanh hơn vì bạn đã biết mình sẽ viết gì. Nếu không, bạn phải dừng lại nhiều lần để suy nghĩ về ý tưởng của mình trong khi viết.
 • Lập dàn ý tốt sẽ giúp bạn đưa ra các câu trả lời phù hợp hơn bởi vì bạn đã có những lập luận và dẫn chứng để trả lời câu hỏi một cách thuyết phục và mạch lạc. Điều này sẽ giúp bạn ăn điểm trong tiêu chí Task response.
 • Lập dàn ý tốt giúp bài viết của bạn có cấu trúc tốt hơn. Bởi vì khi đó bạn có thể đưa các ý tưởng, lời giải thích và ví dụ minh họa rõ ràng trước khi bắt đầu viết. Do đó, bạn sẽ đạt điểm cao hơn cho phần Coherence.

Lập dàn ý tốt sẽ giúp bạn sử dụng từ vựng tốt hơn: Khi đã biết nội dung mà bạn cần triển khai, bạn chỉ cần tập trung phát triển từ vựng và ngữ pháp của mình trong khi viết. Nhờ đó, bạn sẽ nhận được điểm số cao hơn cho tiêu chí Lexical Resource và Grammatical Range & Accuracy.

Xem thêm: CẤU TRÚC BÀI THI IELTS WRITING

II. Chiến lược lập dàn ý

1. Bước 1: Đọc và hiểu đề bài, gạch chân ý chính

 • Đọc câu hỏi thật kỹ và xác định dạng bài
 • Gạch chân các ý chính để hiểu yêu cầu của đề bài

E.g: 

Women and men are commonly seen as having different strengths and weaknesses. Is it right to exclude males or females from certain professions because of their gender? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. 

(Phụ nữ và nam giới thường được coi là có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Có quyền loại trừ nam hoặc nữ khỏi một số ngành nghề vì giới tính của họ không? Đưa ra lý do và các ví dụ liên quan từ kiến thức và kinh nghiệm của bạn.)

→ Đề bài yêu cầu bạn đưa ra ý kiến của mình và đưa ra lý do, ví dụ phù hợp để chứng minh quan điểm của bạn. Vì vậy, đây là dạng bài Opinion. 

2. Bước 2: Lên cấu trúc bài essay

Sau khi xác định dạng bài trong bước 1, bạn sẽ cần phải lên cấu trúc viết bài theo từng dạng bài khác nhau. 

 OpinionDiscussionDiscussion & OpinionCauses/Problems & Solutions2-part Question
 

Introduction

Viết lại đề bài + trình bày quan điểm cá nhânViết lại đề bài Viết lại đề bài + trình bày quan điểm cá nhânViết lại đề bàiViết lại đề bài
 

Body 1

Thảo luận về khía cạnh bạn đồng ýThảo luận về quan điểm 1Thảo luận về khía cạnh  bạn không đồng ýNêu nguyên nhân hoặc vấn đềTrả lời câu hỏi 1 
 

 

Body 2

Thảo luận về khía cạnh bạn không đồng ý Thảo luận về quan điểm 2Trình bày quan điểm của bạn + Thảo luận về khía cạnh bạn đồng ýĐưa ra giải phápTrả lời câu hỏi 2
 

Conclusion

Viết lại đề bài và khẳng định lại quan điểm. Viết lại đề bàiViết lại đề bài + Khẳng định lại quan điểm.Viết lại đề bàiViết lại đề bài

Opinion:

Cấu trúc của một bài essay nêu ý kiến sẽ như sau:

 • Mở bài: Viết lại đề bài + Trình bày quan điểm cá nhân
 • Thân bài 1: Thảo luận về khía cạnh bạn không đồng ý
 • Thân bài 2: Thảo luận về khía cạnh bạn đồng ý
 • Kết bài: Viết lại đề bài + Khẳng định lại quan điểm

E.g: 

Women and men are commonly seen as having different strengths and weaknesses. Is it right to exclude males or females from certain professions because of their gender? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

(Phụ nữ và nam giới thường được coi là có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Có quyền loại trừ nam hoặc nữ khỏi một số ngành nghề vì giới tính của họ không? Đưa ra lý do và các ví dụ liên quan từ kiến thức và kinh nghiệm của bạn.)

Lập dàn ý đề bài trên như sau:

 • Mở bài: Paraphrase the topic + State your opinion (I think it is not right)
 • Thân bài 1: It is not right – men and women are able to do most jobs equally well
 • Thân bài 2: It is not right – recruiting both males and females to different professions is good because they can often complete the same job in different manners
 • Conclusion: Paraphrase the topic + State your opinion

Ở ĐÂY CÓ VOUCHER
GIẢM GIÁ

gif-45-mobile-new

LÊN ĐẾN

45%

HỌC PHÍ

Discussion:

E.g: 

People now have the freedom to work and live everywhere in the world due to the development of communication technology and transportation.

What are the advantages and disadvantages of this trend?

(Con người hiện nay có quyền tự do làm việc và sinh sống ở khắp mọi nơi trên thế giới do sự phát triển của công nghệ thông tin liên lạc và giao thông vận tải.

Ưu nhược điểm của xu hướng này là gì?)

Lập dàn ý đề bài trên như sau:

 • Mở bài: Viết lại đề bài
 • Thân bài 1: Nêu ra các lợi ích của sự phát triển của công nghệ thông tin và giao thông vận tải
 • Thân bài 2: Nêu ra các bất cập của xu hướng này
 • Kết bài: Viết lại đề bài

Discussion  and opinion:

E.g:

Some people think that the developments involving the Internet have brought people closer  together while others think that people and communities have become more isolated. Discuss both views and give your opinion.

(Một số người nghĩ rằng sự phát triển liên quan đến Internet đã mang mọi người đến gần nhau hơn trong khi những người khác cho rằng con người và cộng đồng đã trở nên tách biệt hơn. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.)

Lập dàn ý đề bài này như sau:

 • Mở bài: Viết lại đề bài + Trình bày quan điểm của bạn
 • Thân bài 1: Internet khiến con người và cộng đồng tách biệt hơn
 • Thân bài 2: Internet đã mang con người đến gần nhau hơn. (Đồng ý với quan điểm này)
 • Kết bài: Viết lại đề bài + Trình bày quan điểm của bạn  

Causes/ Problems and Solutions:

E.g:

The Internet has transformed the way information is shared and consumed, but it has also created problems that did not exist before. What are the most serious problems associated with the Internet and what solutions can you suggest?

(Internet đã thay đổi cách chia sẻ và tiêu thụ thông tin, nhưng nó cũng tạo ra những vấn đề chưa từng tồn tại trước đây. Những vấn đề nghiêm trọng nhất liên quan đến Internet là gì và bạn có thể đề xuất những giải pháp nào?)

Lập dàn ý đề bài này như sau:

 • Mở bài: Viết lại đề bài
 • Thân bài 1: Nêu ra những vấn đề nghiêm trọng đến cách Internet thay đổi cách chia sẻ và tiêu thụ thông tin
 • Thân bài 2: Đưa ra những giải pháp giải quyết vấn đề này
 • Kết bài: Viết lại đề bài

2-part Question:

E.g:

These days many fathers stay at home and take care of their children while mothers go out to

work. What could be the reason for this?

Do you think it is a positive or negative development?

(Ngày nay, nhiều ông bố ở nhà chăm con trong khi các bà mẹ đi ra ngoài để làm việc. Lý do của tình trạng này là gì?

Bạn nghĩ đó là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?)

Lập dàn ý cho dạng bài này như sau:

 • Mở bài: Viết lại đề bài
 • Thân bài 1: Nêu ra một vài nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
 • Thân bài 2: Theo ý kiến của tôi, đây là sự phát triển tích cực 
 • Kết bài: Viết lại đề bài

    3. Bước 3: Lên ý tưởng

Trong bước này, bạn sẽ phải brainstorm ý tưởng để viết trong 2 phần chính (Thân bài 1 và Thân bài 2)

4 bước để lên ý tưởng cho phần thân bài

 1. Ghi ra tất cả những ý tưởng mà bạn có
 2. Phát triển ý tưởng chi tiết, đặt ra câu hỏi “WHY” để đưa ra lời giải thích
 3. Đưa ra các ví dụ để chứng minh quan điểm
 4. Nhóm các ý tưởng bằng cách đánh số 

Note:

 • Bất kỳ dẫn chứng nào bạn đưa ra cần phải có lời giải thích và ví dụ để thuyết phục người đọc và chứng minh quan điểm của bạn. Bạn có thể đưa ra ví dụ trước và sau đó giải thích, hoặc bạn có thể giải thích trước và đưa ra những ví dụ minh họa sau cùng. 
 • Ở bước đầu tiên – lên ý tưởng, bạn cần phải ghi chú lại bất kỳ ý tưởng nào mà bạn có. Sau đó bạn nên đánh số để nhóm các ý tưởng liên quan lại với nhau. Nếu không làm điều này, rất có thể bài viết của bạn sẽ bị lặp lại ý hoặc không đảm bảo sự mạch lạc và gắn kết trong các ý tưởng. 

→ Lên ý tưởng cho đề bài bên dưới:

Women and men are commonly seen as having different strengths and weaknesses. Is it right to exclude males or females from certain professions because of their gender?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

(Phụ nữ và nam giới thường được coi là có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Có quyền loại trừ nam hoặc nữ khỏi một số ngành nghề vì giới tính của họ không? Đưa ra lý do và các ví dụ liên quan từ kiến thức và kinh nghiệm của bạn.)

Stage 1: Suy nghĩ ý tưởng, ghi chú lại tất cả ý tưởng bạn có

Body 1Body 2
 • Men and women are able to do most jobs equally well (or equally badly).
 • It is unfair.
 • Having a varied workforce is a good idea.
 • Bring a natural working environment with different genders.
 • Excluding women from certain professions may harm the economy.

Stage 2: Phát triển ý tưởng chi tiết, đặt câu hỏi “WHY” và đưa ra lời giải thích

Body 1Body 2
 • Men and women are able to do most jobs equally well (or equally badly).

Because whether being good at a job or not depends on skill and experience rather than gender.

 • It is unfair.

Because: 1st: people should not be discriminated against because of their gender.

2nd: The modern, free society gives prominence to equality of gender.

 • Having a varied workforce is a good idea.

Because men and women can finish a job in different manners.

 • Bring natural working environment with different genders.
 • Excluding women from certain professions may harm the economy.

Because it is a waste of labour resources.

Stage 3: Đưa ra các ví dụ để chứng minh quan điểm

Body 1Body 2
 • Men and women are able to do most jobs equally well (or equally badly).

Because whether being good at a job or not depends on skill and experience rather than gender.

→ E.g: I have had many good teachers in my life, both men and women

.

 • It is unfair.

Because:   

1st: People should not be discriminated against because of their gender. 

2nd: The modern, free society gives prominence to equality of gender.

→ E.g: Stateswomen like Hilary Clinton, Truong My Hoa or many world’s famous male master chefs such as Gordon James Ramsay.

 • Having a varied workforce is a good idea.

Because men and women can finish a job in different manners.

→ E.g: Male teachers are often more hilarious; female teachers are more gender and careful.

 • Bring a natural working environment with different genders.

→ E.g: Working with different genders helps the office be happier and more dynamic.

 • Excluding women from certain professions may harm the economy.

Because it is a waste of labor resources.

→ E.g: Many famous women in countries’ economy such as. Nguyen Thi Phuong Thao – Founder of Vietjet Air, …

Stage 4: Nhóm các ý tưởng liên quan bằng cách đánh số

Body 1Body 2
 • Men and women are able to do most jobs equally well (or equally badly). (1)

Because whether being good at a job or not depends on skill and experience rather than gender.

→ E.g: I have had many good teachers in my life, both men and women.

 • It is unfair. (2)

Because:   

1st:   people should not be discriminated against because of their gender. 

2nd: The modern, free society gives prominence to equality of gender.

→ E.g: Stateswomen like Hilary Clinton, Truong My Hoa or many world’s famous male master chefs such as Gordon James Ramsay.

 • Having a varied workforce is a good idea. (1)

Because men and women can finish a job in different manners.

→ E.g: Male teachers are often more hilarious; female teachers are more gender and careful.

 • Bring a natural working environment with different genders. (1)

→ E.g: Working with different genders helps the office be happier and more dynamic.

 • Excluding women from certain professions may harm the economy. (2)

Because it is a waste of labor resources.

→ E.g: Many famous women in countries’ economy such as Nguyen Thi Phuong Thao – Founder of Vietjet Air, …

Tìm hiểu thêm: IELTS WRITING TASK 2 BODY OPINION ESSAY & DISCUSSION ESSAY

III. Ví dụ

Q: Some people think that it is more effective for students to study in groups, while others believe that it is better for them to study alone. Discuss both views and give your own opinion.

(Một số người cho rằng học nhóm sẽ hiệu quả hơn, trong khi những người khác lại cho rằng học một mình sẽ tốt hơn.

Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của riêng bạn.)

→ Lập dàn ý: 

Bước 1: Gạch chân từ khóa ở câu hỏi. Câu hỏi yêu cầu bạn thảo luận – discuss và đưa ra quan điểm của bạn – give your own opinion, cho nên đây là dạng bài Discussion & Opinion.

Bước 2: Lập cấu trúc essay

 • Mở bài: Viết lại đề bài + Trình bày quan điểm
 • Thân bài 1: Nêu lợi ích của việc học một mình
 • Thân bài 2: Nêu lợi ích của việc học theo nhóm (Tôi đồng ý với ý kiến này)
 • Kết bài: Viết lại đề bài + Khẳng định quan điểm
Study aloneStudy in groups
 • Concentrate better. Because of no distractions. Easier to focus on task. (1)

E.g: I concentrated more, did faster when studying alone at university. 

 • Study at your own pace. Do not need to wait for others. (2)

E.g: When revising for exam time, time is limited.

 • It is a good way to be independent. 

Because they have to brainstorm to finish their task on their own. (3)

E.g: When I do a task myself, I am often more initiative.

 • More ideas. Group mates share.

E.g: Group presentation about finance at university. (1)

 • Learn from each other. Develop skills (teamwork, problem-solving, …). (2)

E.g: I resolved a quarrel between members when doing a presentation at university.

 • Sense of competition. Because members in a team have responsibility for their duty. (3)

E.g: I feel motivated and desire to prove my excellence to others.

 • More motivation. Because of responsibility to the group. (4)
 • Share knowledge, gather more information. (1)

Tham khảo: Cách viết Introduction IELTS Writing Task 2

IV. Luyện tập

Đọc đề bài dưới và luyện tập lập dàn ý cho mỗi câu hỏi. 

 1. A growing number of people feel that animals should not be exploited by people and that they should have the same rights as humans, while others argue that humans must employ animals to satisfy their various needs, including uses for food and research. Discuss both views and give your opinion.
 2. Explain some of the ways in which humans are damaging the environment. What can governments do to address these problems? What can individual people do?
 3. Universities should accept equal numbers of male and female students in every subject. To what extent do you agree or disagree?
 4. Completing a university education is thought by some to be the best way to get a good job. On the other hand, other people think that getting experience and developing soft skills is more important. Discuss both sides.
 5. Many offenders commit more crimes after serving the first punishment. Why is this happening, and what measures can be taken to tackle this problem?

Hi vọng thông qua Unit 5, các bạn đã nắm được có bao nhiêu dạng đề và cách lập dàn ý (Planning) trong bài IELTS Writing Task 2 và cách lập dàn ý cho mỗi dạng bài như thế nào. 

Chúc các bạn học vui và đạt được kết quả tốt!

Đừng quên follow fanpage WISE ENGLISH và Group cộng đồng nâng band WISE ENGLISH để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của IELTS bằng Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé.

Tìm hiểu thêm:

Lộ trình học IELTS cho người mới bắt đầu từ 0 – 7.0+ trong vòng 150 buổi

Top 10 trung tâm luyện thi ielts đà nẵng tốt nhất không thể bỏ qua

Học IELTS online

Xem thêm

uu-dai-giam-45
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Xem thêm

Bài viết liên quan

Giờ
Phút
Giây
Giờ
Phút
Giây
Hotline: 0901270888