600 TỪ VỰNG TOEIC ĐẦY ĐỦ CHỦ ĐỀ THÔNG DỤNG HIỆN NAY

4/5 - (5 bình chọn)

Đối với các bạn ôn luyện TOEIC thì việc học từ vựng là điều không thể thiếu. Để có thể chinh phục TOEIC, số từ vựng mà bạn cần phải học ít nhất 600 từ vựng TOEIC với 49 chủ đề khác nhau.

Đội ngũ nhà WISE English đã tổng hợp và chia theo chủ đề để bạn có thể dễ dàng theo dõi và học tập.

Cùng chúng tớ xem qua các chủ điểm và 600 từ vựng TOEIC này nha.

Ở ĐÂY CÓ VOUCHER
GIẢM GIÁ

gif-45-mobile-new

LÊN ĐẾN

45%

HỌC PHÍ

I. Tại sao bạn cần học 600 từ vựng TOEIC theo chủ đề?

Nhà ngôn ngữ học D. A. Wilkins (1972) đã từng nói rằng:”Without grammar, very little can be conveyed; without vocabulary, nothing can be conveyed” (Nếu không có ngữ pháp, chúng ta chỉ có thể truyền đạt được rất ít thông tin; nhưng nếu không có từ vựng, chúng ta không thể truyền đạt bất kỳ thông tin nào) Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc học từ vựng khi học tiếng Anh nói chung, và đặc biệt là khi luyện thi TOEIC.

Song song với IELTS thì TOEIC cũng là một trong những kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh cần thiết dành cho người đi làm. Học từ vựng TOEIC theo chủ đề là phương pháp khoa học giúp cho người học vượt qua được kỳ thi và phát triển được tất cả các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh như nghe, nói, đọc, viết.

Một vài giáo viên và thí sinh tỏ ra rằng việc thạo 600 từ vựng TOEIC theo chủ đề là mức tối thiểu để đạt điểm trung bình (khoảng 500) và là nền tảng để đạt thành tích 900 trong kỳ thi TOEIC.

Việc học 600 từ vựng TOEIC từ này có thể được thực hiện thông qua nhiều phương pháp sáng tạo như trò chơi từ vựng tiếng Anh, thẻ từ flashcard, ứng dụng học từ vựng tiếng Anh và còn nhiều phương thức khác nữa.

Vì vậy, nếu bạn đang bắt đầu học và chuẩn bị cho kỳ thi TOEIC, hãy đặt một cái nhìn quan trọng hơn với việc học từ vựng theo chủ đề và đừng xem thường nó.

II. 600 từ vựng TOEIC

600 từ vựng toeic
600 từ vựng TOEIC

 

1. Topic 1: Contracts (Hợp đồng, giấy ký kết, giao kèo)

Từ vựngPhiên âmNgữ nghĩa
Abide by (v)/ə’baid/Tuân theo, tuân thủ
Agreement (n)/ə’gri:mənt/Hợp đồng, giao kèo
Agree (v)/ə’gri:/Hợp đồng, tán thành
Assurance (n)/ə’ʃuərəns/Sự chắc chắn
Cancellation (n)/,kænse’leiʃn/Sự hủy bỏ, sự bãi bỏ
Determine (v)/di’tə:min/Quyết định, xác định
Engage (v,n)/in’geidʤ/(v) Tham gia, cam kết
(n) Sự hứa hẹn
Establish (v)/is’tæbliʃ/Thiết lập, xác minh
Obligate (v) /’ɔbligeit/Bắt buộc, ép buộc
Party (n)/’pɑ:ti/Buổi liên hoan, buổi tiệc
Provision (n)/provision/Sự dự trữ, điều khoản
Resolve (v,n)/ri’zɔlv/(v) Giải quyết
(n) Sự giải quyết
Specific (adj)/spi’sifik/Riêng biệt, đặc trưng

Xem thêm: TOEIC LÀ GÌ? NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ KỲ THI TOEIC

2. Topic 2: Marketing (Thị trường, nơi tiêu thụ, khách hàng)

Attract (v)/ə’trækt/Hấp dẫn, lôi cuốn, thu hút
Compare (v)/kəm’peə/So sánh, đối chiếu
Competition (v)/,kɔmpi’tiʃn/(sự/ cuộc) cạnh tranh, thi đấu
Cosume (v)/kən’sju:m/Tiêu thụ, tiêu dùng
Convince (v)/kən’vins/Thuyết phục
Currently (adv)/ˈkʌrəntli/Hiện thời, hiện nay, lúc này
Fad (n)/fæd/Sự thích thú tạm thời; dở hơi, gàn dở
Inspiration (n)/,inspə’reiʃn/(sự/ người / vật) truyền cảm hứng, gây gảm hứng.
Market (v)/’mɑ:kit/Thị trường, chợ,…
Persuasion (n)/pə’sweiʤn/(sự) thuyết phục, làm cho tin
Productive (adj)/prəˈdʌktɪv/Sản xuất, sinh sản; sinh lợi nhiều, có hiệu quả.
Satisfaction (n)/,sætis’fækʃn/Sự làm thỏa mãn, Sự hài lòng

3. Topic 3: Warranties (Bảo hành, sự bảo đảm)

Characteristic (adj, n)/,kæriktə’ristik/(adj) đặc thù
(n) đặc trưng, đặc điểm, đặc thù, cá biệt
Consequence (n)/’kɔnsikwəns/Kết quả, hậu quả, hệ quả, tầm quan trọng
Consider (v)/kən’sidə/Cân nhắc, suy xét, suy nghĩ
Cover (v)/’kʌvə/Che, phủ, trùm, bọc, bao gồm
Expiration (n)/,ekspaiə’reiʃn/Sự mãn hạn, sự hết hạn, sự kết thúc
Frequently (adv)/ˈfriːkwəntli/Thường xuyên, một cách thường xuyên
Imply (v)/im’plai/Ngụ ý, hàm ý, ẩn ý
Promise (v, n)/promise/(v) Hứa
(n) Hứa hẹn, cam đoan, bảo đảm
Protect (v)/protect/Bảo vệ, bảo hộ, che chở
Reputation (n)/,repju:’teiʃn/Danh tiếng, thanh danh
Require (v)/ri’kwaiə/Đòi hỏi, yêu cầu
Variety (n)/və’raiəti/Đa dạng, nhiều thứ/ loại/ vẻ khác nhau

4. Topic 4: Business planing (Tổ chức kế hoạch công sở)

Address (n, v)/ə’dres/(n) Địa chỉ, diễn văn, sự khôn khéo
(v) Trình bày
Avoid (v)/ə’vɔid/Tránh, tránh khỏi; hủy bỏ, bác bỏ
Demonstrate (v)/’demənstreit/Bày tỏ, biểu lộ; chứng minh, giải thích
Develop (v)/di’veləp/Phát triển, tiến triển, triển khai, mở rộng
Evaluate (v)/i’væljueit/Đánh giá, định giá; ước lượng
Gather (v)/’gæðə/Tập hợp, thu thập; kết luận, suy ra
Offer (n, v)/’ɔfə/(n) Đề xuất, đề nghị
(v) Đề nghị
Primarrily (adv)/’praimərili/Trước hết, đầu tiên; chính, chủ yếu, quan trọng nhất
Risk (n)/rɪsk/Sự nguy hiểm, rủi ro
Strategy (n)/ˈstrætədʒi/Chiến lược
Strong (adj)/strɔɳ/Khỏe, mạnh, tốt, bền; kiên quyết
Substitution (n)/,sʌbsti’tju:ʃn/Sự đổi, sự thay thế

Bạn cần biết: THANG ĐIỂM VÀ CÁC TÍNH ĐIỂM TOEIC

5. Topic 5: Conferences (Hội nghị, cuộc gặp mặt)

Accommodate (v)/ə’kɔmədeit/Điều tiết, điều chỉnh, thu xếp, làm cho phù hợp
Arrangement (n)/ə’reindʤmənt/(sự) thu xếp, dàn xếp, sắp xếp
Association (n)/ə,sousi’eiʃn/hội, hội liên hiệp, đoàn thể
Attend (v)/ə’tend/Tham dự, chăm sóc,đi kèm
Get in touch (v)N/ALiên lạc với, tiếp xúc với
Hold (v)/hould/Cầm, nắm, giữ, tổ chức
Location (N)/lou’keiʃn/Vị trí, khu đất
Overcrowded (adj)/əʊvəˈkraʊdɪd/Chật ních, đông nghịt
Register (n,v)/’redʤistə/(n) Danh sách, sổ sách
(v) Đăng ký
Select (v)/si’lekt/Chọn lựa, tuyển chọn
Session (n)/’seʃn/Phiên, kỳ
Take part in (v)N/ATham dự, tham gia

6. Topic 6: Computer (Máy tính)

Access (n,v)/ˈækses/(n) Lối vào, quyền/ sự truy cập
(v) Truy cập
Allocate (v)/ˈæləkeɪt/Cấp cho, phân phát, chỉ định
Compatible (adj)/kəm’pætəbl/Tương thích, tương hợp, hợp nhau
Delete (v)/di’li:t/Xóa đi
Dispaly (v,n)/dis’plei/(v) Hiển thị, biểu lộ, phô bày
(n) Sự trưng bày
Duplicate (v)/’dju:plikit/Sao lại, thàm thành 2 bản
Failure (n)/’feiljə/Hỏng, thiếu
Figure out (v)/ˈfɪɡə/ /aʊt/Tìm hiểu, đoán ra
Ignore (v)/ig’nɔ:/Bỏ qua, phớt lờ
search (n, v)/sə:tʃ/(n) Tìm kiếm, tìm hiểu
(v) Tìm
Shut down (v)/ʃʌt/ /daʊn/Đóng lại, ngừng lại, tắt máy
Warning (n)/’wɔ:niɳ/(Sự/ Lời) cảnh báo, báo trước

7. Topic 7: Office Technology (Vấn đề kĩ thuật trong công ty)

Affordable (adj)/əˈfɔːd/Có đủ khả năng, có đủ điều kiện (sức lực/ thời gian/ tiền bạc)
As needed (adv)N/AKhi cần, lúc cần, cần thiết
Be in charge ofN/AChịu trách nhiệm về
Capacity (n)/kə’pæsiti/Sức chứa, dung tích
Durable (adj)/ˈdjʊərəbl/Bền, lâu
Initiative (n)/i’niʃiətiv/Bắt đầu, khỏi đầu
Physically (adv)/ˈfɪzɪkli /Về thân thể/ cơ thể; theo quy luật tự nhiên
Provider (n)/provider/Người cung cấp, nhà cung cấp
Recur (v)/ri’kə:/Lặp lại, diễn lại, tái diễn, tái phát; lặp đi lặp lại
Reduction (n)/ri’dʌkʃn/(Sự) giảm, hạ, thu nhỏ
Stay on top of (v)N/ANắm bắt tình hình (đang xảy ra)
Stock (v, n)/stɒk/Kho, hàng dự trữ

Xem thêm : 7 LỢI ÍCH VÀNG CỦA CHỨNG CHỈ TOEIC BẠN NÊN BIẾT

8. Topic 8: Office Procedures (Các quy trình trong công sở)

Appreciation (n)/ə,pri:ʃi’eiʃn/(sự) Đánh giá, sự cảm kích
Be made of (v)N/ALàm bằng (cái gì), gồm có (cái gì)
Bring in (v)N/AThuê, mướn, tuyển dụng, dẫn tới, mang tới
Casually (adv)/ˈkæʒuəli/Bình thường, không trịnh trọng, thân mật (informally)
Code (n)/koud/Quy định, quy tắc, luật lệ, đạo lý
Expose (v)/iks’pouz/Phơi bày, bộc lộ, phô ra, trưng bày
Glimpse (n)/glimps/Nhìn lướt qua, thoáng qua
Out of (adj)N/AHết, mất, không còn
Outdated (adj)/aut’deitid/Hết hạn; lỗi thời, lạc hậu, cổ, hiện nay không còn dùng (obsolete)
Practice (n, v)/’præktis/(n) Sự thực hành
(v) Thực hành, rèn luyện, tập luyện; thói quen, thủ tục
Reinforce (v)/,ri:in’fɔ:s/Tăng cường, củng cố, gia cố
Verbally (adv)/’və:bəli/Bằng miệng, bằng lời nói

9. Topic 9: Electricics (Điện tử)

Disk (n)/disk/Đĩa (vi tính, thể thao, đĩa hát…)
Facilitate (v)/fə’siliteit/Làm cho dễ dàng, làm cho thuận tiện
Network (v, n)/’netwə:k/(v) Kết nối, liên kết; (n) mạng lưới, hệ thống
Popularity (n)/,pɔpju’læriti/(tính/sự) Đại chúng, phổ biến, nổi tiếng, được yêu mến
Process (v, n)/ˈprəʊses/(v) Xử lý
(n) Quá trình
Replace (v)/ri’pleis/Thay thế; đặt vào lại chỗ cũ
Revolution (n)/,revə’lu:ʃn/Vòng, tua, sự xoay vòng; cuộc cách mạng
Sharp (adj)/ʃɑ:p/Sắc nét; thông minh, láu lỉnh; thình lình, đột ngột
Skill (n)/skil/Kỹ năng, kỹ xảo; sự khéo léo, sự tinh xảo
Software (n)/ˈsɒftweə(r)/Phần mềm, chương trình máy tính
Store (v)/stɔ:/Lưu trữ
Technically (adv)/ˈteknɪkli/Về mặt kỹ thuật

10. Topic 10: Correspondence (Thư tín thương mại)

Assemble (v)/ə’sembl/Thu thập, lắp ráp, tập hợp
Beforehand (adv)/bi’fɔ:hænd/Sẵn, có sẵn, trước, sớm
Complication (n)/ˌkɑːmplɪˈkeɪʃn/Sự phức tạp, sự rắc rối
Courier (n)/’kuriə/Người đưa tin, người đưa thư, người chuyển phát
Express (adj)/iks’pres/Nhanh, hỏa tốc, tốc hành.
Fold (v)/fould/Nếp gấp, gấp lại
Layout (n)/ˈleɪaʊt/Sự bổ trí trang giấy
Mention (n, v)/’menʃn/(n) Sự đề cập
(v) Nói đến, đề cập đếm, đề xuất
Petition (n, v)/pi’tiʃn/(n) (sự/đơn) cầu xin, đơn kiến nghị, đơn thỉnh cầu
(v) Cầu xin, kiến nghị
Proof (n)/proof/Bằng chứng, chứng cớ
Register (v)/’redʤistə/Đăng ký, sổ sách, công- tơ
Revise (v)/ri’vaiz/Xem lại, duyệt lại

11. Topic 11: Job Advertising and Recruiting (Quảng cáo việc làm và tuyển dụng)

Abundant (adj)/ə’bʌndənt/Nhiều, phong phú, thừa
Accomplishment (n)/ə’kɔmpliʃmənt/Thành tựu, thành tích; sự hoàn thành, sự làm xong
Bring together (v)N/AGom lại; nhóm lại, họp lại
Candidate (n)/’kændidit/Ứng cử viên, thí sinh, người dự thi, người dự tuyển
Come up with (v)N/AĐưa ra, phát hiện, khám phá, ý định
Commensurate (adj):/kə’menʃərit/(+with) xứng với, tương xứng với
Match (n)/mætʃ/(cái) xứng nhau, hợp nhau; địch thủ, đối thủ, người ngang tài sức;
Profile (n)/profile/Tiểu sử sơ lược, bản tóm lược các đặc tính
Qualification (n)/,kwɔlifi’keiʃn/Tư cách, khả năng, năng lực, trình độ (để làm cái gì);
Recruit (v, n)/ri’kru:t/(v) Tuyển dụng
(n) Lính mới, nhân viên mới, thành viên mới
Submit (v)/səb’mit/Trình, đệ trình; biện hộ
Time-consuming (adj)/tʌɪm/ /kənˈsjuːmɪŋ/Tốn nhiều thời gian, dài dòng

Xem thêm: Bí quyết học TOEIC từ 0 – 750+ trong 8 tháng 

12. Topic 12: Applying and Interviewing (Ứng tuyển và phỏng vấn)

Ability (n)/ə’biliti/Năng lực, khả năng, tài năng
Apply (v)/ə’plai/Nộp, ứng tuyển, áp dụng, ứng dụng,; thỉnh cầu, xin, xin việc, tim việc
Background (n)/’bækgraund/Kiến thức, kinh nghiệm, quá trình đào tạo, quá trình học tập
Be ready for (v)N/ASẵn sàng cho
Call in (v)N/AYêu cầu, mời tới
Confidence (n)/’kɔnfidəns/Sự tin cậy, tin tưởng
Constantly (adj)/’kɔnstəntli/Luôn luôn, liên tục, liên miên
Expert (n)/’ekspə:t/Chuyên gia, chuyên viên
Follow up (v, n)N/A(v) Theo sau, bám miết
(n) Tiếp theo, kế tiếp
Hesitant (adj)/’hezitənt/Do dự, lưỡng lự, ngập ngừng
Present (v)/’preznt – pri’zent/Đưa ra, bày tỏ, giới thiệu
Weakly (adv)/’wi:kli/Một cách yếu ớt, yếu, ốm yếu

13. Topic 13: Hiring and Training (Tuyển dụng và Đào tạo)

Conduct (n, v)/’kɔndəkt/(n) Tư cách, cách cư xử;
(v) Tiến hành, cư xử
Generate (v)/’dʤenəreit/Sinh ra, đẻ ra; làm ra, tạo ra, phát ra
Hire (n, v)/’haiə/(sự) Thuê, mướn; tiền trả công
Keep up with (v)N/ATheo kịp, bắt kịp, đạt cho bằng được
Look up to (v)N/ATôn kính, kính trọng, khâm phục
Mentor (n)/’mentɔ:/Người cố vấn (dày dạn kinh nghiệm)
On track (n)N/ATheo dõi, đi tìm
Reject (n, v )/’ri:dʤekt/(v) Vật bị loại
(n) Đồ thừa, đồ bỏ, phế phẩm
Set up (adj, v)/’setʌp/Thiết lập, tạo dựng
Success (n)/sək’ses/(sự/ người) thành công, thành đạt, thắng lợi
Training (n)/’treiniɳ/(sự) rèn luyện, tập luyện, huấn luyện, dạy dỗ, đào tạo
Update (v, n)/’ʌpdeit/(v) Cập nhật
(n) Sự cập nhật, thông tin mới nhất, hành động cập nhật;

Xem thêm: HỌC TOEIC ĐƯỢC GÌ VÀ MẤT GÌ ĐỐI VỚI CÁC BẠN SINH VIÊN

14. Topic 14: Salaties and Benefits (Lương bổng và Lợi ích)

Basis (n)/’beisis/Nền tảng
Benefit (v,n)/’benifit/(n) Chế độ đãi ngộ
(v) Được lợi
Compensate (v)/’kɔmpenseit/Bồi thường
Delicately (adv)/ˈdelɪkət/Thận trọng, lịch thiệp
Eligible (adj)/i’liminəbl/Thích hợp
Flexibly (adv)/ˈfleksəbl/Linh hoạt
Negotiate (v)/ni’gouʃieit/Thương lượng
Raise (n, v)/reiz/(n) Sự tăng lên
(v) Nâng lên
Retire (v)/ri’taiə/Nghỉ hưu
Vested (adj)/’vestid/Được bảo đảm
Wage (n)/weidʤ/Tiền công
Be aware of (v)N/AAm hiểu, nhận biết

15. Topic 15: Promotions, Pensions and Awards (Thăng tiến, lương và thưởng)

Achievement (n)/ə’tʃi:vmənt/Thành tích
Contribute (v)/kən’tribju:t/Đóng góp
Dedication(v)/,dedi’keiʃn/Sự cống hiến
Look forward to (v)N/AMong đợi
Look to (v)N/ATrông cậy vào…
Loyal (adv)/’lɔiəl/Trung thành
Merit (n)/’merit/Công lao
Obviously (adv)/ˈɒbviəsli/Hiển nhiên
Productive (adj)/productive/Có năng suất
Promote (v)/promote/Thăng tiến
Recognition (n)/,rekəg’niʃn/Sự thừa nhận
Value (v)/’vælju:/Định giá

16. Topic 16: Shopping (Mua sắm)

Bargain (v, n)/bɑːɡən/(v) Mặc cả
(n) Món hời
Bear (v)/beə/Chịu đựng
Behaviour (n)/bi’heivjə/Hành vi
Checkout (n)N/ASự thanh toán
Comfort (v,n)/’kʌmfət/(n) Sự thoải mái
(v) Thoải mái
Expand (v)/iks’pænd/Mở rộng, phát triển
Explore (v)/iks’plɔ:/Khảo sát
Item (n)/’aitem/Khoản, món, mục, mặt hằng
Mandatory (adj)/’mændətəri/Bắt buộc
Merchandise (n)/’mə:tʃəndaiz/Hàng hoá
Strictly (adv)/ˈstrɪktli/Nghiêm khắc
Trend (n)/trend/Xu hướng

17. Topic 17: Ordering Supplies (Đặt hàng)

Diversify (v)/dai’və:sifai/Thay đổi
Enterprise (n)/’entəpraiz/Công trình, dự án lớn
Essentially (adv)/ɪˈsenʃəli/Cần thiết
Everyday (adv)/’evridei/Thường ngày
Function (v,n)/fʌŋkʃn/(v) Thực hiện chức năng
(n) Chức năng, nhiệm vụ
maintain (v)/men’tein/Bảo quản
obtain (v)/əb’tein/Đạt được
prerequisite (n)/’pri:’rekwizit/Điều kiện tiên quyết
Quality (n)/’kwɔliti/Chất lượng
Smooth (adj)/smu:ð/Nhẵn, trơn
Source (n)/sɔ:s/Nguồn gốc
Stationery (n)/’steiʃnəri/Đồ dùng văn phòng

18. Topic 18: Shiping (Vận chuyển hàng)

Accurately (adv)/ˈækjərət/Một cách chính xác
Carrier (n)/’kæriə/Người/vật/hãng/công ty› vận chuyển
Fulfill (v)/ful’fil/Thực hiện
Catalog (v, n)/ˈkat(ə)lɒg/Bản liệt kê, quyển danh mục
Integral (adj)/’intigrəl/Tính toàn bộ
Inventory (n)/in’ventri/Sự kiểm kê
Minimize (v)/’minimaiz/Giảm thiểu
On hand (adj)N/ACó sẵn
Remember (v)/ri’membə/Ghi nhớ
Ship (v)/ʃip/Vận chuyển
Sufficiently (adv)/səˈfɪʃnt/Có đủ
Supply (v,n)/sə’plai/(n) sự/đồ/nguồn/ cung cấp
(v) cung cấp

19. Topic 19: Invoices (In hóa đơn)

Charge (v, n)/tʃɑ:dʤ/(v) tính phí
(n) thù lao
Compile (v)/kəmˈpaɪl/Soạn, soạn thảo
Customer (n)/’kʌstəmə/Khác hàng
Discount (v)/’diskaunt/Khuyến mãi
Efficient (adj)/i’fiʃənt/Có hiệu quả
Estimate (v, n)/’estimeit/(v) ước lượng
(n) (sự) ước lượng, ước tính
Impose (v)/im’pouz/bắt gắn vác
Order (v, n)/’ɔ:də/(n)đơn đặt hàng
(v) đặt hàng
Promptly (adv)/ˈprɒmptli/Nhanh chóng
Rectify (v)/’rektifai/Sửa cho đúng
Terms (n)/tɜːmz/Điều kiện, điều khoản

Xem thêm: Cách sử dụng trạng từ trong tiếng Anh từ A-Z

20. Topic 20: Inventory (Hàng hóa)

Adjustment (n)/ə’dʤʌstmənt/Điều chỉnh
Automatically (adv)/ˌɔːtəˈmætɪkli/(một cách) tự động
Rucial (adj)/’kru:ʃjəl/Cốt yếu, chủ yếu
Discrepancy (n)/dis’krepənsi/(sự) khác nhau, trái ngược nhau
Disturb (v)/dis’tə:b/Quấy rầy
Liability (n)/,laiə’biliti/Trách nhiệm
Reflection (n)/rɪˈflekʃn/(sự) phản chiếu, phản xạ
Run(v)/rʌn/Chạy, vận hành
Scan (v)/skæn/Xem lướt, xem qua
Subtract (v)/səb’trækt/Trừ đi, khấu trừ
Tedious (adj)/’ti:djəs/Chán ngắt
Verify (v)/’verifai/Kiểm tra lại

21. Topic 21: Banking (Ngân hàng)

Accept (v)/ək’sept/Nhận, chấp nhận
Balance (n, v)/’bæləns/(n) sự cân bằng
(v) quyết toán
Borrow (v)/’bɔrou/Vay, mượn
Cautiously (adv)/ˈkɔːʃəsli/Thận trọng, cẩn thận
Deduct (v)/di’dʌkt/Lấy đi, trừ đi, khấu trừ
Dividend (n)/’dividend/Tiền lãi cổ phần
Down payment (n)N/APhần tiền trả trước ban đầu
Mortgage (n, v)/ˈmɔːɡɪdʒ/(n) sự cầm cố, sự thế chấp
(v) cấm cố, thế chấp
Restricted (adj)/ris’triktid/Bị hạn chế, bị giới hạn
Restricted (adj)/ris’triktid/Bị hạn chế, bị giới hạn
Take out (v)N/ARút (tiền)
Transaction (n)/træn’zækʃn/Sự giao dịch

22. Topic 22: Accounting (Kế toán)

Accounting (n)/ə’kauntiɳ/Công việc kế toán
Accumulate (v)/ə’kju:mjuleit/Tích lũy
Asset (n)/’æset/Tài sản, của cải
Audit (n, v)/’ɔ:dit/(n) sự kiểm toán
(v) kiểm toán
Budget (n, v)/ˈbʌdʒɪt/(n) ngân sách, ngân quỹ
(v) lên ngân sách
Build up (v)/’bildʌp/Tăng cường, gom lại, tích lại
Client (n)/’klaiənt/Khách, khách hàng
Debt (n)/det/Nợ, món nợ
Outstanding (adj)/aut’stændiɳ/Còn tồn tại
Profitably (adv)/ˌprɒfɪtəˈbɪləti/Có lợi, sinh lợi, sinh lãi
Econcile (v)/’rekənsail/Hòa giải, giảng hòa
Turnover (n)/ˈtɜːnəʊvə(r)/Doanh số, doanh thu

23. Topic 23: Invesyments (Sự đầu tư)

Aggressively (adv)/əˈɡresɪv/Hùng hổ, tháo vát
Attitude (n)/’ætitju:d/Quan điểm, thái độ
Commit (v)/kə’mit/Gửi, giao, giao phó
Conservative (adj)/kən’sə:vətiv/Bảo thủ
Fund (n, v)/fʌnd/(n) Nguồn tiền, quỹ dự trữ;
(v) Tài trợ
Invest (v)/in’vest/Đầu tư
Long-term (adj)/’lɔɳtə:m/Dài hạn, dài ngày, lâu dài
Portfolio (n)/pɔ:t’fouljou/Danh mục đầu tư
Pull out (v, n)/’pulaut/(v) Rút khỏi
(n) Sự rút lui
Resource (n)/rɪˈsɔːs/Tài nguyên, tài sản
Return (n)/ri’tə:n/Tiền lãi, tiền lời
Wisely (adj)/waɪz/Khôn ngoan, từng trải

24. Topic 24: Taxes (Thuế)

Calculation (n)/,kælkju’leiʃn/(sự) dự tính
Deadline (n)/ˈdedlaɪn/Thời hạn chót
File (v)/fail/Sắp xếp, sắp đặt
Fill out (v)N/AHoàn tất, hoàn thành
Give up (v)N/ATừ bỏ; tạm dừng
Joint (adj)/dʒɔint/Chung, cùng
Owe (v)/ou/Nợ, mắc nợ; mang ơn
penalty (n)/’penlti/Khoản tiền phạt
Preparation (n)/,prepə’reiʃn/(sự) chuẩn bị, sửa soạn
Refund (n, v)/ri:’fʌnd/(n) Sự trả lại tiền
(v) Trả lại, hoàn lại tiền
Spouse (n)/spauz/Chồng, vợ
Withhold (v)/wi ‘hould/Cố nín, kìm lại

Xem thêm : 8 SAI LẦM KHI TỰ HỌC TOEIC KHIẾN BẠN KHÔNG BAO GIỜ TIẾN BỘ

25. Topic 25: Property and Department (Báo cáo tài chính)

Desire (v)/di’zaiə/Thèm muốn
Detail (v)/’di:teil/Chi tiết, tỉ mỉ
Forecast (n, v)/fɔ:’kɑ:st/(n) Sự dự báo trước
(v) Dự báo
Level (n)/’levl/Mức, cấp, cấp bậc, trình độ
Overall (adj)/’ouvərɔ:l/Toàn bộ
Perspective (n)/pə’spektiv/Luật xa gần, luật phối cảnh
Project (v)/project/Kế hoạch
Realistic (adj)/riə’listik/Hiện thực, thực tế
Target (v, n)/’tɑ:git/(v) Đặt mục tiêu nhắm vào
(n) Mục tiêu
Translation (n)/træns’leiʃn/Bản dịch, bài dịch
Typically (adv)/ˈtɪpɪkli/Tiêu biểu, điển hình
Yield (n, v)/jiːld/(n) Sản lượng
(v) Mang lại

26. Topic 26: Board Meeting and Committees (Hội đồng Ban quản trị và Ủy ban)

Adhere to (v)N/ATuân thủ
Agenda (n)/əˈdʒendə/Nhật ký công tác, chương trình nghị sự
Bring up (v)Đưa ra
Conclude (v)/kən’klu:d/Chấm dứt, kết thúc
Go ahead (n, v)N/A(v) tiến hành
(n) sự tiến bộ, sự được phép
Goal (n)/goul/Mục đích, mục tiêu
Lengthy (adj)/’leɳθi/Lâu, dài, dài dòng
Matter (n)/’mætə/Nội dung, sự kiện
Periodically (adv)/ˌpɪəriˈɒdɪkli/Định kỳ, thường kỳ
Priority (n)/priority/(quyền/ sự) ưu tiên
Progress (n, v)/progress/(n) (sự) tiến bộ, phát triển
(v) tiến tới, tiến triển
Waste (v, n)/weist/(v) lãng phí
(n) sự lãng phí

27. Topic 27: Quality control (Ban quản lý chất lượng)

brand (n)/brænd/nhãn hiệu
Conform (v)/kən’fɔ:m/Làm cho phù hợp
Defect (n)/di’fekt/Khuyết điểm
Enhance (v)/in’hɑ:ns/Nâng cao,, tăng cường
Garment (n)/’gɑ:mənt/Quần áo
Inspect (v)/in’spekt/Kiểm tra
Perceptive (adj)/pə’septiv/Nhận thức được
Repel (v)/ri’pel/Chống lại
Take back (v)N/ARút lui, rút lại
Throw out (v)N/AVứt bỏ, bỏ đi, đuổi đi
Uniformly (adv)/ˌjuːnɪˈfɔːmət/Đồng đều thống nhất
Wrinkle (n)/’riɳkl/(nếp) nhăn, nhàu

28. Topic 28: Product Development (Phát triển sản phẩm)

Anxious (adj)/’æɳkʃəs/Lo âu, băn khoăn
Ascertain (v)/,æsə’tein/Biết chắc, xác định rõ ràng
Assume (v)/ə’sju:m/Giả sử, cho rằng
Decade (n)/’dekeid/Thập niên
Examine (v)/ig’zæmin/Khám xét, xem xét
Experiment (v, n)/iks’periment/(v) làm thí nghiệm
(n) cuộc thí nghiệm
Logical (adj)/’lɔdʤikəl/Hợp lý, hợp với lôgic
Research (n)/ri’sə:tʃ/Sự nghiên cứu
Responsibility (n)/ris,pɔnsə’biliti/Trách nhiệm, bổn phận
Solve (v)/sɔlv/Giải, giải quyết, làm sáng tỏ
Supervisor (n)/’sju:pəvaizə/Người giám sát
Systematically (adv)/ˌsɪstəˈmætɪkli/Có hệ thống, có phương pháp

29. Topic 29: Renting and Leasing (Thuê và cho thuê)

Apprehensive (adj)/,æpri’hensiv/Sợ hãi
Circumstance (n)/’sə:kəmstəns/Trường hợp, hoàn cảnh
Condition (n)/kən’diʃn/Điều kiện; hoàn cảnh
Due to (perp)N/ABởi, vì, do
Fluctuate (v)/fluctuate/Dao động
Get out of (v)N/AThôi, mất, bỏ, từ bỏ, rời bỏ, tránh né
Indicator (n)/’indikeitə/(người/vật/chất) chỉ thị
Lease (n, v)/li:s/(n) Hợp đồng cho thuê
(v) Cho thuê
Lock into (v)N/ANhốt, giam; ràng buộc chặt
Option (n)/ˈɑpʃn/Sự/quyền lựa chọn; được chọn
Subject to (adj)N/ALệ thuộc vào
Occupy (v)/’ɔkjupai/Sở hữu, chiếm hữu

Bạn cần biết: HƯỚNG DẪN CÁCH ĐĂNG KÝ THI TOEIC

30. Topic 30: Selecting a restaurant (Lựa chọn của hàng)

Appeal (n)/ə’pi:l/(lời) kêu gọi, cầu khẩn
Arrive (v)/ə’raiv/Đến, đi đến, tới nơi
Compromise (n, v)/’kɔmprəmaiz/(n) sự thỏa hiệp
(v) thỏa hiệp
Daringly (adj)/ˈdeərɪŋ/Táo bạo, cả gan
Familiar (adj)/fə’miljə/Quen thuộc, thân thuộc
Guide (n)/ɡaɪd/Người hướng dẫn
Majority (n)/mə’dʤɔriti/Đa số, phần lớn
Mix (v, n)/miks/(v) trộn lẫn, pha lẫn
(n) sự kết hợp, hỗn hợp
Rely (v)/ri’lai/Dựa vào, tin cậy vào
Secure (v)/si’kjuə/An toàn
Subjective (adj)/səb’dʤektiv/Chủ quan
Suggestion (n)/sə’dʤestʃn/Đề nghị, ý kiến

31. Topic 31: Eating out (Ăn bên ngoài)

Basis (adj)/’beisis/Cơ bản, cơ sở
Complete (v)/kəm’pli:t/(làm/làm cho) hoàn toàn, đầy đủ
Excite (v)/ik’sait/Kích thích, kích động
Flavor (n)/’fleivə/Mùi vị, hương vị,
Forget (v)/fə’get/Quên
Ingredient (n)/in’gri:djənt/Thành phần
Judge (v)/’dʤʌdʤ/Xét xử, phân xử
Mix-up (n)/’miks’ʌp/(sự) lộn xộn, hỗn độn
Patron (n)/’peitrən/Người bảo trợ
Predict (v)/pri’dikt/Nói trước

32. Topic 32: Ordering lunch (Đặt ăn trưa)

Burden (n)/’bə:dn/Gánh nặng
Commonly (adv)/’kɔmənli/Thường thường
Delivery (n)/di’livəri/(sự) giao hàng, phân phát
Elegance (n)/’eligəns/(tính/sự) thanh lịch, tao nhã
Fall to (v)N/ABắt đầu vào việc
Impress (v)/im’pres/Gây ấn tượng
Individual (adj)/,indi’vidjuəl/Cá nhân
List (n)/list/Danh sách
Multiple (adj)/’mʌltipl/Nhiều mối, nhiều phần
Narrow (v)/’nærou/Chật, hẹp
Pick up (v)/’pikʌp/Đón (ai đó)
Settle (v)/’setl/Ngồi, đậu, bố trí

Ở ĐÂY CÓ VOUCHER
GIẢM GIÁ

gif-45-mobile-new

LÊN ĐẾN

45%

HỌC PHÍ

33. Topic 33: Cooking as a career (Nghề nấu ăn)

Accustom to (n)N/ALàm cho quen, tập cho quen
Apprentice (n)/ə’prentis/Người học việc
Culinary (adj)/’kʌlinəri/(thuộc) nấu nướng
Demand (v, n)/dɪˈmɑːnd/Đòi hỏi, yêu cầu
Draw (v)/drɔ:/Vẽ, vạch, thảo ra
Incorporate (v)/in’kɔ:pərit/Kết hợp chặt chẽ
Nflux (n)/’inflʌks/Sự chảy vào, sự tràn vào
Method (n)/’meθəd/Phương pháp, cách thức
Outlet (n)/’autlet/Chỗ thoát ra, lối ra, lối thoát
Profession (n)/profession/Nghề, nghề nghiệp
Relinquish (v)/ri’liɳkwiʃ/Bỏ, từ bỏ; buông, thả
Theme (n)/θi:m/Chủ đề, đề tài

34. Topic 34: Events (Sự kiện)

Assist (v)/ə’sist/Giúp, giúp đỡ, trợ giúp
Coordinate (v)/koʊˈɔrdnˌeɪt/Phối hợp, kết hợp
Dimension (n)/di’menʃn/Kích thước, chiều, cỡ, khổ
Exact (adj)/ig’zækt/Chính xác, đúng, đúng đắn
General (adj)/’dʤenərəl/Chung, tổng quát
Ideally (adj)/ai’diəli/Lý tưởng, đúng như lý tưởng
Lead time (n)N/AKhoảng thời gian ở giữa bắt đầu và kết thúc của một quá trình
Plan (v)/plæn/(vẽ/lập/ đặt) kế hoạch
Proximity (n)/proximity/Gần; sự gần gũi
Regulate (v)/’regjuleit/Điều chỉnh
Site (n)/sait/Nơi, chỗ, vị trí, địa điểm
Stage (n)/steidʤ/Trình diễn, dàn cảnh

35. Topic 35: General travel (Du lịch tổng quan)

Agent (n)/’eidʤənt/Đại lý
Announcement (n)/ə’naunsmənt/(sự/lời) thông báo
Beverage (n)/’bəvəridʤ/Đồ uống (trừ nước lọc)
Blanket (n, v)/’blæɳkit/(n) Mềm, chăn, lớp phủ
(v) Phủ lên, che phủ
Board (v)/bɔ:d/Lên tàu / máy bay / xe lửa
Claim (v)/kleim/Nhận lại, lấy lại
Delay (v)/di’lei/Chậm trễ, trì hoãn, hoãn lại
Depart (v)/di’pɑ:t/Rời khỏi, khởi hành
Embarkation (n)/em’bɑ:’keiʃn/(sự/ quá trình) lên tàu, cho lên tàu
Itinerary (n)/ai’tinərəri/Lịch trình
Prohibit (v)/prohibit/Ngăn cấm, ngăn chặn
Valid (adj)/’vælid/Có giá trị, có hiệu lực

Xem thêm : IELTS LÀ GÌ? NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ KỲ THI IELTS

36. Topic 36: Airlines (Hàng không)

Deal with (v)N/AGiải quyết, đối phó
Destination (n)/,desti’neiʃn/Nơi đến, nơi tới
Distinguish (v)/dis’tiɳgwiʃ/Phân biệt, nhận ra
Economize (v)/i:’kɔnəmaiz/Tiết kiệm
Equivalent (adj)/i’kwivələnt/Tương đương
Excursion (n)/iks’kə:ʃn/Chuyến thăm quan
Expense (v)/iks’pens/Phí tốn, chi phí
Extend (v)/iks’tend/Kéo dài ( thời hạn….); gia hạn, mở rộng
Prospective (adj)/prospective/(thuộc) tương lai, triển vọng
Situation (n)/,sitju’eiʃn/Vị trí, địa thế
Substantially (adv)/səb’stænʃəli/Về thực chất
System (n)/’sistim/Hệ thống, hệ thống phân loại

37. Topic 37: Trains (Tàu điện)

Comprehensive (adj)/,kɔmpri’hensiv/Bao hàm
Deluxe (adj)/dɪˈlʌks/Xa xỉ, xa hoa
Directory (n)/di’rektəri/Danh bạ
Duration (n)/djuə’reiʃn/Khoảng thời gian (tồn tại một sự việc)
Entitle (v)/ɪnˈtaɪtl/Cho phép làm cái gì
Fare (n)/feə/Cước phí
Offset (v)/’ɔ:fset/Bù lại, bù đắp
Operate (v)/’ɔpəreit/Hoạt động
Punctually (adv)/’pʌɳktjuəli/Đúng giờ, không chậm trễ
Relatively (adv)/’relətivli/Tương đối
Emainder (n)/ri’meində/Phần còn lại
Remote (adj)/ri’mout/Xa, xa xôi, xa xăm

38. Topic 38: Hotels (Khách sạn)

Advanced (adj)/əd’vɑ:nst/Tiên tiến, tiến bộ
Chain (n)/tʃein/Chuỗi (khách sạn); nhà hàng….)
Check in (v)N/ALàm thủ tục đăng ký (để vào khách sạn, vào hội nghị, lên máy bay…)
Confirm (v)/kən’fə:m/Xác nhận, chứng thực
Expect (v)/iks’pekt/Mong chờ, mong đợi
Housekeeper (n)/’haus,ki:pə/Quản gia; người coi nhà, người giữ nhà
Notify (v)/’noutifai/Báo, thông báo, khai báo
Preclude (v)/pri’klu:d/Loại trừ, trừ bỏ, ngăn ngừa; đẩy ra
Quote (v)/kwout/(n) Sự trích dẫn, lời trích dẫn
Rate (n)/reit/Mức, giá
Reservation (n)/,rezə’veiʃn/Sự dành trước
Service (n)/’sə:vis/Dịch vụ, sự phục vụ

39. Topic 39: Car rentals (Thuê xe hơi)

Busy (adj)/’bizi/Bận, bận rộn
Coincide (v)/,kouin’said/Trùng khớp, trùng hợp
Confusion (n)/kən’fju:ʤn/(sự) lộn xộn, hỗn loạn
Contact (v)/kɔntækt/(sự/chỗ) chạm, tiếp xúc
Disappoint (v)/,disə’pɔint/Thất vọng, chán ngán
Intend (v)/in’tend/Định, dự định, có ý định
License (n)/’laisəns/Giấy chứng nhận; bản quyền
Nervously (adv)/ˈnɜːvəsl/Lo lắng, bồn chồn
Optional (adj)/’ɔpʃənl/Tùy ý, tùy chọn
Tempt (v)/tempt/Cám dỗ, khêu gợi; xúi giục
Thrill (n)/θril/Run lên, rùng mình
Tier (n)/’taiə/Tầng lớp

40. Topic 40: Movies (Phim)

Attainment (n)/ə’teinmənt/Đạt được, giành được
Combine (v)/’kɔmbain/Kết hợp, phối hợp
Continue (v)/kən’tinju:/Tiếp tục, tiếp diễn
Description (n)/dis’kripʃn/(sự) diễn tả
Disperse (v)/dis’pə:s/Giải tán, phân tán
Entertainment (n)/,entə’teinmənt/(sự) giải trí, tiêu khiển
Influence (n)/’influəns/Ảnh hưởng đến
Range (n)/reɪndʒ/Vùng, phạm vi
Release (v)/ri’li:s/Công bố, phát hành
Representation (n)/,reprizen’teiʃn/Đại diện, thay mặt
Separately (adv)/ˈsɛprətli/Tách rời, riêng rẽ
Successive (adj)/sək’sesiv/Kế tiếp, liên tiếp

Bạn cần biết: SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TOEIC VÀ IELTS

41. Topic 41: Theater (Rạp hát)

Action (n)/’ækʃn/Diễn biến (của vở kịch)
Approach (v)/ə’proutʃ/Tiến gần, tiếp cận
Audience (n)/’ɔ:djəns/Khán giả, thính giả, độc giả
Creative (adj)/kri:’eitiv/Sáng tạo
Dialogue (n)/’daiəlɔg/Cuộc đối thoại, giai thoại
Element (n)/’elimənt/Yếu tố, nguyên tố
Experience (n)/iks’piəriəns/Kinh nghiệm, từng trải
Occur (v)/ə’kə:/Xuất hiện; xảy ra, xảy đến
Perform (v)/pə’fɔ:m/Thực hiện, thi hành; trình bày
Rehearse (v)/ri’hə:s/Diễn tập; nhắc lại, kể lại
Review (n, v)/ri’vju:/Sự phê bình, lời phê bình
Sell out (v)/’selaut/Hết vé

42. Topic 42: Music (Âm nhạc)

Available (adj)/ə’veiləbl/Sẵn có, sẵn sàng
Broaden (to become wider)/’brɔ:dn/Mở rộng, nới rộng
Category (n)/’kætigəri/Loại, hạng
Disparate (adj)/’dispərit/Khác biệt, khác loại
Divide (v)/di’vaid/Chia ra, phân chia; chia rẽ, ly gián
Favor (v)/’feivə/Chiếu cố, thiên vị; thích, thiện cảm
Instinct (n)/in’stiɳkt/Bản năng; năng khiếu, thiên hướng
Prefer (v)/pri’fə:/Thích hơn, ưa hơn; đề bạt, thăng cấp; đưa ra, trình ra
Reason (n)/’ri:zn/Lý do, lý lẽ; lý trí, lẽ phải
Relaxation(n)/,ri:læk’seiʃn/(sự) thư giãn, giải trí
Taste (n)/teist/Vị giác,(sự) nếm, thưởng thức
Urge (v)/ɜːdʒ/Thúc giục, thúc đẩy

43. Topic 43: Museums (Bảo tàng)

Acquire (v)/ə’kwaiə/Đạt được, thu được
Admire (v)/əd’maiə/Khâm phục, thán phục
Collection (n)/kə’lekʃn/(sự) sưu tầm, thu thập
Criticism (n)/’kritisizm/(sự/lời) phê bình
Express (v)/iks’pres/Biểu lộ, bày tỏ
Fashion (n)/’fæʃn/Thời trang, mốt
Leisure(n)/’leʤə/(lúc/thời gian) nhàn rỗi
Respond (v)/ris’pɔns/Hồi âm, phúc đáp
Schedule (v)/’ʃedju:/Thời gian biểu, lịch trình
Significant (n)/sig’nifikənt/Quan trọng, trọng đại
Specialize (v)/’speʃəlaiz/Chuyên môn hóa
Spectrum (n)/’spektrəm/Sự phân bổ theo tính chất

44. Topic 44: Media (Truyền thông)

Assignment (n)/ə’sainmənt/(sự) giao việc, phân công
Choose (v)/tʃuz/Chọn, chọn lựa
Constantly (adv)/’kɔnstəntli/Trung thành, chung thủy
Constitute (v)/’kɔnstitju:t/Tạo thành, thành lập
Decision (n)/di’siʤn/Sự quyết định; ‹sự› giải quyết
Disseminate (v)/di’semineit/Truyền bá; phổ biến
Impact (n)/’impækt/(sự/sức) va mạnh
In-depth (adj)N/ACẩn thận, tỉ mỉ
Investigate (v)/in’vestigeit/Điều tra, nghiên cứu
Link (n)/liɳk/Nối, liên kết, liên lạc
Subscribe (v)/səbˈskraɪb/Đặt mua một cái gì đó định kỳ, đăng ký
Thorough (adj)/’θʌrə/Thấu đáo, triệt để, hoàn toàn

45. Topic 45: Doctor’s office (Văn phòng bác sĩ)

Annually (adv)/’ænjuəli/Hàng năm
Appointment (n)/ə’pɔintmənt/Cuộc hẹn
Assess (v)/ə’ses/Định giá
Diagnose (v)/’daiəgnouz/Chẩn đoán
Effective (adj)/ɪˈfektɪv/(có) kết quả, tác dụng
Instrument (n)/’instrumənt/Dụng cụ, công cụ
Manage (v)/’mænidʤ/Quản lý, trông nom
Prevent (v)/pri’vent/Ngăn ngừa, ngăn chặn
Recommendation (n)/,rekəmen’deiʃn/(sự) giới thiệu, tiến cử
Record (n)/’rekɔ:d/Hồ sơ, sổ sách
Refer (v)/ri’fə:/Quy vào, quy cho
Serious (adj)/’siəriəs/Nghiêm trọng

46. Topic 46: Dentist’s office (Phòng nha sĩ)

Aware (adj)/ə’weə/Biết, nhận thấy, nhận thức thấy
Catch up (v)N/ALàm kịp, kịp thời gian
Distraction (n)/dis’trækʃn/(sự) sao nhãng
Encouragement (n)/in’kʌridʤmənt/Khuyến khích
Evident (adj)/’evidənt/Rõ ràng
Habit (n)/’hæbit/Thói quen, tập quán
Illuminate (v)/i’ju:mineit/Chiếu sáng, soi sáng
Irritate (v)/’iriteit/Kích thích; làm tấy lên
Overview (n)/ˈoʊvərˌvyu/Chung, tổng quan
Position (n)/pə’ziʃn/Vị trí, chỗ, thế
Regularly (adv)/’regjuləri/Đều đặn
Restore (v)/rɪˈstɔr/Phục hồi, khôi phục

47. Topic 47: Health Insurance (Sự bảo hiểm sức khỏe (khi ốm)

Allow (v)/ə’lau/Cho phép; để cho
Alternative (adj)/ɔ:l’tə:nətiv/Xen kẽ, thay phiên
Aspect (n)/’æspekt/Vẻ, bề ngoài; diện mạo
Concern (n)/kən’sə:n/Liên quan, dính líu
Emphasize (v)/ˈɛmfəˌsaɪz/Nhấn mạnh, làm nổi bật
Incur (v)/in’kə:/Chịu, gánh, mắc, bị
Personnel (n)/,pə:sə’nel/Cán bộ, nhân viên
Policy (n)/’pɔlisi/Chính sách, đường lối
Portion (n)/’pɔ:ʃn/Phần, phần chia
Regardless (adv)/ri’gɑ:dlis/Không quan tâm
Salary (n)/ˈsæləri/Tiền lương
Suit (v)/sju:t/Làm cho phù hợp

48. Topic 48: Hospitals (Bệnh viện)

Admit (v)/əd’mit/Thú nhận, thừa nhận
Authorize (v)/’ɔ:θəraiz/Cho quyền
Designate (v)/’dezignit/Chỉ rõ, định rõ
Escort (n)/is’kɔ:t/Đội hộ tống
Identify (v)/ai’dentifai/Nhận ra
Mission (n)/’miʃn/Sứ mệnh, nhiệm vụ
Permit (v)/’pə:mit/Giấy phép, sự cho phép
Pertinent (adj)/’pɔ:tinənt/Thích hợp, thích đáng, đúng chỗ
Procedure (n)/procedure/Thủ tục
Result (n)/ri’zʌlt/Kết quả, đáp số
Statement (n)/’steitmənt/Sự bày tỏ, sự trình bày
Usually (adv)/’ju: u li/Thông thường, thường lệ

49. Topic 49: Pharmacy (Ngành dược)

Consult (v)/kən’sʌlt/Hỏi ý kiến, tham khảo
Control (v)/kən’troul/Kiểm tra, kiểm soát
Convenient (adj)/kən’vi:njənt/Thuận lợi, thuận tiện
Detect (v)/di’tekt/Dò ra, tìm ra
Factor(n)/’fæktə/Nhân tố, yếu tố
Interaction (n)/,intər’ækʃn/(sự) tương tác, ảnh hưởng lẫn nhau
Limit (n)/’limit/Giới hạn, hạn định, ranh giới
Monitor (v)/’mɔnitə/Màn hình vi tính, lớp trưởng
Potential (adj)/pə’tenʃəl/Tiềm tàng, tiềm năng
Sample (n)/ˈsæmpl/Mẫu, hàng mẫu
Sense (n)/sens/Giác quan, cảm giác
Volunteer (n)/,vɔlən’tiə/Tình nguyện viên

II. Một số phương pháp học 600 từ vựng TOEIC hiệu quả

Học 600 từ vựng TOEIC thông qua Transcript:

Thôn thường trong mỗi bài thi và Transcript có chứa đựng rất nhiều từ vựng mà các bạn thường bỏ qua. Bằng cách nghiên cứu các từ vựng có trong transcript và các đề thi, vốn từ vựng của các bạn sẽ được cải thiện đáng kể.

Học 600 từ vựng TOEIC thông qua các game hoặc ứng dụng trên smartphone

Các game và ứng dụng trên smartphone hiện nay cũng hỗ trợ quá trình học từ vựng TOEIC rất nhiều. Thông qua các game và ứng dụng này, các bạn sẽ có một phương pháp học từ vựng mới lạ và hứng thú hơn so với cách học truyền thống.

Một số ứng dụng học 600 từ vựng TOEIC hay trên smartphone:

  • Từ vựng tiếng Anh- Luyện thi TOEIC: đây là một ứng dụng thuần việt. Đặc biệt, ứng dụng này tập trung vào việc rèn luyện vốn từ vựng cho người dùng. Ứng dụng Từ vựng tiếng Anh- luyện thi TOEIC còn giúp người học có thể học từ vựng ngay cả khi không có kết nối internet.
  • eJOY TOEIC Word Store: Với số lượng 4000 từ vựng tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao. phần mềm này giúp người dùng học từ vựng thông qua từng ngữ cảnh cụ thể.

Bạn có thể xem chi tiết về Top 10 phần mềm học TOEIC tại đây

Luyện tập từ vựng mỗi ngày:

việc học tiếng Anh nói chung và học từ vựng nói riêng sẽ không hiệu quả nếu các bạn không luyện tập thường xuyên trong cuộc sống hằng ngày. Vậy nên các bạn cần phải luyện tập hằng ngày để ghi nhớ vốn từ vựng các bạn đã học được nhé. Một số cách luyện tập các bạn có thể tham khảo như là: ghi ra giấy, ghi ra sticky note hoặc notebook sau đó đọc lại chúng mỗi khi các bạn có thể. Ngoài ra các bạn còn có thể luyện tập đặt câu với những từ vựng mà các bạn học được để ghi nhớ lâu hơn.

Thường xuyên làm các bài kiểm tra về từ vựng:

Các bạn nên thường xuyên làm các bài kiểm tra từ vựng trên các website, sách, hoặc qua các ứng dụng điện thoại để có thể ghi nhớ từ vựng một cách tốt hơn. Khi các bạn làm nhiều bài kiểm tra thì những từ vựng học được sẽ ghi nhớ vào não bộ các bạn được sâu hơn.

Có thể bạn quan tâm:Lộ trình học TOEIC lên 750+

III. Tài liệu 600 từ vựng TOEIC theo chủ đề

600 từ vựng TOEIC Barron’s

Cuốn sách “600 essential words for TOEIC test” là một tài liệu đáng tin cậy mà người dự thi TOEIC nên có trong tay để chuẩn bị cho kỳ thi này.

Trang bị đầy đủ 600 từ vựng TOEIC, cuốn sách này đã được phân chia thành các chủ đề gần gũi và thường xuất hiện trong đề thi (Điện tử, Sự kiện, Khách sạn, Âm nhạc, Truyền thông,…). Với sự đa dạng về nội dung, tài liệu này sẽ giúp bạn dễ dàng hệ thống lại kiến thức về từ vựng và ngữ pháp. Với lượng từ vựng đáng kể, “600 essential words for TOEIC test” đã được lan truyền rộng rãi trong cộng đồng người học thi TOEIC.

Cuốn sách này rất phù hợp cho người mới bắt đầu hoặc những người có trình độ tiếng Anh trung bình muốn cải thiện thành tích của mình.

Link DOWNLOAD 600 từ vựng TOEIC file PDF

Link Bản dịch tiếng Việt/ Bản tiếng Anh/ CD1/ CD2

Link 600 từ vựng TOEIC file PDF

IV. Tạm kết

Muốn chinh phục tấm bằng TOEIC không phải chỉ cần nắm vững nền tảng kiến thức về ngữ pháp chắc chắn mà còn phải trang bị cho bản thân mình thật nhiều từ vựng. WISE mong rằng tổng hợp 600 từ vựng TOEIC trên sẽ giúp bạn có thêm thật nhiều từ mới nhé.

Và cũng đừng quên follow Fanpage ,Group và kênh Youtube của WISE ENGLISH để cập nhật kiến thức mỗi ngày và thông tin bổ ích nha.

Học IELTS online

Xem thêm

uu-dai-giam-45
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Xem thêm

Bài viết liên quan

Giờ
Phút
Giây
Giờ
Phút
Giây
Hotline: 0901270888