UNIT 10 – IELTS WRITING TASK 2 – NHỮNG TIPS NÂNG CAO TRONG IELTS WRITING TASK 2 CONCLUSION

5/5 - (1 bình chọn)

Mục đích của Conclusion (Kết luận) của IELTS Writing Task 2 đó là nhấn mạnh lại quan điểm của cá nhân, đóng lại vấn đề và đem lại cảm giác hoàn chỉnh cho bài viết. Vì vậy đây là phần KHÔNG THỂ THIẾU trong một bài viết IELTS Writing Task 2.

Sau khi học cách viết phần Conclusion với các dạng đề khác nhau, hôm nay hãy cùng WISE ENGLISH khám phá những tips nâng cao để nâng điểm Conclusion nhé!

ielts-writing-task-2-conclusion

I. Tổng quan về IELTS Writing Task 2 Conclusion

Phần Conclusion (Kết luận) của IELTS Writing Task 2 thường được cho là phần dễ nhất, bởi nhiệm vụ của thí sinh trong phần này là nhắc lại quan điểm đã đề cập trong phần Introduction hay tóm tắt lại những gì bạn đã viết trong bài.

Mặc dù dễ nhưng nhiều bạn là bỏ phần này vì không cân bằng thời gian viết cho 2 phần Introduction và Body trước đó. Hậu quả là phần điểm Task Response của bài viết chỉ ở dưới band 6 cho dù phần thân bài bạn có viết hay như thế nào chăng nữa. Vì vậy, hãy nhớ là luôn luôn hoàn thành bài luận của bạn với phần Conclusion.

Dưới đây là band điểm của tiêu chí Task Response, chiếm 25% tổng số điểm của IELTS Writing task 2:

ielts-writing-task-2-conclusion

Có thể bạn quan tâm: IELTS WRITING TASK 2 – Cách lập dàn ý (Planning)

II. Những tips khi viết IELTS Writing Task 2 Conclusion

1. Paraphrase từ phần Introduction

Viết một Conclusion ngắn gọn cho IELTS Writing Task 2. Bạn không cần phải đưa ra bất cứ điều gì mới; chỉ cần paraphrase những gì bạn đã viết trong phần Introduction của bạn hoặc tóm tắt câu trả lời tổng thể cho câu hỏi.

2. Viết conclusion nhanh – gọn – lẹ

Các đoạn văn của phần Body luôn quan trọng hơn , vì vậy đừng lo lắng quá nhiều về phần Conclusion; hãy viết phần này một cách ngắn gọn, đơn giản và tiết kiệm thời gian nhé.

3. 2 yếu tố quan trọng viết Conclusion

Có hai yếu tố để có một conclusion tốt:

  • Nêu lại những điểm chính của bài luận của bạn
  • Thay đổi vốn từ vựng của bạn bằng cách paraphrase

4. Từ nối (Linking words)

Trước tiên, bạn nên bắt đầu với một linking phrase (cụm từ liên kết). Tuy nhiên, có một số từ lại phù hợp hơn so với một số từ khác. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Finally (Cuối cùng)
  • In a nutshell (Tóm lại)
  • In general (Nói chung)
  • In conclusion (Kết luận)
  • To conclude (Kết luận)

→ Finally không thực sự phù hợp vì từ này chỉ ra rằng bạn đang đưa ra điểm cuối cùng, thường là một ý tưởng mới. Finally thuộc về phần body của essay chứ không phải phần Conclusion

→ In a nutshell lại quá thân mật và chúng ta không bao giờ nên sử dụng nó trong phần Conclusion của IELTS.

→ In general cho người đọc biết rằng bạn sẽ nói chung về một chủ đề. Đây không phải là mục đích chúng ta sẽ làm trong phần Conclusion. Do đó, chúng ta không nên sử dụng cụm từ này.

→ In conclusion và To conclude là 2 linking phrases duy nhất bạn nên sử dụng để bắt đầu phần Conclusion. 2 cụm từ này cho người đọc biết chính xác nội dung của đoạn văn và chúng mang tính chính thống.

Tham khảo: IELTS Writing Task 2 – Tips nâng cao trong phần Introduction

III. Bài tập

1. Bài tập 1

Many people disagree with a school policy which forces children to learn new languages. To what extent do you agree or disagree?

(Nhiều người không đồng ý với chính sách của trường học buộc trẻ em phải học ngôn ngữ mới. Bạn đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào?)

→ Introduction: Many people oppose the idea that learning a foreign language should be compulsory in schools. While I accept that learning a new language is valuable in schools, I also believe that such a policy should not be made compulsory.

(Nhiều người phản đối ý kiến ​​cho rằng nên bắt buộc học ngoại ngữ trong trường học. Mặc dù tôi chấp nhận rằng việc học một ngôn ngữ mới là rất hữu trong trường học, tôi cũng tin rằng chính sách như vậy không nên bắt buộc.)

→ Conclusion:  …………………………………………………………………………………………………………….

2. Bài tập 2

Air travel is causing some problems for the environment, therefore we should increase the price to discourage people. Others disagree that this is not the solution.

Discuss both views and give your opinions.

(Di chuyển bằng đường hàng không đang gây nên một số vấn đề về môi trường, do đó chúng ta nên tăng giá để ngăn cản người dân. Những người khác bất đồng và cho rằng đây không phải là giải pháp.

Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của bạn.)

→ Introduction: It is true that the growth of air travel is resulting in damage to the environment.

While price increases might be one measure to tackle the problem, I would argue that

developing cleaner fuels would be fairer and more effective.

(Đúng là sự phát triển của du lịch hàng không đang dẫn đến thiệt hại cho môi trường. Mặc dù giá tăng có thể là một biện pháp để giải quyết vấn đề, nhưng tôi tranh luận rằng việc phát triển nhiên liệu sạch hơn sẽ công bằng hơn và hiệu quả hơn.)

→ Conclusion:  …………………………………………………………………………………………………………….

3. Bài tập 3

Some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school.

Discuss both views.

(Một số người tin rằng học đại học hoặc cao đẳng là con đường tốt nhất để có được sự nghiệp thành công, trong khi những người khác lại tin rằng tốt hơn hết là kiếm việc làm ngay sau khi ra trường.

Thảo luận về cả hai quan điểm.)

→ Introduction: People’s opinions differ as to whether students should get a job or continue their education after graduation. It is thought by some that continuing to study at a university or college will be the best way to be successful in their career, whereas others argue that working right after school is a better option.

(Ý kiến ​​của mọi người thì khác nhau về việc liệu sinh viên nên kiếm việc làm hay tiếp tục con học vấn của họ sau khi tốt nghiệp. Một số người nghĩ rằng tiếp tục học đại học hoặc cao đẳng sẽ là cách tốt nhất để thành công trong sự nghiệp của họ, trong khi những người khác cho rằng làm việc ngay sau giờ học là một lựa chọn tốt hơn.)

→ Conclusion:  …………………………………………………………………………………………………………….

4. Bài tập 4

Fewer and fewer people walk on a daily basis. What are the reasons and how to encourage them to spend their time walking?

(Ngày càng ít người đi bộ hàng ngày. Lý do và cách khuyến khích họ dành thời gian đi bộ là gì?)

→ Introduction: In modern life, many people have lost the habit of walking regularly. While there are various reasons for this trend, some measures can be implemented to encourage people to take up walking as part of their daily routine.

(Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người đã không còn thói quen đi bộ thường xuyên. Mặc dù có nhiều lý do cho xu hướng này, nhưng có thể có một số biện pháp được thực hiện để khuyến khích mọi người tiếp tục đi bộ như một phần thói quen hàng ngày của họ.)

→ Conclusion:  …………………………………………………………………………………………………………….

5. Bài tập 5

There are many different types of music in the world today. Why do we need music? Is the traditional music of a country more important than the international music that is heard everywhere nowadays?

(Có rất nhiều loại hình âm nhạc khác nhau trên thế giới ngày nay. Tại sao chúng ta cần âm nhạc? Có phải âm nhạc truyền thống của một quốc gia quan trọng hơn âm nhạc quốc tế đang được nghe ở khắp mọi nơi ngày nay?)

→ Introduction:  It is true that a rich variety of musical styles can be found around the world. Music is a vital part of all human cultures for a range of reasons, and I would argue that traditional music is more important than modern, international music.

(Đúng là có rất nhiều phong cách âm nhạc phong phú có thể được tìm thấy trên khắp thế giới. Âm nhạc là một phần quan trọng của tất cả các nền văn hóa con người vì nhiều lý do, và tôi tranh luận rằng âm nhạc truyền thống quan trọng hơn âm nhạc quốc tế, hiện đại.)

6. Đáp án

Bài tập 1:

In conclusion, although learning a new language would be useful, fun and challenging for children, I feel that this should not form a compulsory part of the school curriculum.

(Tóm lại, mặc dù việc học một ngôn ngữ mới sẽ hữu ích, thú vị và đầy thử thách đối với trẻ em, tôi cảm thấy rằng điều này không nên trở thành một phần bắt buộc của chương trình học ở trường.)

Bài tập 2:

In conclusion, although raising the cost of air travel would be an effective policy to adopt to discourage people from flying, this would be unfair, and it would be better environmentally to concentrate on developing cleaner non polluting fuels for aircraft.

(Tóm lại, mặc dù việc tăng chi phí đi lại bằng đường hàng không sẽ là một chính sách hiệu quả để ngăn cản mọi người đi máy bay, nhưng điều này sẽ không công bằng và sẽ tốt hơn cho môi trường nếu tập trung vào phát triển nhiên liệu sạch hơn, không gây ô nhiễm cho máy bay.)

Bài tập 3:

For the reasons mentioned above, it seems to me that students are more likely to be successful in their careers if they continue their studies beyond school level.

(Với những lý do nêu trên, đối với tôi, dường như sinh viên có nhiều khả năng thành công trong sự nghiệp hơn nếu họ tiếp tục học hơn cấp độ phổ thông.)

Bài tập 4:

In conclusion, some reasons why people are walking less regularly can be identified, and some simple solutions should be adopted to encourage them to walk more frequently.

(Kết luận, có thể xác định được một số lý do khiến mọi người ít đi bộ hơn và nên áp dụng một số giải pháp đơn giản để khuyến khích họ đi bộ thường xuyên hơn.)

Bài tập 5:

In conclusion, music is a necessary part of human existence, and I believe that traditional music should be given more importance than international music.

(Tóm lại, âm nhạc là một phần cần thiết của sự tồn tại của con người, và tôi tin rằng âm nhạc truyền thống nên được coi trọng hơn âm nhạc quốc tế.)

Bài viết này đã tổng hợp toàn bộ tips nâng cao trong phần IELTS Writing Task 2 Conclusion. WISE hy vọng những tips trên hữu ích trong quá trình ôn tập của các bạn.

Ngoài ra, đừng quên follow fanpage WISE ENGLISH và Group cộng đồng nâng band WISE ENGLISH để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của IELTS bằng Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé.

Tìm hiểu thêm:

Lộ trình học IELTS cho người mới bắt đầu từ 0 – 7.0+ trong vòng 150 buổi

Top 10 trung tâm luyện thi IELTS Đà Nẵng tốt nhất không thể bỏ qua

Học IELTS online

Xem thêm

uu-dai-giam-45
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Xem thêm

Bài viết liên quan

Giờ
Phút
Giây
Giờ
Phút
Giây
Hotline: 0901270888