Toàn bộ về cấu trúc Would rather trong tiếng Anh và cách sử dụng mới nhất 2022

4/5 - (3 bình chọn)

Trong phần ngữ pháp của tiếng Anh, cấu trúc would rather là loại câu “nâng cấp” hơn so với các cấu trúc đơn giản như “I like…”, “I want”, được dùng để nói về sở thích và mong muốn của bản thân mình.

Hãy cùng Trung tâm tiếng Anh WISE ENGLISH tìm hiểu chi tiết toàn bộ cấu trúc would rather trong tiếng anh nhé!

would-rather
would-rather

I.Khái niệm về cấu trúc Would rather:

Would rather là một cấu trúc phổ biến trong tiếng Anh giao tiếp, cũng như văn viết. Dùng để thể hiện sở thích, mong muốn của bản thân về một sự việc nào đó.

Với các bạn mới bắt đầu nhập môn, để trả lời bình luận chúng ta chỉ biết về những câu trúc đơn giản ví dụ như: I like, I want,…

E.g: Jim would rather go to class tomorrow than today. 

(Jim thà đến lớp vào ngày mai hơn là hôm nay.)

Tìm hiểu thêm drather: TỔNG HỢP 120 CÂU THÀNH NGỮ TIẾNG ANH

II. Cấu trúc Would rather với một chủ ngữ:

1. Cấu trúc Would rather ở hiện tại hoặc tương lai:

Cấu trúc Would rather có thể được sử dụng đầy đủ để diễn tả mong muốn của người nói về một điều gì đó ở hiện tại hoặc tương lai. Cách dùng này thường chỉ có sử dụng trong các tình huống giao tiếp tiếng Anh trang trọng hoặc tương đồng trong văn viết.

Công thức:

Khẳng địnhS + would rather (d’rather) +V
Phủ địnhS + would rather (d’rather) + not + V
Nghi vấnWould + S + rather + V

E.g: 

We would rather travel to Korea than Thailand.

(Chúng tôi thích đến Hàn Quốc hơn Thái Lan.)

We would rather not travel to Korea.

(Chúng tôi không thích đến Hàn Quốc.)

Would they rather go to the zoo?

(Bạn có muốn đi sở thú không?)

2. Cấu trúc Would rather ở thì quá khứ:

Cấu trúc Would rather có thể được sử dụng để diễn tả mong muốn, nuối tiếc của người nói về một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ.

Khẳng địnhS + would rather + have + V3
Phủ địnhS + would rather (not) + have + V3
Nghi vấnWould + S + rather + have + V3

E.g:

I would rather have bought a shirt than a dress.

(Tôi đã thích mua một chiếc áo hơn một chiếc váy.)

I would rather not have bought this shirt.

(Tôi đã không thích mua chiếc áo đó.)

3. Cấu trúc Would rather than và Would rather or:

Để thể hiện sự ưu tiên, yêu thích một việc gì đó hơn một việc khác, ta có thể sử dụng Would rather than và Would rather or. Đây cũng là cách dùng phổ biến của cấu trúc Would rather trong tiếng Anh.

E.g:

Would you rather eat dinner out than cook dinner tonight?

(Bạn muốn ăn tối ở ngoài hay là nấu bữa tối vào tối nay?)

Would you rather eat here or go out?

(Bạn muốn ăn ở đây hay đi ra ngoài?

Tìm hiểu thêm drather: CẤU TRÚC WHEN WHILE

III. Cấu trúc Would rather với 2 chủ ngữ:

1. Cấu trúc Would rather ở hiện tại hoặc tương lai:

Cấu trúc Would rather có thể được sử dụng để giả định điều gì đó trái với hiện tại hoặc mong muốn ai đó làm gì ở hiện tại hoặc tương lai.

Khẳng địnhS1 + would rather (that) + S2 + V-ed
Phủ địnhS1 + would rather (that) + S2 + not + V-ed
Nghi vấnWould + S + rather +  S2 + V-ed

E.g:

I would rather that you came back to me.

(Tôi muốn rằng anh quay về bên tôi.)

Henry would rather his girlfriend worked in the same department as he does.

(Henry mong muốn rằng bạn gái của anh ta làm việc trong cùng một bộ phận như anh ta.)

Would you rather she stayed here with us? (Bạn có muốn cô ấy ở lại đây với chúng tôi không?)

2. Cấu trúc Would rather ở quá khứ:

Cấu trúc Would rather có thể được sử dụng để thể hiện mong muốn, nuối tiếc về một điều gì đó trong quá khứ hoặc giả định điều đối lập với quá khứ. Cách sử dụng này cũng tương đương với cách cấu trúc câu điều kiện loại III.

Khẳng địnhS1 + would rather (that) + S2+ had + V3
Phủ địnhS1 + would rather (that) + S2+ hadn’t + V3
Nghi vấnWould + S + rather +  S2 + had + V3

E.g:

I’d rather you hadn’t rung me at work.

(Tôi mong bạn đã không làm phiền tôi trong công việc.)

Linda would rather that she hadn’t divorced her husband.

(Linda mong rằng mình đã không li dị chồng của mình.)

The teacher would rather that I had gone to class yesterday.

(Giáo viên đã mong rằng tôi đã đến lớp hoàn thành vào ngày hôm qua.)

Tìm hiểu thêm drather: QUY TẮC VÀ CÁCH PHÁT ÂM S / ES

IV. Dạng viết tắt của Would rather:

Thông thường khi viết, Would rather sẽ được viết tắt là gì? (trừ các văn bản trịnh trọng)

Khẳng định (+):

Phủ định (-):

He would = He’dHe would rather not = He’d rather not
She would = She’dShe would rather not = She’d rather not
We would = We’dThey would rather not = They’d rather not
They would = They’dYou would rather not = You’d rather not
It  would = It’dIt  would rather not =It’d rather not
You would  = You’dWe would rather not = We’d rather not
I would = I’d I would rather not = I’d rather not

Tìm hiểu thêm: NGÀY THÁNG TRONG TIẾNG ANH

V. Bài tập thực hành với cấu trúc Would rather:

Bài 1: Chia dạng đúng của động từ:

1.Jennifer’d rather _________ (stay) home for dinner tonight.

2.I think I’d prefer _________ (play) chess today.

3.would you rather I _________ (leave) you alone?

4.I’d rather the students _________ (study) for their test.

5.Peter prefers _________ (relax) at home on the weekend.

6.I would rather (stay) _________ home tonight

7.Mr. Timmy would rather (stay) _________  home last night

8.We would rather (drink) _________ tea than coffee

9.The photographer would rather that we (stand) _________ closer together than we are standing

10.Camila would rather (cook) _________ for her family

11.She would rather you (not arrive) _________ yesterday

12.Jim would rather his friends (sleep) _________ than worked last night

13.Sam would rather Jill (be) _________ here with her tomorrow

14.I would rather my brother (not fail) _________ the driving test yesterday

15.I would rather that you (invite) _________ her to your party last Sunday

16.I would rather you (stay) __________ in a hostel than in a hotel.

17.We would rather you (do) __________ the work yourself.

18.I would rather you (go) _____________ home now.

19.I’d rather (be) ____________ a vampire than a zombie.

20.I’d rather you (tell) __________ the truth.

Bài 2: Chọn đáp án đúng:

1.I don’t fancy the theatre again. I’d rather  (go/to go/going) to the cinema.

2.I’d rather speak to him in person  (to discussing/than discuss/to discuss) things over the phone.

3.If I had a choice I think I’d rather  (live in Paris than in London/live in Paris to London/to live in Paris than London) .

4.I would rather you (go/went/had gone) home now.

5.I don’t want to go out. I’d rather (staying/stay/to stay) home.

6.I’d rather go in December (than/that/to) in May.

7.I’d rather come with you (than staying/than stay/to stay) here alone.

8.I’d rather you (stay/to stay/stayed) here with me and the kids.

9.He would rather  (save/saves/saving) up than  (spend/spends/spending) all his money.

10.Would you rather we (not go/don’t do/didn’t go) out tonight?

Bài 3: Viết lại câu với cấu trúc Would rather:

1.I would like you to come here now.

……………………………………………………………………………

2.I would prefer to travel in July rather than in November.

………………………………………………………………………………..

3.I prefer drinking water rather than eating something.

…………………………………………………………………………………………………………….

4.I prefer to dance rather than sing

……………………………………………………………………………

5.I want you to stay at home rather than on a trip

……………………………………………………………………………

6.I would like you to find a job.

……………………………………………………………………………

7.He would face the enemy rather than surrender.

……………………………………………………………………………

8.They would like to buy a new car instead of repairing the old one.

…………………………………………………………………………………………………………

9.We would like you to go bed now.

……………………………………………………………………………

10.We would like you to go with us

……………………………………………………………………………

Bài 4: Điền to, than, or và chỗ trống:

1.Do you prefer coffee … tea?

2.I think I’d prefer … drive to California.

3.Would you rather go to the club … go to the beach? (asking for a choice)

4.He’d rather work all day … go to the beach! (make a specific choice)

5.My friend prefers Japanese food … American food.

Đáp án:

Bài 1:

1.Jennifer’d rather stay home for dinner tonight.

2.I think I’d prefer to play chess today.

3.Would you rather left you alone?

4.I’d rather the students study for their test.

5.Peter prefers relaxing/to relax at home on the weekend.

6.I would rather stay home tonight.

7.Mr. Timmy would rather had stayed home last night.

8.We would rather drink tea than coffee.

9.The photographer would rather that we stood closer together than we are standing.

10.Camila would rather cook for her family.

11.She would rather you hadn’t arrived yesterday.

12.Jim would rather his friends had slept than worked last night.

13.Sam would rather Jill be here with her tomorrow.

14.I would rather my brother hadn’t failed the driving test yesterday.

15.I would rather that you had invited her to your party last Sunday.

16.I would rather you stayed in a hostel than in a hotel.

17.We would rather you did the work yourself.

18.I would rather you went home now.

19.I’d rather be a vampire than a zombie.

20.I’d rather you told the truth.

Bài 2:

1.I don’t fancy the theatre again. I’d rather go to the cinema.

2.I’d rather speak to him in person than discuss things over the phone.

3.If I had a choice I think I’d rather live in Paris than in London.

4.I would rather you went home now.

5.I don’t want to go out. I’d rather stay home.

6.I’d rather go in December than in May.

7.I’d rather come with you than stay here alone.

8.I’d rather you stayed here with me and the kids.

9.He would rather save up than spend all his money.

10.Would you rather we didn’t go out tonight?

Bài 3:

1.I would rather you came here now.

2.I would rather travel in July than in November.

3.I would rather drink water than eat something.

4.I would rather dance than sing.

5.I would rather you stayed at home than on a trip.

6.I would rather you found a job.

7.He would rather face the enemy than surrender.

8.They would rather buy a new car than repair the old one.

9.We would rather you went to bed now.

10.We would rather you go with us.

Bài 4:

1.Do you prefer coffee to tea?

2.I think I’d prefer to drive to California.

3.Would you rather go to the club or go to the beach? (asking for a choice)

4.He’d rather work all day than go to the beach! (make a specific choice)

5.My friend prefers Japanese food to American food.

Tìm hiểu thêm drather: SO SÁNH HƠN VÀ SO SÁNH NHẤT

Trong bài viết trên, WISE ENGLISH đã tổng hợp toàn bộ tất tần tật những cách dùng phổ biến nhất của cấu trúc would rather được sử dụng khác nhau trong tiếng Anh. Hy vọng thông qua kiến thức đó sẽ giúp các bạn nắm được cách dùng và những từ vựng để luyện tập, phân biệt và sử dụng thành thạo cấu trúc này.

Bên cạnh đó, hiểu được những khó khăn thực tế của học sinh, sinh viên Việt Nam hiện nay trong việc học tiếng Anh một cách hiệu quả, WISE ENGLISH đã phát triển và cho ra đời lộ trình học tiếng Anh toàn diện với phương pháp học theo Tư duy não bộ (NLP) và Ngôn ngữ (Linguistics), rút ngắn 80% thời gian học nhưng vẫn đem lại hiệu quả cao.

Xem thêm: Top 10 trung tâm luyện thi ielts Đà Nẵng tốt nhất không thể bỏ qua

Khóa học Ielts giảm đến 45% và nhiều phần quà hấp dẫn khác

WISE ENGLISH tin rằng, các khóa học ở Trung tâm sẽ tạo ra sự khác biệt và bước đột phá mới trong tiếng Anh, để bạn sẵn sàng chinh phục mọi mục tiêu phía trước của mình.

Ở ĐÂY CÓ VOUCHER
GIẢM GIÁ

gif-45-mobile-new

LÊN ĐẾN

45%

HỌC PHÍ

Đừng quên follow ngay Fanpage, Group cộng đồng nâng band thần tốc và kênh Youtube WISE ENGLISH để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn vận dụng NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của IELTS bằng Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé. d rather

Học IELTS online
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Hotline: 0901270888