MID AUTUMN FESTIVAL – TỔNG HỢP TỪ VỰNG VỀ TẾT TRUNG THU 2021

5/5 - (1 bình chọn)

Trong các dịp lễ của chúng ta đều có những đặc trưng riêng biệt khác nhau. Trung thu (mid autumn) cũng vậy, nói đến Trung Thu chúng ta thường nghĩ ngay đến: đèn lồng, cây đa, múa lân và không thể thiếu các món ăn như cốm, bánh Trung Thu.

Tết trung thu sắp đến cận kề rồi, Các bạn có háo hức đón chờ dịp lễ hội mùa thu này không? Bạn có hồi hộp chờ đón đêm hội của những ánh đèn lung linh đủ sắc màu, những chiếc bánh trung thu thơm dẻo, của sự đoàn viên ấm áp giữa trời thu se lạnh?

Hãy cùng Trung tâm tiếng Anh WISE ENGLISH giới thiệu những từ vựng tiếng Anh về chủ đề dịp Tết trung thu (Mid autumn festival) để mở rộng hiểu biết về lễ hội trong tiếng Anh nhé!

Mid Autumn

I. Từ vựng tiếng Anh về chủ đề Tết trung thu (Mid autumn festival):

1. Từ vựng tiếng Anh chung về chủ đề Tết trung thu (Mid autumn festival):

Tiếng AnhPhiên ÂmNghĩa
Mid-autumn festival/mɪdɔːtəm/Tết trung thu
Moon cake/ˈmuːn keɪk/Trung thu
Dragon Dance/ˈdræ.ɡən da:ns/Múa rồng
Lion dance/ˈlæn.tən/Múa lân
Toy figurine/tɔɪ fɪɡ.əˈriːn/Tò he
Mask/mɑːsk/Mặt nạ
Moon/ˈmuːn/Mặt trăng
Banyan tree/ˈbænjæn/ /triː/Cây đa
Lantern parade/ˈlæntən/ /pəˈreɪd/Rước đèn
Bamboo/bæmˈbuː/Cây tre
The moon boy/ðə/ /muːn/ /bɔɪ/Chú Cuội
The man in the Moon/ðə/ /mæn/ /ɪn/ /ðə/ /muːn/Chú Cuội
Moon goddess (fairy)/ˈmuːn/ /ɡɒd.es/Chị Hằng
Jade Rabbit/ˈdʒeɪd ræ. bɪt/Thỏ ngọc
Star-shaped lantern/stɑːr ʃeɪpt/ /ˈlæn.tən/Đèn ông sao
Children’s festival/ˈtʃɪl.drənz ˈfes.tɪ.vəl/Tết thiếu nhi
Lunar calendar/ˈluː.nər/ /ˈkæl.ən.dər/Âm lịch
Oriental feature/ˈɔː.ri.ənt//ˈfiː.tʃər/Nét phương đông
Lantern/ˈlæn.tən/Đèn lồng
Star-shaped lantern/stɑːr ʃeɪpt læn.tən/Đèn ông sao
Carp-shaped lantern/kɑːp. ʃeɪpt læn.tən/Đèn cá chép
Light lanterns/laɪt ˈlæntərnz/Thắp đèn
Platform/ˈplæt.fɔːm/Mâm cỗ
Mooncake/ˈmuːn.keɪk/Bánh trung thu
Bustling/ˈbʌs.lɪŋ/Náo nhiệt
Yet vibrant/jet/ /ˈvaɪ.brənt/Rực rỡ
Paper votive offerings/ˈpeɪ.pər//ˈvəʊ.tɪv//ˈɒf.ər.ɪŋz/Hàng mã
Family reunion/ˈfæm.əl.i//ˌriːˈjuː.njən/Gia đình sum họp
Gatherings/ˈɡæð.ər.ɪŋz/Tụ họp, sum vầy
Take placeDiễn ra
Vivid/ˈvɪv.ɪd/Nhiều màu
Contemplate/ˈkɒn.təm.pleɪt/Thưởng ngoạn
Teeming with/ˈtiː.mɪŋ/ /wɪð/Ngập tràn
Signify/ˈsɪɡ.nɪ.faɪ/Tượng trưng cho

2. Từ vựng tiếng Anh về các hoạt động diễn ra trong tết trung thu (activity):

Tiếng AnhPhiên ÂmNghĩa
Perform/ parade lion dance around/all over streets/pəˈfɔːm/ pəˈreɪd ˈlaɪən dɑːns əˈraʊnd/ɔːl ˈəʊvə striːts/Biểu diễn trên phố
Eat Moon cake/iːt muːn keɪk/Ăn bánh trung thu
Celebrate the Mid-Autumn Festival with traditional 5-pointed star shaped lantern/ˈsɛlɪbreɪt ðə mɪd-ˈɔːtəm ˈfɛstəvəl wɪð trəˈdɪʃənl 5-ˈpɔɪntɪd stɑː ʃeɪpt ˈlæntən/Rước đèn ông sao
Watch and admire the Moon/wɒʧ ænd ədˈmaɪə ðə muːn/Ngắm trăng, thưởng trăng

Tìm hiểu thêm: CÂU HỎI ĐUÔI (TAG QUESTION)

II. Cụm từ vựng về chủ đề Tết trung thu (mid autumn festival): 

mid-autumn

Bên cạnh những từ vựng về Tết trung thu (Mid autumn festival) nổi bật được liệt kê ở trên, Chúng ta còn có những cụm từ vựng cực kỳ thú vị để các bạn có thể lưu lại và sử dụng trong giao tiếp hoặc viết bài về vấn đề lễ hội tương tự.

Tiếng AnhPhiên ÂmNghĩaVí dụ
Stands of selling mooncakes/stændz ɒv ˈsɛlɪŋ muːn keɪks/Sạp/ quầy hàng bán bánh trung thuThe stands of selling mooncakes start to appear on the street, with all kinds of delicious mooncakes.

(Những quầy hàng bán bánh trung thu bắt đầu xuất hiện trên phố, với đủ loại bánh trung thu ngon mắt.)

Celebrate the Mid-Autumn Festival/ˈsɛlɪbreɪt ðə mɪd-ˈɔːtəm ˈfɛstəvəl/Tổ chức lễ/ tết trung thuAlmost all primary schools in Vietnam celebrate the Mid-Autumn Festival for their students.

(Gần như tất cả trường tiểu học ở Việt Nam đều tổ chức tết trung thu cho học sinh của họ.)

Eat mooncakes/iːt muːn keɪks/Ăn/ thưởng thức bánh trung thuMy children love eating mooncakes, so I make sure to buy plenty for them.

(Những đứa trẻ nhà tôi thích ăn bánh trung thu lắm, nên tôi chắc chắn sẽ mua thật nhiều cho bọn trẻ.)

The Fifteenth of August, Chinese calendar/ðə ˈfˈɪftiːnθ ɒv ˈɔːgəst, ˌʧaɪˈniːz ˈkælɪndə/Ngày 15/8 âm lịchThe Mid-Autumn Festival is often held on the Fifteenth of August, Chinese calendar, which is a different day each year.

(Tết trung thu thường được tổ chức vào ngày 15 tháng tám âm lịch, và ngày này thì không cố định mỗi năm.)

Legend of Cuoi with his banyan tree/ˈlɛʤənd ɒv Cuoi wɪð hɪz ˈbænɪən triː/Truyền thuyết chú Cuội ngồi gốc cây đaWhen I was small, I was often told about the legend of Cuoi with his banyan tree, and I absolutely love it.

(Khi tôi còn bé, tôi thường được kể chuyện cổ tích chú Cuội ngồi gốc cây đa, và tôi cực kỳ thích câu chuyện ấy.)

Perform/ parade lion dance on the streets/pəˈfɔːm/ pəˈreɪd ˈlaɪən dɑːns ɒn ðə striːts/Biểu diễn múa lân trên đường phốThe children heard the music and flooded outside their houses to watch parade lion dance on the streets.

(Những đứa trẻ nghe thấy tiếng nhạc và chạy ùa ra ngoài nhà để xem biểu diễn múa lân trên đường phố.)

Symbolize luck, happiness, health and wealth/ˈsɪmbəlaɪz lʌk, ˈhæpɪnɪs, hɛlθ ænd wɛlθ/Biểu tượng cho điềm lành, hạnh phúc, sức khỏe và của cảiMooncakes do not only look like the full moon, they actually symbolize luck, happiness, health and wealth – a “full” life.

(Bánh trung thu không chỉ nhìn giống trăng tròn, mà còn biểu tượng cho điềm lành, hạnh phúc, sức khỏe và của cải – một cuộc sống “viên mãn”.)

The roundest and brightest moon/ðə ˈraʊndɪst ænd ˈbraɪtɪst muːn/(mặt trăng) tròn và sáng nhấtYou cannot miss the moon tonight, it’s the Mid-Autumn Festival’s moon – the roundest and brightest moon!

(Bạn không thể bỏ lỡ mặt trăng tối nay được, mặt trăng của Tết trung thu đấy, tròn nhất và sáng nhất!

Watch/ admire the moon/wɒʧ/ ədˈmaɪə ðə muːn/Ngắm trăng, thưởng trăngThere’s nothing like sitting with your family to drink tea, eat mooncakes and admire the moon on this day.

(Không có gì sánh bằng được ngồi với gia đình của bạn, uống trà, ăn bánh, và thưởng trăng trong ngày này.)

Tìm hiểu thêm: TỔNG HỢP 120 CÂU THÀNH NGỮ TIẾNG ANH

III. 10 câu chúc Tết trung thu hay và ý nghĩa:

Tiếng AnhPhiên ÂmNghĩa
Wish you and your family a happy Mid-Autumn Festival./wɪʃ juː ænd jɔː ˈfæmɪli ə ˈhæpi mɪd-ˈɔːtəm ˈfɛstəvəl/Chúc bạn cùng gia đình có ngày Tết Trung thu hạnh phúc.
Happy Mid-Autumn Festival./ˈhæpi mɪd-ˈɔːtəm ˈfɛstəvəl/Chúc mừng ngày Tết Trung thu.
Happy Mid-Autumn Festival! May the round moon bring you a happy family and a successful future./ˈhæpi mɪd-ˈɔːtəm ˈfɛstəvəl! meɪ ðə raʊnd muːn brɪŋ juː ə ˈhæpi ˈfæmɪli ænd ə səkˈsɛsfʊl ˈfjuːʧə/Chúc mừng Tết Trung thu, mong vầng trăng tròn sẽ mang tới hạnh phúc và thành công cho gia đình bạn.
The Mid-Autumn Day approaches. I wish your family happiness and blessings forever./ðə mɪd-ˈɔːtəm deɪ əˈprəʊʧɪz. aɪ wɪʃ jɔː ˈfæmɪli ˈhæpɪnɪs ænd ˈblɛsɪŋz fəˈrɛvə/Ngày Tết Trung thu sắp tới, tôi ước gia đình bạn được hạnh phúc và cứ gặp an lành.
Happy Mid-Autumn Day! Wish that you go well and have a successful and bright future./ˈhæpi mɪd-ˈɔːtəm deɪ! wɪʃ ðæt juː gəʊ wɛl ænd hæv ə səkˈsɛsfʊl ænd braɪt ˈfjuːʧə/Mừng ngày Tết Trung thu, ước rằng các điều dễ dàng, thành công và may mắn sẽ đến với bạn.
Wishing us a long life to share the graceful moonlight./ˈwɪʃɪŋ ʌs ə lɒŋ laɪf tuː ʃeə ðə ˈgreɪsfʊl ˈmuːnlaɪt/Mong chúng ta mãi được sống trường thọ để thưởng thức ánh trăng tuyệt đẹp này.
The roundest moon can be seen in the Autumn. It is time for reunions. I wish you a happy Mid-Autumn Day and a wonderful life./ðə ˈraʊndɪst muːn kæn biː siːn ɪn ði ˈɔːtəm. ɪt ɪz taɪm fɔː riːˈjuːnjənz. aɪ wɪʃ juː ə ˈhæpi mɪd-ˈɔːtəm deɪ ænd ə ˈwʌndəfʊl laɪf/Khi trăng tròn nhất vào mùa Thu cũng là thời điểm để mọi người sum họp. Tôi ước cậu có mùa Trung thu vui vẻ và cuộc sống mãn nguyện.
Wish you a perfect life just like the roundest moon in Mid-Autumn Day./wɪʃ juː ə ˈpɜːfɪkt laɪf ʤʌst laɪk ðə ˈraʊndɪst muːn ɪn mɪd-ˈɔːtəm deɪ/Mong bạn có cuộc sống an viên như vầng trăng tròn ngày Tết Trung thu.
A bright moon and stars twinkle and shine. Wishing you a merry Mid-Autumn Festival, bliss and happiness./ə braɪt muːn ænd stɑːz ˈtwɪŋkl ænd ʃaɪn. ˈwɪʃɪŋ juː ə ˈmɛri mɪd-ˈɔːtəm ˈfɛstəvəl, blɪs ænd ˈhæpɪnɪs/Mặt trăng và các ngôi sao lấp lánh tỏa sáng, ước cậu có một mùa Trung thu an lành và hạnh phúc.
I wish that your career and life, just like the round moon on Mid-Autumn Day, be bright and perfect./aɪ wɪʃ ðæt jɔː kəˈrɪər ænd laɪf, ʤʌst laɪk ðə raʊnd muːn ɒn mɪd-ˈɔːtəm deɪ, biː braɪt ænd ˈpɜːfɪkt/Tôi ước công việc và cuộc sống của bạn sẽ sáng và toàn vẹn như vầng trăng tròn ngày Tết Trung thu.

IV. Gợi ý câu trả lời IELTS Speaking về chủ đề Tết trung thu (Mid autumn festival):

1. What is the Mid Autumn Festival in Vietnam?

Like many other Asian countries, the Mid-Autumn Festival in Vietnam is also a traditional event to celebrate the biggest full-moon in the year, which follows the Lunar Calendar (Moon Calendar). It is said that this festival originated in the Red River Delta’s Rice Civilization thousands of years ago. The festival has gained popularity during centuries and is well-maintained until now.

(Tết Trung thu ở Việt Nam là gì?)

Cũng giống như nhiều quốc gia châu Á khác, Tết Trung thu ở Việt Nam cũng là một sự kiện truyền thống mừng Rằm tháng Giêng lớn nhất trong năm, theo Âm lịch. Người ta nói rằng lễ hội này có nguồn gốc từ nền văn minh lúa nước của châu thổ sông Hồng hàng ngàn năm trước. Lễ hội đã trở nên phổ biến trong nhiều thế kỷ và được duy trì cho đến nay.)

2. When is the Mid Autumn Festival held in Vietnam?

Mid-Autumn Festival, like its name, is celebrated on the 15th day of the 8th month in the lunar calendar, which falls into the middle of Autumn, corresponding to mid-September to early October in the Western Calendar with a full moon at night.

It is also the time that annual summer harvest time ends, thus people call it an East Asian harvest festival. On this special day, all the members of the family gather and prepare various sweets, fruits and they also prepare colourful lanterns and wear many funny masks. 

(Tết Trung thu được tổ chức ở Việt Nam khi nào?)

Tết Trung Thu, giống như tên gọi của nó, được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 âm lịch, rơi vào giữa mùa Thu, tương ứng với giữa tháng 9 đến đầu tháng 10 Tây Lịch với trăng tròn vào ban đêm. .

Đó cũng là lúc mùa thu hoạch mùa hè hàng năm kết thúc nên người ta gọi là lễ hội mùa màng Đông Á. Vào ngày đặc biệt này, tất cả các thành viên trong gia đình quây quần và chuẩn bị nhiều đồ ngọt, trái cây và họ cũng chuẩn bị những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc và đeo nhiều mặt nạ ngộ nghĩnh.)

Xem thêm bài viết về các từ vựng hay: 300+ Từ Vựng Chủ Đề Shopping Thông Dụng – Siêu Dễ Học

3. Where are the best destinations in Vietnam to enjoy the Mid Autumn Festival?

As the 1000-year-old capital of Vietnam, Hanoi is a chosen destination for you to know about the local culture as well as the values of the Mid Autumn Festival in Vietnam. During this time, you will be able to feel the cheerful atmosphere of thousands of colourful lanterns on the streets, especially around the Old Quarters.

Immerse yourself in the Hang Ma Street – a well-known busy street that sells all kinds of traditional and modern toys, colourful lanterns with a large offer for shape and design, and witness Vietnamese local people buying gifts for their children as well as young people visit the street for beautiful check-in photos.

Waiting in the queue for hours to buy real traditional mooncakes at famous heirloom old stores on Thuy Khue Street is a remarkable experience for you like a Hanoian.

On the Full Moon date, you’d better go to the streets around Hoan Kiem Lake and enjoy the lively atmosphere here, watch the lion and dragon dancing, and live performances. Don’t hesitate to stroll along streets, freely play and enjoy lantern parades with Vietnamese kids under the bright full moon.

(Đâu là điểm đến tuyệt vời nhất ở Việt Nam để vui Tết Trung thu?)

Là thủ đô 1000 năm tuổi của Việt Nam, Hà Nội là điểm đến được lựa chọn để bạn biết về văn hóa bản địa cũng như những giá trị của Tết Trung thu ở Việt Nam. Trong thời gian này, bạn sẽ có thể cảm nhận được không khí tươi vui của hàng nghìn chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu trên các con phố, đặc biệt là xung quanh Khu Phố Cổ.

Đắm mình trên phố Hàng Mã – con phố sầm uất nổi tiếng chuyên bán các loại đồ chơi truyền thống và hiện đại, những chiếc đèn lồng đủ màu sắc với nhiều hình dáng và mẫu mã, và chứng kiến ​​người dân Việt Nam mua quà cho trẻ em cũng như thanh niên ghé phố để có những bức ảnh check-in tuyệt đẹp.

Xếp hàng dài hàng tiếng đồng hồ để mua được những chiếc bánh Trung thu truyền thống thực sự tại các cửa hàng lâu đời gia truyền nổi tiếng trên phố Thụy Khuê là một trải nghiệm khó quên dành cho bạn như một người Hà Nội.

Vào ngày Rằm, bạn nên đi dạo phố quanh Hồ Hoàn Kiếm và tận hưởng không khí sôi động ở đây, xem múa lân sư rồng và biểu diễn trực tiếp. Đừng ngần ngại dạo phố, tự do vui chơi và diễu hành đèn lồng cùng các em nhỏ Việt Nam dưới ánh trăng rằm rực rỡ.)

Tìm hiểu thêm: SKIMMING VÀ SCANNING

V. Bài văn sử dụng từ vựng về chủ đề Tết trung thu (Mid autumn festival):

Với các từ vựng và cụm từ vựng ở trên, WISE ENGLISH sẽ gợi ý cho các bạn bài viết để các bạn tham khảo cách trình bày ý tưởng và sử dụng vốn từ vựng tiếng Anh về Tết trung thu để sáng tạo bài văn chủ đề lễ hội của riêng bạn.

 Bài Viết:

The Mid-Autumn Festival is an important traditional holiday in my country. The Mid-Autumn festival is celebrated not only in Vietnam but also in some other parts of Asia as well, such as China, Japan or Korea. And it is often celebrated on the 15th day of the 8th month of the lunar calendar with a full moon at night.

In the past, on this day the moon was brightest and roundest which represented the family reunion or gatherings. Therefore, families and friends often came together or harvested crops for the festival.

Nowadays, the Mid Autumn Festival is mainly for young children in Vietnam to enjoy the best time of the year. But not only can children celebrate this day but also adults can, adults who wish to have a chance to remember their childhood and feel young again.

During this exciting Autumn festival, making masks and lanterns is probably one of many activities that take place. A lot of groups of young Vietnamese have created unique and trendy lanterns yet can still preserve the traditional beauty.

So this reminds me of the time when I was a little kid and living in the countryside where I could contemplate the most oriental feature of this festival, which is the dragon dancing.

Our little alley was teeming with different teams of dragon dancers. Dragon dancers dance to every household in their village, it is like “treat or trick” in western culture, they will not stop until you give them some lucky money.

And when speaking of Mid-Autumn, we can’t help but to mention the Moon cake. The round shape of the moon cake signifies completeness and reunion of families. Making and sharing mooncakes is probably one of the hallmark traditions of this festival. But nowadays, in modern times, making mooncakes has given way to the more popular custom of giving mooncakes to family members.

So I have just introduced to you guys one of the most important and fascinating festivals in Vietnam and it is the Mid-Autumn festival.

Bản dịch:

Tết Trung thu là một ngày lễ cổ truyền quan trọng của nước tôi. Tết Trung Thu được tổ chức không chỉ ở VN mà còn ở các quốc gia châu Á khác như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Nó được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 âm lịch, lúc mà trăng tròn nhất.

Trước đây, vào ngày này thì mặt trăng tròn nhất và sáng nhất, tượng trưng cho sự sum họp của gia đình. Vì thế mà các thành viên trong gia đình hay tập trung với nhau hoặc cùng nhau thu hoạch cho mùa lễ hội.”

Ngày nay, Tết Trung thu ở Việt Nam được tổ chức dành riêng cho trẻ em để mừng khoảng thời gian đẹp nhất của năm. Nhưng không chỉ có trẻ em mà người lớn cũng có thể đi chơi vào ngày này để được gợi nhắc về tuổi thơ và cảm thấy trẻ lại.

Vào ngày lễ Trung thu, làm mặt nạ và đèn lồng là một trong những hoạt động diễn ra. Rất nhiều người trẻ VN đã sáng tạo ra những chiếc đèn lồng vừa độc đáo lại vừa hợp thời nhưng vẫn giữ nét đẹp truyền thống.

Chúng khiến tôi nhớ tới khoảng thời gian mà mình còn nhỏ và sống ở quê, và lúc đó mình đã được chiêm ngưỡng nét phương đông của lễ hội này, đó là múa sư tử. Và những người múa sư tử sẽ đến khắp các nhà trong xóm và giống như trò “”trick or treat”” ở văn hoá phương Tây, họ sẽ thường không chịu dừng múa lại cho đến khi bạn đưa cho họ tiền lì xì.

Khi nói đến Tết Trung Thu, chúng ta không thể không nhắc đến bánh Trung Thu. Hình tròn của bánh tượng trưng cho sự trọn vẹn và sum họp gia đình. Làm bánh và chia sẻ bánh là một trong những truyền thống của lễ hội này. Ở thời đại bây giờ, việc làm bánh đã được thay thế bằng một tục lệ phổ biến hơn đó là tặng bánh Trung Thu cho người nhà.

Tìm hiểu thêm: COMPLEX SENTENCE (CÂU PHỨC)

WISE ENGLISH mong rằng qua sự tổng hợp và biên tập kiến thức, cùng những mẹo nhỏ ghi nhớ hay ho chúng tôi đã chia sẻ trên đây, đã giúp các bạn có thêm một nguồn thông tin hữu ích cho hành trình học Tiếng Anh của mình.

Bên cạnh đó, hiểu được những khó khăn của học sinh, sinh viên Việt Nam hiện nay trong việc học tiếng Anh một cách hiệu quả, WISE ENGLISH đã phát triển và cho ra đời lộ trình học tiếng Anh toàn diện với phương pháp học theo Tư duy não bộ (NLP) và Ngôn ngữ (Linguistics), rút ngắn 80% thời gian học nhưng vẫn đem lại hiệu quả cao.

WISE ENGLISH tin rằng, các khóa học ở Trung tâm sẽ tạo ra sự khác biệt và bước đột phá mới trong tiếng Anh, để bạn sẵn sàng chinh phục mọi mục tiêu phía trước của mình.

Đừng quên follow ngay Fanpage, Group cộng đồng nâng band thần tốc và kênh Youtube WISE ENGLISH để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của IELTS bằng Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé!

Xem thêm: Ưu đãi học phí lên đến 45% khi đăng ký khóa học IELTS ngay hôm nay

10 Trung Tâm Luyện Thi Ielts Đà Nẵng Tốt Nhất Không Thể Bỏ Qua

Học IELTS online

GIÚP BẠN TIẾT KIỆM

gif-45-mobile-new

HỌC PHÍ

uu-dai-giam-45
ly-do-hoc-ielts-wise

GIÁO TRÌNH IELTS CHI TIẾT

Bộ giáo trình IELTS được xây dựng khoa học với tất cả các dạng đề, các tips và chiến lược dựa trên kinh nghiệm của đội ngũ giảng viên kinh nghiệm với người chịu trách nhiệm chính đó là nhà sáng lập WISE ENGLISH, anh Lưu Minh Hiển (Thủ khoa Đại học Manchester, Anh Quốc)

CAM KẾT ĐẦU RA BẰNG VĂN BẢN

Tất cả khóa học tại WISE đều được cam kết đầu ra bằng Hợp đồng, nếu học viên thi không đạt đầu ra thì được học lại miễn phí cho đến khi đạt được cam kết. Tuy nhiên, hầu hết các bạn đều đạt được đầu ra sau chương trình học.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
CHẤT LƯỢNG IELTS 8.0+

Đội ngũ giáo viên chuyên môn cao, được chọn lựa khắt khe, tận tâm, chuyên nghiệp, hỗ trợ học viên 24/7 cùng BỘ PHẬN GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG đảm bảo trải nghiệm của học viên trong từng buổi học.

PHƯƠNG PHÁP HỌC VƯỢT TRỘI

RÚT NGẮN đến 80% THỜI GIAN HỌC mà vẫn đạt KẾT QUẢ ẤN TƯỢNG bằng phương pháp học Từ Vựng 6 Bước & Nghe Tự Động dựa trên nền tảng khoa học TƯ DUY NÃO BỘ (NLP) và NGÔN NGỮ (LINGUISTICS).

UY TÍN HÀNG ĐẦU

WISE luôn nằm trong TOP ĐẦU trung tâm Anh ngữ của Đà Nẵng, đồng thời là ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC của Hội Đồng Anh (British Council), IDP Vietnam, INTESOL Worldwide và các tổ chức lớn, uy tín khác.

Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Giờ
Phút
Giây
Hotline: 0901270888