Tất tần tật tính từ chỉ tính cách con người trong tiếng Anh

5/5 - (2 bình chọn)

Tính từ chỉ tính cách là một trong những loại tính từ được sử dụng phổ biến trong giao tiếp tiếng Anh. Thường thường, khi gặp trường hợp giới thiệu bản thân hoặc nói về người khác, các bạn thường dùng những từ như: Kind, smart, funny… nhưng việc sử dụng những từ ngữ đã sử dụng nhiều, lặp đi lặp lại không tạo được ấn tượng gây ra nhàm chán hoặc không được đánh giá cao trong các bài thi. Hiểu được vấn đề này, WISE English chia sẻ đến bạn bài tổng hợp những tính từ chỉ tính cách được dùng nhiều nhất, cùng tham khảo nhé!

Tính từ chỉ tính cách đầy đủ nhất
Tính từ chỉ tính cách đầy đủ nhất trong tiếng Anh ielts

I. Một số tính từ chỉ tính cách thông dụng

Tính từ chỉ tính cách trong tiếng Anh là tính từ mang tính chất miêu tả, bày tỏ thái độ, quan điểm về tính cách của người khác. Hoặc dùng để bộc bạch tính cách của chính người nói.

Sau đây là một số tính từ chỉ tính cách con người thông dụng được chia theo từng nhóm để giúp các bạn có thể dễ dàng phân biệt hơn.

Cheerful /’t∫iəful/: vui mừng, hớn hở, tươi cười, phấn khởi

Funny /’fʌni/: Vui vẻ

Happy /’hæpi/: vui vẻ

Humorous /’hju:mərəs/: Hài hước

Optimistic /,ɒpti’mistik/: Lạc quan

Witty /ˈwɪti/: dí dỏm

1. Tính từ chỉ tính cách thân thiện

Adaptable /ə’dæptəbl/: có thể thích nghi, có thể thích ứng

Adorable /ə’dɔ:rəbl/: đáng yêu, đáng quý mến

Affectionate /ə’fek∫nit/: thân mật, trìu mến

Gentle /ˈdʒentl/: hiền hòa, dịu dàng

Friendly /frendli/: thân thiện

 

Tìm hiểu: Khóa học IELTS giảm đến 45%

2. Tính từ chỉ tính cách tích cực

Brave /breɪv/: dũng cảm, can đảm

Brilliant /ˈbrɪliənt/: tài ba, xuất chúng

Boundless /’baundlis/: vô hạn, bao la, không bờ bến

Bright /braɪt/: sáng dạ, thông minh, nhanh trí, sáng sủa, rực rỡ, sáng ngời,

rạng rỡ

Calm /kɑːm/: điềm tĩnh

Cautious /ˈkɔːʃəs/: cẩn trọng

Charming /ˈtʃɑːmɪŋ/: mê hoặc, quyến rũ

Childish /ˈtʃaɪldɪʃ/: trẻ con

Clever /ˈklevər/: khôn ngoan

Considerate /kənˈsɪdərət/: chu đáo

Cooperative /kəʊˈɒpərətɪv/: có tinh thần hợp tác

Courageous /kəˈreɪdʒəs/: gan dạ

Creative /kriˈeɪtɪv/: sáng tạo

Daring /ˈdeərɪŋ/: táo bạo

Generous /’dʒenərəs/: rộng lượng, hào phóng, thịnh soạn, khoan hồng

Gentle /’dʒentl/: hiền lành, dịu dàng, nhẹ nhàng, hòa nhã

Glib /glib/: lém lỉnh, liến thoắng

Good /gʊd/: cừ, tốt, giỏi, đảm đang, được việc

Gorgeous /’gɔ:dʒəs/: tuyệt đẹp, đẹp đẽ, tuyệt vời

Faithful /ˈfeɪθfl/: chung thủy

Hardworking /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/: chăm chỉ

Honest /ˈɒnɪst/: trung thực

Humble /ˈhʌmbl/: khiêm tốn, nhún nhường

Imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/: có trí tưởng tượng phong phú

Intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/: thông minh

Impartial /im’pɑ:∫əl/: công bằng, không thiên vị, vô tư

Industrious /in’dʌstriəs/: cần cù, siêng năng

Instinctive /in’stiηktiv/: theo bản năng, do bản năng

Loyal /ˈlɔɪəl/: trung thành

Mature /məˈtʃʊər/: trưởng thành

Merciful /’mə:siful/: nhân từ, khoan dung

Modern /’mɔdən/: hiện đại, tân thời

Naive /naɪˈiːv/: ngây thơ

Patriotic /ˌpeɪtriˈɒtɪk/: yêu nước

Polite /pəˈlaɪt/: lịch thiệp

Responsible /rɪˈspɒnsəbl/: có trách nhiệm

Romantic /rəʊˈmæntɪk/: lãng mạn

Serious /ˈsɪəriəs/: đứng đắn, nghiêm túc

Skilful /ˈskɪlfl/: thành thục, khéo léo

Smart /smɑːt/: sáng sủa, gọn gàng

Soft /’sɒfti/: Dịu dàng

Studious /ˈstjuːdiəs/: chăm học

Strict /strɪkt/: nghiêm khắc

Strong /strɒŋ/: mạnh mẽ

Vulnerable /ˈvʌlnərəbl/: mong manh, dễ bị tổn thương

Weak /wiːk/: yếu đuổi

Wise /waɪz/: thông thái

Tolerant /ˈtɒlərənt/: khoan dung

Trustworthy /ˈtrʌstwɜːði/: đáng tin cậy

3. Tính từ chỉ tính cách hướng nội

Above-board /ə’bʌv’bɔ:d/: thẳng thắn, không che đậy, không giấu giếm

Cagey /’keidʒi/ or cagy /’keidʒi/: kín đáo, khó gần, không cởi mở

Cold /kould/: lạnh lùng

Introverted /’intrəvə:tid/: hướng nội, nhút nhát

Independent /ˌɪndɪˈpendənt/: độc lập

Individualistic: theo chủ nghĩa cá nhân

Gullible /ˈɡʌləbl/: đơn thuần, cả tin

Lonely /ˈləʊnli/: cô đơn

Mysterious /mɪˈstɪəriəs/: bí ẩn

Quiet /ˈkwaɪət/: im lặng

Shy /ʃaɪ/: nhút nhát

Thoughtful /ˈθɔːtfl/: trầm tư, chín chắn

Understanding /,ʌndə’stændiη/: hiểu biết

Xem thêm: Khóa học IELTS cấp tốc cho người mất gốc

4. Tính từ chỉ tính cách hướng ngoại

Adventurous /ədˈventʃərəs/: thích phiêu lưu

Active /’æktiv/: tích cực, nhanh nhẹn, lanh lợi

Agreeable /ə’gri:əbl/: dễ chịu, dễ thương, vui lòng, sẵn sàng, tán thành

Aggressive /ə’gresiv/: tháo vát, xông xáo, năng nổ

Alert /ə’lə:t/: cảnh giác, lanh lợi, tỉnh táo

Alluring /ə’lujəriη/: quyến rũ, lôi cuốn, cám dỗ, có duyên, làm say mê, làm xiêu lòng

Beneficent /bi’nefisənt/: hay làm phúc, hay làm việc thiện, từ tâm, thương người, nhân từ

Benign /bi’nain/ or benignant /bi’nignənt/: tốt, nhân từ, dịu hiền

Capable /’keipəbl/: có năng lực, thạo, giỏi, có khả năng

Carefree /ˈkeəfriː/: vô lo vô nghĩ

Curious /ˈkjʊəriəs/: tò mò

Easy-going /ˌiːzi.ˈɡəʊɪŋ/: dễ tính, hướng ngoại

Extroverted /’ekstrəvə:tid/: Hướng ngoại

Eager /ˈiːɡər/: nhiệt tình

Energetic /ˌenəˈdʒetɪk/: hoạt bát

Enthusiastic /in,θju:zi’æstik/: Nhiệt tình, hăng hái

Generous /ˈdʒenərəs/: rộng rãi, rộng lượng

Open-minded /,əʊpən’maindid/: Cởi mở, khoáng đạt, phóng khoáng

Out going /aʊt ‘gəʊiη/: Cởi mở, thoải mái

Helpful /ˈhelpfl/: hay giúp đỡ

Kind /kaind/ : Tốt bụng

Mischievous /ˈmɪstʃɪvəs/: tinh nghịch

Resourceful /rɪˈsɔːsfl/: tháo vát, khôn khéo

Self-confident /ˌself.ˈkɒnfɪdənt/: tự tin

Timid /ˈtɪmɪd/: rụt rè

Talkative /ˈtɔːkətɪv/: hoạt ngôn

Upbeat /’ʌpbi:t/: lạc quan, vui vẻ

Vigorous /’vigərəs/: hoạt bát, đầy sinh lực, mạnh khỏe, cường tráng

Vivacious /vi’vei∫əs/: sôi nổi, hoạt bát, lanh lợi

Tính từ chỉ tính cách kiêu ngạo
Arrogant /’ærəgənt/: kiêu căng, kiêu ngạo, ngạo mạn

Bossy /ˈbɒsi/: hay sai bảo người khác

Conceited /kənˈsiːtɪd/: tự phụ, kiêu ngạo, tự cao tự đại

Haughty /’hɔ:ti/: kiêu căng, ngạo nghễ

Vain /vein/: kiêu ngạo, tự phụ

5. Tính từ chỉ tính cách tiêu cực

Ambitious /æmˈbɪʃəs/: tham vọng

Angry /’æηgri/: giận dữ, tức giận, cáu

Artful /’ɑ:tful/: xảo quyệt, tinh ranh, ma mãnh, lắm mưu mẹo

Ashamed /ə’∫eimd/: xấu hổ, hổ thẹn, ngượng

Avaricious /,ævə’ri∫əs/: hám lợi, tham lam

Awful /’ɔ:ful/: rất khó chịu, khó chịu vô cùng

Bad-tempered /’bæd’tempəd/: hay cáu, xấu tính, dễ nổi nóng

Badly-behaved /’bædli bɪˈheɪvd/: thô lỗ

Blackguardly /’blægɑ:dli/: đê tiện, tục tĩu

Blunt /blʌnt/: không ý tứ, lỗ mãng, toạc móng heo (lời nói)

Brash /bræ∫/ (Ame.): hỗn láo, hỗn xược

Careless /’keəlis/: bất cẩn, sơ suất, lơ đễnh, cẩu thả

Caddish /’kædi∫/: vô giáo dục, đểu cáng

Capricious /kə’pri∫əs/: thất thường, đồng bóng

Crazy /ˈkreɪ.zi/: điên, điên cuồng, ngu xuẩn

Cross /krɔs/: bực mình, cáu gắt (to be cross with somebody: cáu với ai đó)

Crotchety /’krɔt∫iti/: cộc cằn

Crude /kru:d/: thô lỗ, lỗ mãng, thô bạo, thô bỉ

Cunning /’kʌniη/: xảo quyệt, ranh vặt, láu cá, xảo trá

Cold-blooded /kould blʌdid/: nhẫn tâm, tàn ác, có máu lạnh

Coherent /kou’hiərənt/: mạch lạc, chặt chẽ

Clumsy /’klʌmzi/: vụng về, lóng ngóng

Cynical /’sinikəl/: hay hoài nghi,hay chỉ trích cay độc, hay nhạo báng, giễu cợt

Demanding /dɪˈmɑːndɪŋ/: hay đòi hỏi

Foolish /ˈfuːlɪʃ/: ngu ngốc

Grumpy /ˈɡrʌmpi/: cục cằn, cáu bẳn

Greedy /’gri:di/: tham lam

Jealous /ˈdʒeləs/: hay ghen tị

Lazy /ˈleɪzi/: lười nhác

Mischievous /’mist∫ivəs/: tinh nghịch, tinh quái, ranh mãnh, láu lĩnh

Rude /ruːd/: thô lỗ

Selfish /ˈselfɪʃ/: ích kỷ

Sly /slaɪ/: ranh mãnh, láu cá, xảo quyệt

Stubborn /ˈstʌbən/: ương bướng, không biết nghe lời

Sight-fisted /ˌtaɪtˈfɪstɪd/: keo kiệt, hà tiện

Thrifty /’θrifti/: tằn tiện, tiết kiệm, dè xẻn

Tough /tʌf/: nghiêm khắc, cứng cỏi, cứng rắn

Tricky /’triki/: quỷ quyệt, gian xảo, thủ đoạn, cáo già

Uncouth /ʌnˈkuːθ/: quê kệch, thô lỗ

II. Bài mẫu sử dụng tính từ chỉ tính cách

Có quá nhiều tính từ chỉ tính cách con người luôn làm bạn đau đầu tìm phương pháp học thuộc? Không chỉ học riêng mỗi từ, mà các bạn hãy học cách kết hợp chúng để thành những đoạn văn hoàn chỉnh. Việc đưa từ vựng vào văn cảnh sẽ giúp nhớ từ lâu hơn.

Dưới đây là bài viết mẫu miêu tả con người con người có sử dụng các tính từ chỉ tính cách mà bạn có thể tham khảo:

My Best Friend

Hoa and I are best friends, we’ve been playing together since we were kids. She has very beautiful white skin and brown eyes. Hoa is clever. The vases she plugged, and the cakes she made were great. Not only that, but Hoa is also smart. She solves problems very quickly. Hoa is an introvert. She is cold and has little contact with strangers. But she’s different to me. She shared with me everything and cared for me as a family member. We have a lot in common, we love a band, food, and books. For me, Hoa is a kind and observant girl. I love my best friend. Hopefully, we will forever be good friends with each other.

Dịch nghĩa: Tôi và Hoa là bạn thân, chơi với nhau từ khi còn bé. Cô có một làn da trắng và đôi mắt nâu rất đẹp. Hoa thật khéo. Những lọ hoa cô ấy cắm, những chiếc bánh cô ấy làm rất tuyệt. Không chỉ vậy, Hoa còn thông minh. Cô ấy giải quyết vấn đề rất nhanh. Hoa là người hướng nội. Cô ấy lạnh lùng và ít tiếp xúc với người lạ. Nhưng cô ấy khác với tôi. Cô ấy chia sẻ với tôi mọi thứ và quan tâm tôi như người thân trong gia đình. Chúng tôi có nhiều điểm chung, chúng tôi yêu một ban nhạc, đồ ăn và sách. Đối với tôi, Hoa là một cô gái tốt bụng và tinh ý. Tôi yêu người bạn thân nhất của tôi . Mong rằng chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau.

Để miêu tả một cách thật chính xác về con người hay sự vật, sự việc thì ngoài tính từ chỉ tính cách, bẹn nên mở rộng thêm vốn từ về tính từ chỉ trạng thái, tính từ ghép, tính từ sở hữu

Ở ĐÂY CÓ VOUCHER
GIẢM GIÁ

gif-45-mobile-new

LÊN ĐẾN

45%

HỌC PHÍ

Vừa rồi là những tính từ chỉ tính cách thường gặp mà WISE đã tổng hợp và chia sẻ đến bạn. Hy vọng những kiến thức vừa rồi có thể giúp bạn củng cố và mở rộng thêm vốn từ tiếng Anh của mình.

Follow ngay Fanpage, Group IELTS TIPS – Chiến Thuật IELTS 8.0+ và kênh Youtube WISE ENGLISH để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của IELTS bằng Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé.

tang-sach-ielts-tu-a-z-free

Xem thêm:

Học IELTS online

Xem thêm

uu-dai-giam-45
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Xem thêm

Bài viết liên quan

Giờ
Phút
Giây
Giờ
Phút
Giây
Hotline: 0901270888