TOP 6 BÀI VIẾT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BẰNG TIẾNG ANH HAY NHẤT

4/5 - (2 bình chọn)

Chủ đề về môi trường hiện nay đang nhức nhối trên toàn thế giới, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi chúng ta. Chính vì thế bài viết về bảo vệ môi trường bằng tiếng anh sẽ được các giáo viên ưa chuộng, chọn ra làm đề tài xuất hiện trong các đề thi.

Hãy để WISE English giúp bạn viết tốt về chủ đề bảo vệ tiếng anh tốt nhất và đạt được điểm cao trong các bài thi sắp tới nhé!

Bai-viet-ve-bao-ve-moi-truong-bang-tieng-anh
Bài viết về bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh
Xem thêm:

I. Từ vựng chủ đề bài viết về bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh

bai-viet-bao-ve-moi-truong-bang-tieng-anh-min
Bài viết bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh
Để có thể sử dụng và viết bài văn tiếng anh về bảo vệ môi trường thành thạo, các bạn cần có vốn từ vựng đa dang. Các bạn cùng cải thiện kho từ vựng cùng WISE English nhé!
STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1Sustainability/səˌsteɪnəˈbɪlɪti/Bền vững
2Conservation/ˌkɒnsəˈveɪʃən/Bảo tồn
3Ecosystem/ˈiːkoʊsɪstəm/Hệ sinh thái
4Biodiversity/ˌbaɪoʊdaɪˈvɜːrsəti/Đa dạng sinh học
5Renewable energy/rɪˈnjuːəbl ˈɛnərdʒi/Năng lượng tái tạo
6Climate change/ˈklaɪmət tʃeɪndʒ/Biến đổi khí hậu
7Global warming/ˈɡloʊbl ˈwɔrmɪŋ/Nóng lên toàn cầu
8Greenhouse gases/ˈɡriːnhaʊs ˈɡæsɪz/Khí nhà kính
9Carbon footprint/ˈkɑːrbən ˈfʊtprɪnt/Dấu chân carbon
10Pollution/pəˈluːʃən/Ô nhiễm
11Waste management/weɪst ˈmænɪdʒmənt/Quản lý chất thải
12Recycling/riːˈsaɪklɪŋ/Tái chế
13Deforestation/ˌdiːfɒrɪˈsteɪʃən/Tàn phá rừng
14Ocean acidification/ˈoʊʃən əˌsɪdɪfɪˈkeɪʃən/Axit hóa đại dương
15Sustainable develop./səˈsteɪnəbl dɪˈvɛləpmənt/Phát triển bền vững
16Green technology/ɡriːn tɛkˈnɒlədʒi/Công nghệ xanh
17Environmental impact/ɪnˌvaɪrənˈmɛntəl ˈɪmpækt/Tác động môi trường
18Eco-friendly/ˈiːkoʊ ˈfrɛndli/Thân thiện với môi trường
19Conservationist/ˌkɒnsərˈveɪʃənɪst/Nhà bảo tồn môi trường
20Environmentalist/ɪnˌvaɪrənˈmɛntəlɪst/Nhà môi trường học
21Renewable resources/rɪˈnjuːərəbl rɪˈsɔːrsɪz/Tài nguyên tái tạo
22Non-renewable resrc./nɒn rɪˈnjuːərəbl rɪˈsɔːrsɪz/Tài nguyên không tái tạo
23Ozone layer/ˈoʊzoʊn ˈleɪər/Lớp ozon
24Wildlife conservation/ˈwaɪldlaɪf ˌkɒnsərˈveɪʃən/Bảo tồn động vật hoang dã

II. Bài viết về bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh: Ô nhiễm nước

bai-viet-ve-bao-ve-moi-truong-bang-tieng-anh-min
Bài viết về bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh

Bài mẫu

Water pollution is a pressing environmental issue that poses a significant threat to our ecosystems and human health. It occurs when harmful substances, such as chemicals, industrial waste, agricultural runoff, and sewage, are discharged into water bodies, contaminating the water and making it unfit for use.

The consequences of water pollution are far-reaching. Aquatic life suffers from the toxic effects of pollutants, leading to the decline of fish populations and disruption of the entire food chain. Additionally, contaminated water can adversely affect human health, causing waterborne diseases and illnesses. Moreover, polluted water negatively impacts agriculture and industries that rely on clean water for their operations.

To combat water pollution, concerted efforts are needed, including strict regulations, proper waste management, and the promotion of sustainable practices to ensure clean and safe water for both present and future generations.

Bài dịch

Ô nhiễm nước là một vấn đề môi trường cấp thiết gây nguy hại đáng kể cho hệ sinh thái và sức khỏe con người. Nó xảy ra khi các chất độc hại, chẳng hạn như hóa chất, chất thải công nghiệp, dòng chảy từ nông nghiệp và chất thải sinh hoạt, được xả vào các dòng nước, gây nhiễm bẩn nước và làm cho nước trở nên không thể sử dụng được. Hậu quả của ô nhiễm nước rất nghiêm trọng.

Cuộc sống dưới nước chịu thiệt hại do tác động độc hại của các chất ô nhiễm, dẫn đến suy giảm dân số cá và sự gián đoạn của cả chuỗi thức ăn. Ngoài ra, nước bị ô nhiễm có tác động tiêu cực đến sức khỏe con người, gây ra các bệnh nhiễm trùng nước và các bệnh tật khác. Hơn nữa, nước bị ô nhiễm ảnh hưởng tiêu cực đến nông nghiệp và các ngành công nghiệp phụ thuộc vào nguồn nước sạch cho hoạt động của họ.

Để giải quyết ô nhiễm nước, cần có nỗ lực chung, bao gồm các quy định nghiêm ngặt, quản lý chất thải đúng đắn và thúc đẩy các thực tiễn bền vững để đảm bảo nước sạch và an toàn cho cả thế hệ hiện tại và tương lai.

Tham khảo thêm tại:

III. Bài viết về bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh: Ô nhiễm không khí

bai-viet-ve-bao-ve-moi-truong-bang-tieng-anh-min
Bài viết về bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh

Bài mẫu

Air pollution is a critical environmental issue that affects the quality of the air we breathe and has detrimental effects on both the environment and human health. It occurs when harmful pollutants, such as particulate matter, nitrogen oxides, sulfur dioxide, carbon monoxide, and volatile organic compounds, are released into the atmosphere from various sources, including vehicles, industries, and burning of fossil fuels.

These pollutants can lead to the formation of smog and harmful ground-level ozone, causing respiratory problems and exacerbating existing health conditions, especially in vulnerable populations such as children and the elderly. Additionally, air pollution has adverse effects on ecosystems, leading to acid rain, damage to plants, and contamination of water bodies.

To combat air pollution, strict regulations on emissions, adoption of cleaner technologies, and promotion of renewable energy sources are essential. Public awareness and individual actions, such as using public transportation and reducing energy consumption, also play a crucial role in mitigating the impacts of air pollution and creating a healthier environment for everyone.

Bài dịch

Ô nhiễm không khí là một vấn đề môi trường nghiêm trọng ảnh hưởng đến chất lượng không khí chúng ta hít thở và có tác động tiêu cực đến cả môi trường và sức khỏe con người. Nó xảy ra khi các chất gây ô nhiễm có hại như hạt bụi, oxit nitơ, dioxit lưu huỳnh, khí carbon monoxit và hợp chất hữu cơ bay hơi được thải ra vào bầu không khí từ các nguồn khác nhau, bao gồm phương tiện giao thông, các ngành công nghiệp và việc đốt nhiên liệu hóa thạch.

Những chất ô nhiễm này góp phần tạo thành smog và ozone độc hại ở mức đất, gây ra các vấn đề về hô hấp và làm tồi tệ thêm các vấn đề sức khỏe hiện có, đặc biệt là đối với các đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em và người cao tuổi. Hơn nữa, ô nhiễm không khí có tác động tiêu cực lên hệ sinh thái, gây ra mưa axit, thiệt hại cây cối và ô nhiễm các dòng nước.

Để giải quyết ô nhiễm không khí, cần có các quy định nghiêm ngặt về khí thải, sử dụng công nghệ sạch hơn và thúc đẩy sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo. Nhận thức của công chúng và hành động cá nhân, chẳng hạn như sử dụng phương tiện giao thông công cộng và giảm tiêu thụ năng lượng, cũng đóng một vai trò quan trọng trong giảm thiểu tác động của ô nhiễm không khí và tạo ra môi trường sống khỏe mạnh cho mọi người.

Xem thêm:

IV. Bài viết về bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh: Ô nhiễm tiếng ồn

bai-viet-ve-bao-ve-moi-truong-bang-tieng-anh-min
Bài viết về bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh

Bài mẫu

Noise pollution is a pressing issue that affects urban environments globally. The incessant clamor from traffic, construction, industrial activities, and loud entertainment venues has detrimental effects on human health and the environment. Prolonged exposure to high noise levels can lead to stress, anxiety, sleep disturbances, and even hearing loss.

Moreover, noise pollution disrupts wildlife habitats and communication, impacting their survival. Additionally, it can interfere with human communication and concentration, leading to reduced productivity and impaired learning.

To combat this problem, stringent noise regulations and urban planning strategies are essential. Noise barriers alongside busy roads and soundproofing measures in public places can help mitigate noise levels. Promoting the use of electric vehicles, quieter machinery, and implementing quiet zones near schools and hospitals are vital steps.

Public awareness and individual responsibility also play a crucial role. Encouraging citizens to adopt noise-reducing behaviors, like using headphones instead of playing music loudly, can contribute to a quieter and healthier urban landscape.

In conclusion, tackling noise pollution demands a collaborative effort from authorities, industries, and the public. By addressing this issue, we can create a more tranquil and sustainable environment, promoting well-being for both people and wildlife alike.

Bài dịch

Ô nhiễm tiếng ồn là một vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến môi trường đô thị trên toàn cầu. Tiếng ồn không ngừng từ giao thông, công trình xây dựng, hoạt động công nghiệp và các địa điểm giải trí ồn ào đã gây ra tác động tiêu cực đến sức khỏe con người và môi trường. Tiếp xúc lâu dài với mức độ tiếng ồn cao có thể gây ra căng thẳng, lo âu, rối loạn giấc ngủ và thậm chí mất thính lực.

Hơn nữa, ô nhiễm tiếng ồn cản trở môi trường sống và giao tiếp của động vật, ảnh hưởng đến sự tồn tại của chúng. Ngoài ra, nó cũng can thiệp vào giao tiếp và tập trung của con người, gây giảm năng suất và ảnh hưởng đến quá trình học tập.

Để giải quyết vấn đề này, cần thiết phải áp dụng chặt chẽ các quy định về tiếng ồn và các chiến lược quy hoạch đô thị. Các hàng rào chắn tiếng ồn ven đường và các biện pháp cách âm tại các nơi công cộng có thể giúp giảm mức độ tiếng ồn. Khuyến khích sử dụng xe điện, máy móc êm hơn và thiết lập vùng yên tĩnh gần trường học và bệnh viện là những bước quan trọng.

Nhận thức của công chúng và trách nhiệm cá nhân cũng đóng vai trò quan trọng. Khuyến khích người dân thực hiện các hành vi giảm tiếng ồn, chẳng hạn như sử dụng tai nghe thay vì phát nhạc to, có thể đóng góp vào một môi trường đô thị yên tĩnh và lành mạnh hơn.

Tóm lại, giải quyết ô nhiễm tiếng ồn đòi hỏi sự đồng lòng từ các cơ quan chức năng, ngành công nghiệp và công chúng. Bằng cách giải quyết vấn đề này, chúng ta có thể tạo ra môi trường yên bình và bền vững, thúc đẩy sự phát triển tốt đẹp cho cả con người và động vật hoang dã.

V. Bài viết về bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh: Ô nhiễm ánh sáng

bai-viet-ve-bao-ve-moi-truong-bang-tieng-anh-min
Bài viết về bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh

Bài mẫu

Light pollution is a growing environmental concern that adversely affects our natural surroundings and human well-being. It occurs when excessive artificial light is emitted into the atmosphere, creating a bright and glowing urban landscape that obscures the beauty of the night sky and disrupts natural ecosystems.

The overabundance of artificial light at night interferes with the circadian rhythms of animals and plants, leading to behavioral changes and disruption of breeding patterns. Many nocturnal species, such as birds, insects, and marine turtles, rely on darkness for navigation and survival, making them vulnerable to disorientation and even extinction.

Moreover, light pollution has adverse effects on human health, as excessive exposure to artificial light during nighttime can disrupt sleep patterns and lead to various health issues, including insomnia and mood disorders.

To combat light pollution, various measures can be taken. These include using downward-facing outdoor lighting fixtures, employing motion sensors to activate lights only when needed, and implementing light shields to direct light where it is necessary without causing unnecessary glare.

Raising public awareness about the importance of reducing light pollution and promoting responsible lighting practices is crucial. By preserving the natural darkness of the night sky, we can not only protect wildlife and ecosystems but also enhance our own quality of life and foster a deeper connection with the wonders of the universe.

Tham khảo:
Bài dịch
Ô nhiễm ánh sáng là một vấn đề môi trường ngày càng đáng lo ngại, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường tự nhiên và sức khỏe con người. Nó xảy ra khi ánh sáng nhân tạo quá nhiều được phát ra vào không khí, tạo nên một cảnh quan đô thị sáng chói và lung linh, che khuất vẻ đẹp của bầu trời đêm và làm gián đoạn hệ sinh thái tự nhiên.

Sự dư thừa ánh sáng nhân tạo vào ban đêm làm xáo trộn nhịp độ sinh học của động vật và thực vật, dẫn đến thay đổi hành vi và gây rối trong quá trình sinh sản. Nhiều loài động vật hoạt động vào ban đêm, như chim, côn trùng và rùa biển, dựa vào bóng tối để di chuyển và sinh tồn, khiến chúng dễ bị lạc đường và thậm chí bị tuyệt chủng.

Hơn nữa, ô nhiễm ánh sáng ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người, vì tiếp xúc quá mức với ánh sáng nhân tạo vào ban đêm có thể làm gián đoạn mô hình giấc ngủ và gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm mất ngủ và rối loạn tâm lý.

Để đối phó với ô nhiễm ánh sáng, có thể áp dụng nhiều biện pháp. Điều này bao gồm sử dụng các bộ đèn ngoài trời hướng xuống đất, sử dụng cảm biến chuyển động để bật đèn chỉ khi cần thiết và áp dụng các bức chắn ánh sáng để điều hướng ánh sáng vào nơi cần thiết mà không gây chói mắt không cần thiết.

Nâng cao nhận thức của công chúng về tầm quan trọng của giảm ô nhiễm ánh sáng và khuyến khích thực hiện các thói quen chiếu sáng có trách nhiệm là rất quan trọng. Bằng việc bảo tồn bầu không gian đêm tự nhiên, chúng ta không chỉ bảo vệ động vật hoang dã và hệ sinh thái mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta và gắn kết sâu sắc hơn với kỳ quan của vũ trụ.

VI. Bài mẫu: How to protect the environment

Bài mẫu

Protecting the environment is a vital responsibility that each individual and society must take seriously. There are several essential steps we can adopt to safeguard our planet for future generations.

Firstly, reducing our carbon footprint is crucial. We can achieve this by conserving energy, using energy-efficient appliances, and opting for renewable energy sources. Additionally, promoting public transportation, biking, or walking instead of using private vehicles helps decrease air pollution and greenhouse gas emissions.

Secondly, proper waste management is essential. Recycling, composting, and minimizing single-use plastic consumption can significantly reduce landfill waste and its harmful effects on the environment.

Thirdly, preserving natural habitats and biodiversity is essential. Supporting wildlife conservation initiatives and sustainable land use practices aid in protecting endangered species and maintaining ecological balance.

Lastly, advocating for and supporting environmental policies and regulations is vital. Engaging in local and global environmental movements and spreading awareness can drive positive change.

By collectively embracing these measures, we can create a greener and healthier planet, ensuring a sustainable future for generations to come.

Bài dịch
Bảo vệ môi trường là một trách nhiệm quan trọng mà mỗi cá nhân và xã hội phải đảm nhận một cách nghiêm túc. Có một số bước cơ bản chúng ta có thể thực hiện để bảo vệ hành tinh của chúng ta cho các thế hệ tương lai.
Đầu tiên, giảm lượng khí thải carbon là rất quan trọng. Chúng ta có thể làm được điều này bằng cách tiết kiệm năng lượng, sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng và chọn các nguồn năng lượng tái tạo. Ngoài ra, khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, xe đạp hoặc đi bộ thay vì sử dụng phương tiện cá nhân giúp giảm ô nhiễm không khí và lượng khí thải nhà kính.
Thứ hai, quản lý chất thải đúng cách là rất quan trọng. Tái chế, phân hủy sinh học và giảm tiêu thụ nhựa dùng một lần có thể giảm đáng kể lượng chất thải lấn chiếm đất và tác động xấu đến môi trường.
Thứ ba, bảo tồn môi trường sống tự nhiên và đa dạng sinh học là cần thiết. Hỗ trợ các chương trình bảo tồn động vật hoang dã và thực hành sử dụng đất bền vững giúp bảo vệ các loài đang bị đe dọa và duy trì sự cân bằng sinh thái.
Cuối cùng, ủng hộ và tham gia xây dựng các chính sách và quy định về môi trường là rất quan trọng. Tham gia các phong trào môi trường cả ở cấp địa phương và toàn cầu và tăng cường nhận thức có thể tạo ra những thay đổi tích cực.
Bằng cách chung tay thực hiện những biện pháp này, chúng ta có thể tạo ra một hành tinh xanh hơn và khỏe mạnh, đảm bảo một tương lai bền vững cho các thế hệ sắp tới.
Trên đây là toàn bộ các từng vựng và các bài mẫu mà các bạn có thể tham khảo bài viết về bảo vệ môi trường bằng tiếng anh. Đừng quên note lại các từ vựng quan trọng để có thể áp dụng trong thực tế cùng WISE English nhé!
Đừng quên theo dõi các bài viết mới và follow ngay Fanpage, Group IELTS TIPS – Chiến Thuật IELTS 8.0+ và kênh Youtube WISE ENGLISH để học thêm nhiều bí kíp giúp bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và chinh phục các nấc thang của IELTS bằng Phương Pháp Học Vượt Trội và Lộ Trình Cá Nhân Hóa nhé. Chúc các bạn học vui!
Học IELTS online

Xem thêm

uu-dai-giam-45
Tài Liệu Ielts

100%

Học viên đều đạt điểm IELTS/TOEIC đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại WISE ENGLISH

dang-ky-ngay

"Hãy like và share nếu thấy bài viết hữu ích. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều kiến thức giá trị hơn"

Chia sẻ bài viết

Xem thêm

Bài viết liên quan

Giờ
Phút
Giây
Giờ
Phút
Giây
Hotline: 0901270888